Defence for Children reageert op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

  • door

Op verzoek van de staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft Defence for Children een reactie gegeven op het conceptwetsvoorstel van de Jeugdwet. In deze reactie toetst Defence for Children het concept wetsvoorstel aan de rechten van het kind en worden op basis van deze ‘kinderrechtentoets’ aanbevelingen gedaan om het wetsvoorstel en de bijbehorende Memorie van Toelichting te verbeteren. 

Defence for Children ontving per brief op 18 juli 2012 het verzoek van de Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om een reactie te geven op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet. In de brief geven zij aan dat de werkzaamheden met betrekking tot de Jeugdwet en de bijbehorende toelichting nog niet voltooid zijn, maar dat zij het van belang vinden om organisaties zoals Defence for Children zo vroeg mogelijk bij het wetgevingstraject te betrekken.

Defence for Children stelt het zeer op prijs om zo vroeg in het wetgevingstraject te worden betrokken en geeft dan ook graag gehoor aan het verzoek. Toch maakt juist het feit dat er in dit vroege stadium over sommige details nog geen duidelijkheid bestaat en er ook op veel andere terreinen nog informatie mist, het moeilijk voor ons om een volledig dekkend advies te formuleren. Om een goed beeld te krijgen van hoe de Jeugdwet praktisch vorm zal gaan krijgen is het bovendien van belang om ook zicht te hebben op de uitwerking die zal volgen in lagere regelgeving.

Stelselherziening jeugd biedt kansen voor gemeenten

De stelselherziening jeugd biedt volgens Defence for Children kansen voor gemeenten om daadwerkelijk een integraal jeugdbeleid te gaan voeren. De stelselherziening volgt daarmee een aantal aanbevelingen van de parlementaire werkgroep toekomstverkenning jeugdzorg op. Een stelselherziening gaat gepaard met wetswijzigingen. De relatief jonge Wet op de jeugdzorg gaat daarom in verband met de stelselherziening jeugd volledig verdwijnen. Er komt een nieuwe jeugdwet voor in de plaats. 

Meer informatie

Klik hier voor de reactie van Defence for Children

Klik hier voor het concept wetsvoorstel Jeugdwet. 

Bron :

Deel dit artikel