Vragen en antwoorden ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 8 mei 2017

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 10 maart 2017 over het ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstuk 31 322, nr. 329).

Meer lezenVragen en antwoorden ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Indexering maximum uurprijzen 2014

Het ministerie van SZW heeft vrijdag 7 juni 2013 gemeld dat de maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang per 1 januari 2014 in principe zullen worden geïndexeerd. De indexering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is correctie op de indexatie voor 2013 en bedraagt 1,18 procent. Het tweede deel is de reguliere indexatie … Meer lezen Indexering maximum uurprijzen 2014

Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

In 2013 krijgen de meeste ouders minder kinderopvangtoeslag van de overheid, ouders zullen zelf  een groter gedeelte van de kosten moeten betalen. Dit blijkt uit het besluit kinderopvangtoeslag dat op 18 oktober 2012 is gepubliceerd.  De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor … Meer lezen Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag in 2013

Kostenontwikkeling 2013 : Met welk % stijgen uw prijzen

De kostenontwikkeling voor de kinderopvang bedraagt volgens de Branchevereniging Kinderopvang voor 2013 circa 3,6 % . Dat is gebaseerd op met name de stijging van de personeelskosten. Dit is immers voor de kinderopvangorganisaties de grootste kostenpost. Wegens het ontbreken van een definitieve CAO is men ook mede uitgegaan van de cijfers van het CPB. Daarbij … Meer lezen Kostenontwikkeling 2013 : Met welk % stijgen uw prijzen

Berekening uurprijs

Voor de aanvraag kinderopvangtoeslag wordt door de kinderopvangorganisaties een aantal uren en daarbij behorende uurprijs opgegeven. Na afloop van ieder kalenderjaar dient u een jaaropgaaf te ontvangen met de gefactureerde uren en bijbehorende uurprijs. Het overgrote merendeel van organisaties werkt met een tarief per dagdeel (ochtend, middag) en niet met een afrekening per uur. Bij … Meer lezen Berekening uurprijs

Maximum uurtarief kinderopvang 2013

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Volgens de plannen heeft de overheid het voornemen deze per 1 januari 2013 te indexeren met 1,55 %. De laatste indexering vond plaats per 1 januari 2011. Met ingang … Meer lezen Maximum uurtarief kinderopvang 2013