Planning VNG-inbreng voor Kamerbehandeling Jeugdwet in september

  • door

In september start de Tweede Kamer met het behandelen van de concept-Jeugdwet. Rond die periode stuurt de VNG een brief aan de Kamer, met daarin de voornaamste aandachtspunten van gemeenten. Ook bij alle stappen in het vervolgproces levert de VNG inbreng. Daarnaast gaan we graag met alle woordvoerders van de partijen het gesprek aan over het wetsvoorstel.

Begin juli heeft het kabinet het wetsvoorstel voor decentralisatie van de jeugdzorg ingediend bij het parlement. Het voorstel is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het concept-voorstel van september 2012 en waarop vele organisaties, waaronder de VNG, gereageerd hebben.

Wetsvoorstel

Bij de start van de kamerbehandeling van het wetsvoorstel stuurt de VNG een brief aan de Tweede Kamer, met daarin de voornaamste aandachtspunten van gemeenten. Hieronder schetsen we de lijn die we daarbij kiezen.

Passende hulp

In het wetsvoorstel is goed vertaald dat de decentralisatie onlosmakelijk verbonden moet zijn met ruimte voor gemeenten én werkers in de jeugdzorg. Zodat zij samen met burgers kunnen vaststellen wat de meest passende hulp is. Het is goed dat het wettelijke recht op zorg vervangen wordt door een jeugdhulpplicht. Daarmee is er meer ruimte om te bepalen of, en zo ja, welke voorziening nodig is.

Nadere regels

Voor een definitieve beoordeling is nodig te weten op welke onderdelen het kabinet nadere regels stelt. De Raad van State wees in haar advies terecht op het feit, dat op tal van onderdelen de mogelijkheid tot nadere regelgeving wordt opengehouden. De VNG sluit zich aan bij het advies van de Raad dat ‘het stellen van nadere regels dan ook eerst aan de orde [is] als ontoelaatbare knelpunten zouden ontstaan die niet anders dan door het stellen van nadere regels kunnen worden ondervangen.’

Bezuiniging

De opgave voor gemeenten voor de bezuiniging van 5% in 2015, die oploopt tot een bezuiniging van 15% in 2017 en later is fors. Daarbij werd bij de publicatie van het macrobudget ook duidelijk dat er meer bezuinigd wordt op het budget voor jeugd. Dit omdat er taken overkomen vanuit de AWBZ waarvoor een korting van 25% geldt. Die bezuiniging gaat gepaard met een aanzienlijke versobering en inkrimping van organisaties. De Tweede Kamer zal moeten blijven volgen of deze bezuiniging haalbaar is. Terughoudendheid bij het opstellen van extra eisen is volgens de VNG dan ook geboden.

Kamerbehandeling

In september vindt de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer plaats:

  • De behandeling start met een rondetafelgesprek op donderdag 5 september. Vijf wethouders zijn daarvoor uitgenodigd, waaronder Erik Dannenberg, voorzitter van de VNG-subcommissie Jeugd. Naast gemeenten komen ook instellingen, externe deskundigen, cliënten en  werknemers in de jeugdzorg aan het woord.
  • Een week later, op 12 september, sluit de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over het wetsvoorstel. Aan de hand van de vragenbeantwoording beslist de Tweede Kamer over de vervolgstappen en het tempo van het vervolgproces.

Bron :

Deel dit artikel