Betere kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang. De Tweede Kamer stemde vandaag in grote meerderheid vóór twee wetsvoorstellen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

Meer lezenBetere kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Antwoord Asscher op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over “Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang”.

Minister Asscher (18-11-2013)  geeft antwoord op vragen Ulenbelt

2013-0000154725
2013Z20207  Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitzending van Kassa ‘Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang’ (ingezonden 21 oktober 2013)
1
Wat is uw reactie op de uitzending van Kassa ‘Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang’? 1)

Antwoord
Ik heb met belangstelling kennis genomen van deze uitzending van Kassa.

Meer lezenAntwoord Asscher op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over “Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang”.

Abvakabo : Uitval kinderopvang niet door crisis

De onophoudelijke neergang  van de kinderopvang komt door de bezuinigingen van het kabinet en niet door de crisis. Ouders kiezen ervoor om minder uren te gaan werken om zo de prijsverhoging te compenseren. Dat zeggen de werkende ouders zelf in een enquête van FNV en  Stichting Voor Werkende Ouders. Een op de vier ouderparen meldt … Meer lezen Abvakabo : Uitval kinderopvang niet door crisis

Inspectie Onderwijs : Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind

Kinderen met een achterstand krijgen niet altijd de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Nederland moet daarom beter. Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel verbeterpunten. Dat blijkt uit het … Meer lezen Inspectie Onderwijs : Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind

Aanbieden Rapport NCKO kwaliteitsmeting kinderdagverblijven 2012

Aanbiedingsbrief van L.F. Asscher aan Tweede Kamer : d.d. 4 juli 2013 In mijn brief van 13 februari 2013 (Kamerstukken 2012-2013, 31 322, nr. 200) heb ik toegezegd u te informeren over de resultaten van de kwaliteitspeiling bij kinderdagverblijven uitgevoerd door het Nederlands Consortium kinderopvang Onderzoek (NCKO). Inmiddels zijn de resultaten bekend en ontvangt u … Meer lezen Aanbieden Rapport NCKO kwaliteitsmeting kinderdagverblijven 2012

Beantwoording Kamervragen risico’s bezuinigingen kwaliteit kinderopvang

2013Z10291 Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake risico’s van de bezuinigingen voor de kwaliteit van de kinderopvang (ingezonden 27 mei 2013) 1 Bent u bekend met het onderzoek van Abvakabo FNV onder medewerkers in de kinderopvang? 1) Antwoord: Ja 2 Wat is uw reactie op de … Meer lezen Beantwoording Kamervragen risico’s bezuinigingen kwaliteit kinderopvang

Wetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Het ministerie van SZW is bezig om onderstaande voorstellen m.b.t. Kinderopvang in de Tweede Kamer te laten behandelen en/of in te dienen Wijzigingswet kinderopvang 2013Korte inhoud: het wetsvoorstel betreft, naast een groot aantal wetstechnische wijzigingen, onder andere wijzigingen met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag (VOG), de introductie van een wettelijke meldplicht voor kindermishandeling … Meer lezen Wetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Amersfoort : gewijzigd beleid Toezicht kwaliteit kinderopvang vrij voor inspraak

De gemeente is wettelijk verplicht toe te zien op de kwaliteit van kinderopvang. Dit ligt vast de Wet Kinderopvang (2005). Amersfoort actualiseert het handhavingsbeleid van november 2009. Het gewijzigde beleidskader is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Het hebben van een handhavingsbeleidskader is niet verplicht voor gemeenten. Amersfoort kiest er wel … Meer lezen Amersfoort : gewijzigd beleid Toezicht kwaliteit kinderopvang vrij voor inspraak

OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

Onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. In het begrotingsakkoord 2013 is daarom €105 miljoen vrijgemaakt voor nog beter opgeleide docenten en betere schoolleiders. Van deze extra investering gaat €44 miljoen naar het primair onderwijs, €26 miljoen naar het voortgezet onderwijs, €15 miljoen naar het middelbaar beroepsonderwijs en €20 miljoen … Meer lezen OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

Platform Kwaliteit Gastouderopvang

Het Platform Kwaliteit Gastouderopvang (PKGO) stelt zich ten doel om: 1. de kwaliteit in de gastouderopvang verder te verbeteren, o.a. door te investeren in opleiding, training en begeleiding van gastouders;2. de nieuwe kwaliteitsstandaard te garanderen door middel van een hoogwaardig kwaliteitssysteem aansluitend bij het bestaande HKZ-certificeringsysteem voor de kinderopvang;3. te komen tot een beheersmodel voor … Meer lezen Platform Kwaliteit Gastouderopvang

Bureau Kwaliteit Kinderopvang

Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) geeft een impuls aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit van het personeel en de opleidingen in de kinderopvang. Een hoofdtaak van BKK is het toewijzen van scholingsbudget voor pedagogisch medewerkers, hun direct leidinggevenden en andere medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers.   … Meer lezen Bureau Kwaliteit Kinderopvang