Kinderopvangtoeslagtabel 2014

Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag Kinderopvangtoeslagtabel 2014 (gezamenlijk) toetsingsinkomen tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang eerste kind tweede e.v. kind Lager dan €  17,575 90.7% 93.3% €  17,576 €  18,745 89.1% 93.3% €  18,746 €  19,915 88.1% 93.3% €  19,916 €  21,085 87.4% 92.9% €  21,086 €  22,256 86.7% 92.9% €  22,257 €  23,425 86.0% 92.9% €  23,426 €  24,596 … Meer lezen Kinderopvangtoeslagtabel 2014

Werken in de kinderopvang met buitenlands diploma

De beroepen in de kinderopvang zijn in Nederland gereglementeerde beroepen. Het betreft het beroep van: gastouder leidster kinderdagverblijf beroepskracht peuterspeelzaal beroepskracht voorschoolse educatie kinderdagverblijf beroepskracht voorschoolse educatie peuterspeelzaal. Dat wil zeggen dat de uitoefening van deze beroepen wettelijk afhankelijk is gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, zoals diploma’s. Daarom moet u voordat u in … Meer lezen Werken in de kinderopvang met buitenlands diploma

Salarisschalen ID-banen per 1 juli 2013 CAO Kinderopvang

Salarisschaal Instroombanen CAO Kinderopvang per 1 juli 2013 Per 1 juli 2013 wordt het wettelijk bruto minimumloon (WML) verhoogd van € 1.469,40 naar € 1.477,80 per maand. De bedragen zijn op 1 mei 2013 gepubliceerd in de Staatscourant (2013, nr. 11.355). Het stijgingspercentage bedraagt 0,57 %. In de CAO Kinderopvang is in bijlage 3, artikel … Meer lezen Salarisschalen ID-banen per 1 juli 2013 CAO Kinderopvang

Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

OAK, 7 januari 2013 Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013 Besluit hoogte pensioenpremie Cao-partijen in de Kinderopvang hebben de pensioenpremie voor 2013 vastgesteld op 10,82% voor werknemers en 13,58% voor werkgevers. Toelichting premieberekening Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de premies voor hetouderdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast.In de CAO Kinderopvang zijn de … Meer lezen Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

Kinderopvangtoeslagtabel 2013

Besluit van 13 oktober 2012 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het afbouwen van de vaste voet voor hoge inkomens in de kinderopvangtoeslagtabel voor het eerste kind, het proportioneel verhogen van de ouderbijdrage voor het eerste kind, het vastleggen van de verhouding tussen het aantal uren waarin … Meer lezen Kinderopvangtoeslagtabel 2013

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang. Door de branche is een aantal jaren geleden besloten de functiebenaming “leidster” te vervangen door het (onzijdige) pedagogisch medewerker. Ook met … Meer lezen Pedagogisch medewerker

Doelgroepouders

Dit zijn ouders die: * niet werken; * een traject naar werk volgen in het kader van hun re-integratie; * of studeren; * of een verplichte inburgeringcursus bij een gecertificeerde instelling volgen; * of tienermoeder zijn. Deze ouders moesten voorheen (tot en met 31-12-2012) een deel van hun toeslag bij de gemeente of uitkeringsinstantie UWV … Meer lezen Doelgroepouders

Voor- en vroegschoolse educatie

Een vroege aanpak van taalachterstanden door voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Dit houdt in dat jonge kinderen met kans op een taalachterstand educatieve programma’s kunnen volgen bij de peuterspeelzaal of de kinderopvang (kinderdagverblijf). Een dergelijk programma loopt door tot in de eerste twee groepen van de basisschool. … Meer lezen Voor- en vroegschoolse educatie

Verklaring Omtrent het Gedrag

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk voor werken in de kinderopvang. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. U krijgt de VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Hebt u wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt … Meer lezen Verklaring Omtrent het Gedrag

Richtlijnen voor Kinderrechten en Bedrijfsleven

Bedrijven: komen hun verantwoordelijkheden na om kinderrechten te respecteren en verbinden zich aan het ondersteunen van de mensenrechten van kinderen. dragen bij aan het uitbannen van kinderarbeid bij alle zakelijke activiteiten en in alle zakelijke relaties. verschaffen fatsoenlijk werk aan jonge mensen, hun ouders en verzorgers. garanderen de bescherming en veiligheid van kinderen in alle … Meer lezen Richtlijnen voor Kinderrechten en Bedrijfsleven

Peuterspeelzaal

Een peuterspeelzaal (PSZ) is een wijkgerichte voorziening waar kinderen van 2 tot 4 jaar enkele dagdelen per week komen en die als eerste doel heeft ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling. Peuterspeelzalen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Tevens voorzien zij in de behoefte van ouders om hun kinderen een grote diversiteit aan … Meer lezen Peuterspeelzaal