Abvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract

  • door
Leden van Abvakabo FNV hebben zich uitgesproken over de nieuwe rekenregels voor pensioenen. De rekenregels die Jetta Klijnsma op 12 juli bekend maakte, zijn nog in concept. Belanghebbenden, zoals pensioenfondsen, – experts en bonden, kunnen hierop reageren. Onze leden in de beleidsadviescommissie BAC hebben een zestal verbeterpunten opgesteld. Het bondsbestuur heeft de punten overgenomen. Abvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract. Met rationele rekenregels!

Onderdeel van deze nieuwe rekenregels zijn afspraken over een nieuw pensioencontract en rekenregels voor dekkingsgraad en pensioenpremie. Volgens Abvakabo FNV rekent het kabinet zich rijk met de bezuinigingen op pensioen. De kabinetsvoorstellen moeten fors aangepast worden.

Waarom zijn er nieuwe regels nodig?
De gemiste indexatie en kortingen op de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen hebben duidelijk gemaakt dat ons huidige pensioencontract niet werkbaar is. Hoofdoorzaak is de door de kredietcrisis lage en sterk schommelende marktrente. De door centrale banken kunstmatig laag gehouden marktrente moet gebruikt worden voor het berekenen van de dekkingsgraad. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Dat heeft geleid tot jarenlang niet indexeren en zelfs tot kortingen. De dekkingsgraad staat verder onder druk door de vergrijzing en het langer leven. Duidelijk is geworden dat de sterk schommelende dekkingsgraad niet meer eenvoudig kan worden opgelost door het heffen van meer premie. Dit wordt ook wel een bot premie-instrument genoemd. Een voortdurend stijgende premie zorgt niet alleen voor minder koopkracht of bestedingsruimte, maar kan ook leiden tot het verlies van banen. Deze situatie vereist een stabieler pensioencontract met toezichtregels die deze stabiliteit beter waarborgen. In de voorstellen van Klijnsma is hier echter geen sprake van.

Om die reden hebben onze leden in de Beleidsadviescommissie Pensioenen zes verbeterpunten voorgesteld. Deze verbeterpunten zijn overgenomen door het bondsbestuur van Abvakabo FNV en zullen worden meegenomen naar de FNV voor een zo breed mogelijk gedragen reactie via onder meer de Stichting van de Arbeid (StAR) en de Pensioenfederatie op het concept pensioenplan van Klijnsma.

De consultatiebrief van Klijnsma, het voorontwerp, een toelichting hierop en de zes verbeterpunten vind je op de themapagina Pensioen terug.

1. Één kader voor rekenregels
De rekenregels voor pensioenen worden ook wel Financieel Toetsingskader (FTK) genoemd. In plaats van de twee gescheiden kaders moet er één FTK komen met voldoende zekerheid voor een welvaartsvast pensioen. Dit is ook zo afgesproken in het Sociaal akkoord. In het wetsvoorstel is er slechts keuze tussen twee contracten mogelijk. Een nominaal contract, waarbinnen door de strenge buffereisen niet of nauwelijks nog zal kunnen worden geïndexeerd. En een reëel contract, waarbinnen indexatie een vast gegeven is. Onze leden vinden een geïndexeerd pensioen een vereiste voor een goed pensioen. Abvakabo FNV wil één FTK met meer keuzemogelijkheden.

2. Rationele rekenrente leidt tot stabielere pensioenen en premies
Abvakabo FNV wil een macrostabiele discontovoet. Deze rente is minder conjunctuurgevoelig en verbetert de stabiliteit van het pensioenstelsel. Dat leidt tot stabielere pensioenaanspraken, uitkeringen en pensioenpremies. In het Sociaal Akkoord is dit ook zo afgesproken. Onze leden willen dat de uitwerking van deze afspraak nadrukkelijk in de voorstellen van het kabinet worden meegenomen. Verdere verstoring van de irreële rente moet gecorrigeerd worden. Een rationele rekenrente betekent echter niet een vaste rekenrente van 4 procent. Correctie moet leiden tot meer stabiliteit en meer recht doen aan de rendementen van de verschillende pensioenfondsen. Voordat er tot premieverlaging overgegaan wordt, dienen de kortingen en achterstanden in indexatie te zijn ingelopen.

