OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

  • door

Onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. In het begrotingsakkoord 2013 is daarom €105 miljoen vrijgemaakt voor nog beter opgeleide docenten en betere schoolleiders. Van deze extra investering gaat €44 miljoen naar het primair onderwijs, €26 miljoen naar het voortgezet onderwijs, €15 miljoen naar het middelbaar beroepsonderwijs en €20 miljoen naar het hoger onderwijs.

Opleiding docenten

Een belangrijk deel van deze investering is bestemd voor docenten die een opleiding willen volgen. Concreet betekent dit onder andere dat komend jaar 200 extra leraren in het voortgezet onderwijs en 700 extra docenten in het hoger onderwijs een lerarenbeurs krijgen.

Goede schoolleiders

In het primair onderwijs en voortgezet onderwijs wordt de extra investering onder meer ingezet voor scholing en begeleiding van schoolleiders, bevorderen van financiële deskundigheid, certificering van opleidingen en registratie in het schoolleiderregister. Goede schoolleiders zijn cruciaal voor de onderwijskwaliteit. Zij zorgen ervoor dat docenten hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij het beste in zijn: hun leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen en hen inspireren.

Betere carrièremogelijkheden

Het Actieplan Leerkracht van Nederland wordt onverminderd voortgezet. In 2013 komt er €58 miljoen bij. Met dit bedrag meegerekend staat de teller sinds 2009 op €829 miljoen extra structureel per jaar. Dit loopt op tot ruim €1 miljard in 2020. Dankzij dit budget kunnen docenten doorstromen naar een hogere functiegroep en grotere salarisstappen maken. Ook zijn hun opleidingsmogelijkheden aanzienlijk verbeterd en wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van de lerarenopleidingen. In 2013 maken naar verwachting ruim 4000 docenten gebruik van een lerarenbeurs voor een voor een bachelor- of een masteropleiding.

Begrotingsakkoord 2013

De prestatiebeloning voor docenten is in het begrotingsakkoord 2013 geschrapt, evenals de bezuiniging op het passend onderwijs en de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase. Scholen krijgen een jaar extra om zich voor te bereiden op de invoering van het passend onderwijs. Na instemming door de Eerste Kamer met de Wet Passend Onderwijs zijn scholen per 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

In het begrotingsakkoord 2013 is verder geregeld dat de overheid de studie van mbo-studenten van 30 jaar en ouder blijft financieren. In 2013 wordt daarvoor €80 miljoen beschikbaar gesteld. Mbo-instellingen krijgen tot 1 augustus 2014 de tijd om de kwaliteitsverbeteringen en meer uren onderwijs door te voeren.

De departementale taakstelling van €340 miljoen euro wordt in 2013 met incidentele meevallers opgelost.  

Prestatieafspraken hoger onderwijs

Vóór 1 november a.s. worden in het hoger onderwijs prestatieafspraken gemaakt. Kortgezegd moeten die ertoe leiden dat de kwaliteit van het hoger onderwijs omhoog gaat, dat studenten succesvoller studeren en dat instellingen zich meer gaan richten op hun sterke punten. Hiervoor is in 2013 in totaal €280 miljoen beschikbaar, oplopend tot €325 miljoen in 2016. De afspraken zijn niet vrijblijvend. Dit budget wordt verdeeld naar prestatie.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2012/09/18/ocw-begroting-2013-investeren-in-nog-betere-leraren-en-schoolleiders.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-onderwijs%2C-cultuur-en-wetenschap&ns_channel=att

Deel dit artikel