Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2013 het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. Dit wetsvoorstel verplicht instanties waar professionals met kinderen werken om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen en de meldcode te hanteren. Defence for Children ziet de verplichte meldcode als een stap voorwaarts in de strijd tegen kindermishandeling. 

De meldcode gaat gebruikt worden door asielzoekerscentra, het gevangeniswezen, het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, zorginstellingen en organisaties die maatschappelijke ondersteuning bieden.


Kindermishandeling en huiselijk geweld komen op grote schaal voor

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden en TNO bleek dat in 2010 ruim 118.000 kinderen en jongeren het slachtoffer werden van kindermishandeling. Om dit enorme aantal terug te dringen is vroegsignalering noodzakelijk. Hoe eerder professionals geweld signaleren, hoe sneller hulp en ondersteuning geboden kunnen worden om het geweld te stoppen en indien nodig slachtoffers op te vangen en hulp te bieden, zo stelt de regering in de memorie van toelichting bij deze wet (p.2). De meldcode helpt professionals bij hun afweging om wel of niet te melden en eventuele stappen te ondernemen. De invoering van een verplichte meldcode is een stap voorwaarts in de strijd tegen kindermishandeling. Maar in die gevallen waarin de professional besluit te melden, is ook zorgvuldig onderzoek noodzakelijk, op basis waarvan snel passende zorg voor het kind en het gezin kan worden ingezet. Uit onderzoek van de Gezondheidsraad in 2011 is gebleken dat het hieraan behoorlijk schort. Niet alle kinderen krijgen een volledig assessment en er is geen landelijk dekkend gespecialiseerd aanbod aan hulp voor mishandelde kinderen en hun gezinsleden. 


Defence for Children wijst de regering dan ook op de noodzaak te investeren in de kwaliteit en beschikbaarheid van gedegen onderzoek naar mishandelde kinderen en de ontwikkeling van een effectief behandelaanbod.

Het wetsvoorstel moet ook nog door de Eerste Kamer worden behandeld. De verwachting is dat het wetsvoorstel op 1 juli 2013 in werking zal treden.


Meer informatie

Klik hier voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bron : http://www.defenceforchildren.nl/p/21/2631/mo89-mc21/mo8-cg|txt=*gezondheid*/mo45-mc52

Deel dit artikel