VNG: Gemeenten hebben scherper inzicht nodig in besparingsmogelijkheden decentralisaties

  • door

De VNG vindt het van essentieel belang dat gemeenten voor de nieuwe taken in het sociaal domein genoeg beleidsruimte en instrumenten krijgen om deze uit te kunnen voeren met de budgetten die overgaan. Het is daarom goed dat het CPB de opdracht van het kabinet heeft gekregen om de kansen en risico’s bij de decentralisaties in kaart te brengen. De gemeenten hebben concreter  inzicht nodig aan welke knoppen gedraaid kan worden en dringt aan op getrapt vervolgonderzoek voor afronding van wetgeving voor de jeugdzorg, zorg en participatiewet.

Het CPB rapport bevat een globale verkenning van de economische perspectieven waarmee naar decentralisaties kan worden gekeken, waar risico’s worden verwacht en waar efficiency winsten kunnen worden gerealiseerd. Deze theoretische uitgangspunten worden bovendien helder en accuraat beschreven en bovendien op een voor de drie decentralisaties uniforme wijze. Het geeft echter nog geen kwantitatief antwoord op wat in de motie Schouw/ door kabinet aan het Centraal Planbureau (CPB) verzocht is:

  1. Op hoofdlijnen te inventariseren of zich financiële risico’s en kansen voordoen indien de voorliggende financiële en beleidsmatige informatie inzake de drie decentralisaties in het sociaal domein integraal wordt bezien.
  2. Te identificeren met welke (beleids)instrumenten deze eventuele risico’s binnen de participatiewet, de jeugdwet en de gewijzigde Wmo in de uitvoering kunnen worden beperkt of weggenomen, dan wel aan te geven hoe de eventuele financiële kansen gemaximaliseerd kunnen worden. De VNG ziet het rapport dan ook als een eerste stap die vraagt om een vervolgonderzoek waarin een concrete doorvertaling wordt gemaakt per wet in volgorde van de behandeling in de Tweede Kamer (respectievelijk Jeugdwet, Wmo, Participatiewet). Gemeenten willen antwoord hebben op de vraag of zij voldoende tools in handen krijgen met de mogelijkheden die de nieuwe wetten bieden om de decentralisaties tot een succes te maken.

Deze onderzoeksresultaten zien wij als VNG als hoogstnoodzakelijk voor gemeenten en parlement tijdens de wetsbehandelingen. Wij verwachten dat hoge urgentie wordt gegeven aan dit vervolgtraject om de motie Schouw uitgevoerd te krijgen en daarmee in de behoefte van de gemeenten én parlement te voorzien.

Bron :

Deel dit artikel