3. Invaren wettelijk oplossen
Als een pensioenfonds ervoor kiest om niet alleen de toekomstige aanspraken, maar ook al opgebouwde aanspraken afhankelijk te maken van ontwikkelingen in de levensverwachting en op financiële markten moet dat onder voorwaarden automatisch mogelijk zijn. Dit wordt ook wel invaren genoemd. Dat moet via wetgeving worden opgelost. In de huidige voorstellen wordt de verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid nog steeds eenzijdig bij de pensioenfondsen neergelegd.

4. Verplicht beleid rond levensverwachting
Het langer leven betekent dat iemand (gelukkig) langer van zijn pensioenuitkering kan genieten. Maar hiermee is in het verleden bij de premievaststelling onvoldoende rekening gehouden. De stijging van de levensverwachting leidde hierdoor tot een verlaging van de dekkingsgraad. Er moet beleid komen om veranderingen in de levensverwachting goed in de pensioenafspraken te verwerken. Dit wordt ook wel een levensverwachting aanpassingsmechanisme (LAM) genoemd. Abvakabo FNV wil dat dergelijk beleid verplicht wordt, ten minste voor de opbouw van nieuwe aanspraken. Verhoging van de pensioenleeftijd en verlaging van de opbouw maken daar onderdeel van uit. Voorkomen moet worden dat dit leidt tot een cumulatief effect.

5. Plannen voor pensioenstelsel samen behandelen
Naast de invoering van nieuwe rekenregels heeft het kabinet besloten om per 1 januari 2015 de ruimte voor belastingvrij sparen voor pensioen te beperken. Deze ruimte wordt ook wel Witteveenkader genoemd. Het kabinet behandelt echter beide onderwerpen apart. Dit is onacceptabel! Het beperken van de ruimte om belastingvrij te sparen is zeer nadelig voor jongeren. Zij zullen minder pensioen kunnen opbouwen, waardoor indexatie (het mee laten stijgen van de pensioenaanspraken met de prijzen en/of lonen) nog belangrijker wordt. Indexatie is nodig om later voldoende pensioen te kunnen hebben om van te leven! Om nog een voldoende pensioen te kunnen opbouwen is een opbouwpercentage van 2 procent nodig en niet de voorgestelde 1,75 procent! Abvakabo FNV is van mening dat beide (wets)voorstellen integraal behandeld moeten worden.

6. Profiteren van schaalgrootte pensioenfondsen en transparantie op toezicht
Al langer pleit Abvakabo FNV voor de mogelijkheden voor werknemers om te profiteren van grotere, goedkopere en krachtigere pensioenfondsen. Het aansluiten bij een groter pensioenfonds biedt veel lange termijn voordelen en is vaak kostenbesparend. Voor deelnemers betekent dit dat de solidariteit tussen generaties beter kan worden gewaarborgd en dan kan worden voorkomen dat er pech- en gelukgeneraties ontstaan als het gaat om de geboden pensioenkwaliteit. Deze mogelijkheden worden nog onvoldoende in de huidige voorstellen meegenomen.

De Nederlandsche Bank, als toezichthouder van pensioenfondsen, krijgt te veel eigen beleidsruimte om zelf invulling te geven aan het toezicht. Het gevolg is dat  pensioenfondsen niet goed kunnen overzien hoe het toezicht voor hen zal uitpakken. Als het gaat om toezicht moet er ook sprake zijn van duidelijkheid en transparantie. Pensioenfondsen hebben hier al een grote verbetering laten zien, nu moet hetzelfde ook gaan gelden voor de toezichthouder!

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/549415-nieuw-stabieler-pensioencontract/

Deel dit artikel