asscher

Kamerbrief faillissement kinderopvangorganisatie Estro groep

Minister Asscher (SZW) reageert op 9 juli 2014 op het faillissement van de kinderopvangorganisatie Estro. Bij Estro worden ca 30.000 kinderen opgevangen en de organisatie vertegenwoordigt daarmee ca 5% van de totale kinderopvangsector.

Op zaterdag 5 juli is kinderopvangorganisatie Estro failliet verklaard. Bij Estro worden ca 30.000 kinderen opgevangen en de organisatie vertegenwoordigt daarmee ca 5% van de totale kinderopvangsector. U heeft mij gevraagd om naar aanleiding van de berichtgeving hierover te reageren.Lees verder »Kamerbrief faillissement kinderopvangorganisatie Estro groep

Antwoord vragen t.a.v. inentingen kinderen

Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beleid van kinderdagverblijven t.a.v. inentingen van kinderen waar zij zorg voor dragen (ingezonden 8 mei 2014).

Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 16 juni 2014)Lees verder »Antwoord vragen t.a.v. inentingen kinderen

Rekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten

De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoeksrapport opgesteld over de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Hierbij is door de Rekenkamer de conclusie getrokken dat Asscher (het Ministerie van SZW) geen duidelijk inzicht geeft in de de gevolgen de bezuinigingsmaatregelen, ondanks bijna een overdaad aan gegevens en rapportage. Het parlement heeft volgens de Rekenkamer géén zicht op de financiële voortgang van de bezuiniging en géén inzicht in de maatschappelijke effecten die sindsdien zijn opgetreden.Lees verder »Rekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten

Rekenkamer : Asscher moet beter inzicht geven bezuinigingen Kinderopvang

De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de realisatie en de gevolgen van bezuinigingen. Hiertoe brengen wij voor een aantal bezuinigingsmaatregelen de budgettaire realisatie in kaart en geven wij waar mogelijk aan welke gevolgen de maatregelen hebben voor burgers, bedrijven en instellingen. Na onze eerdere publicatie over de maatregel Bevriezen doelgroep zorgtoeslag, staat in deze publicatie de maatregel Aanpassingen kinderopvangtoeslag centraal. We hebben deze maatregel onderzocht vanwege de relatief grote omvang van de beoogde bezuiniging in 2012 en 2013 en het maatschappelijk belang van kinderopvang.Lees verder »Rekenkamer : Asscher moet beter inzicht geven bezuinigingen Kinderopvang

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2013

Bij brief van 2 juli jl.1 heb ik aangekondigd een bijeenkomst te organiseren over het brede thema van de combinatie van arbeid en zorg. Op maandag 18 november jl. ben ik samen met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van onder meer sociale partners, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en andere experts. Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van VWS en de bewindslieden van OCW, over de resultaten van de bijeenkomst, de ambities van het kabinet en de gevolgen voor het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.Lees verder »Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Beantwoording Kamervragen over het visiedocument kwaliteit gastouderopvang

  • door

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Tellegen (VVD) over “het visiedocument kwaliteit gastouderopvang”.

2013Z23539
Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over visiedocument kwaliteit gastouderopvang (ingezonden 29 november 2013).

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Visiedocument kwaliteit gastouderopvang’? )

Antwoord
Ja.Lees verder »Beantwoording Kamervragen over het visiedocument kwaliteit gastouderopvang

Reactie Brancheorganisatie op ‘Een betere basis voor peuters’

  • door

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft met belangstelling kennis genomen van de brief van minister Asscher met zijn visie op een betere basis voor peuters (“harmonisatiebrief”).

Wij zien in de visie van de minister een eerste belangrijke stap om tot de veelbesproken stip op de horizon te komen, namelijk een volledig geharmoniseerd systeem van voorschoolse voorzieningen waarin kinderen van 0 tot 4 jaar zich op pedagogisch verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. Wij steunen de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang op het terrein van de kwaliteit. Maar de suggestie dat de kwaliteit in de kinderopvang tot nu geen serieus aandachtspunt was verwerpen we: er is de afgelopen jaren door de sector zelf veel inzet gepleegd om de pedagogische meerwaarde van kinderopvang vorm en inhoud te geven, en onderzoek toont aan dat er in die kwaliteit een stijgende lijn zit. Lees verder »Reactie Brancheorganisatie op ‘Een betere basis voor peuters’

Abvakabo FNV : Teleurstelling over visie Minister Asscher op kinderopvang

Minister Asscher heeft 2 december een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een visie op de toekomst van de kinderopvang. Abvakabo FNV vindt dit slechts kleine kinderstapjes in de goede richting.

Abvakabo FNV vindt het van groot belang dat er één systeem komt voor kinderopvang waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kwalitatief goede kinderopvang is goed voor alle kinderen. Helaas doet de minister maar een klein stapje in deze richting. Peuterspeelzalen en Kinderopvang blijven, naast de VVE trajecten beiden bestaan, de minister wil wel de financiering en de kwaliteit gelijk trekken maar de voorzieningen niet echt integreren.
Lees verder »Abvakabo FNV : Teleurstelling over visie Minister Asscher op kinderopvang

Kabinetsvisie: Een betere basis voor peuters

  • door

In het regeerakkoord is opgenomen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) meer op elkaar worden afgestemd. Daarom is afgesproken dat de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht.

In deze brief van 1 december 2013 schetst het kabinet zijn nadere plannen hiervoor. Deze brief beschrijft de kabinetsinzet.

Kabinetsvisie: Een betere basis voor peuters

In het regeerakkoord is opgenomen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) meer op elkaar worden afgestemd. Daarom is afgesproken dat de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht. In deze brief schetst het kabinet zijn nadere plannen hiervoor. Deze brief beschrijft de kabinetsinzet. Overleg met de betrokken branchepartijen en gemeenten is nodig voor de verdere uitwerking van de kabinetsinzet en de financiering hiervan. Daarbij is het van belang dat er voor gemeenten ruimte blijft om lokaal maatwerk te voeren.Lees verder »Kabinetsvisie: Een betere basis voor peuters

Arbeid en zorgbijeenkomst: meer ruimte voor werknemer met zorgtaken

  • door

Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook moet worden bekeken of vaders langer verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind en of er regels moeten komen over flexibele werktijden.

Dit kondigden minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag tijdens een expertbijeenkomst over het combineren van werk en zorg aan.

Lees verder »Arbeid en zorgbijeenkomst: meer ruimte voor werknemer met zorgtaken

Antwoord Asscher op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over “Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang”.

  • door

Minister Asscher (18-11-2013)  geeft antwoord op vragen Ulenbelt

2013-0000154725
2013Z20207  Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitzending van Kassa ‘Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang’ (ingezonden 21 oktober 2013)
1
Wat is uw reactie op de uitzending van Kassa ‘Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang’? 1)

Antwoord
Ik heb met belangstelling kennis genomen van deze uitzending van Kassa.

Lees verder »Antwoord Asscher op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over “Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang”.