Amersfoort : gewijzigd beleid Toezicht kwaliteit kinderopvang vrij voor inspraak

  • door

De gemeente is wettelijk verplicht toe te zien op de kwaliteit van kinderopvang. Dit ligt vast de Wet Kinderopvang (2005). Amersfoort actualiseert het handhavingsbeleid van november 2009. Het gewijzigde beleidskader is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Het hebben van een handhavingsbeleidskader is niet verplicht voor gemeenten. Amersfoort kiest er wel voor, omdat het inzichtelijk maakt wat de gemeentelijke taken zijn en op welke manier de gemeente handhavingsmiddelen inzet. De GGD voert in opdracht van de gemeente inspecties uit op de kwaliteit van de kinderopvang. Als uit zo’n inspectie blijkt dat de opvang niet aan de kwaliteitseisen voldoet,  kan het college ingrijpen met maatregelen. Die variëren van een schriftelijke aanwijzing tot het verbod om een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang te exploiteren.

Inspraak en vaststelling

Het handhavingsbeleid is tijdens een informatiebijeenkomst met houders van kinderopvangvoorzieningen en de GGD besproken. De opbrengsten zijn verwerkt in het concept handhavingsbeleid dat nu voor inspraak is vrijgegeven. Dit concept handhavingsbeleid ligt van 22 oktober tot 3 december 2012 ter inzage in de Informatiewinkel in de centrale hal van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen hun reacties sturen aan Gemeente Amersfoort, burgemeester en wethouders, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Van de reacties wordt een reactienota opgesteld. Na vaststelling van deze nota door het college wordt het handhavingsbeleid vastgesteld. Dit is naar verwachting vanaf 1 januari 2013 van kracht.

Gerelateerde links

Handhaving kwaliteit kinderopvang

Bron :

Deel dit artikel