Wetsvoorstel nieuwe Jeugdwet in de Tweede Kamer behandeld

  • door

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet is op 9, 10 en 15 oktober tijdens urenlange debatten in de Tweede Kamer uitgebreid besproken. Vele amendementen en moties zijn ingediend door de Kamerleden. Veel toezeggingen zijn gedaan door de staatssecretarissen.
Defence for Children heeft meermalen kritiek geuit op onderdelen van de nieuwe Jeugdwet en gewezen op  de verplichting van Nederland de rechten van het kind, zoals vervat in het VN-Kinderrechtenverdrag, te waarborgen.

Aanpassingen

De regering en de Kamerleden hebben veel gedaan met de kritiek van Defence for Children. Zo heeft de regering door middel van een nota van wijziging de wetsartikelen die over de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg aangepast, heeft de PvdA een amendement ingediend dat over de gesloten jeugdzorg en is tijdens het debat duidelijk geworden dat de staatssecretaris van VWS aandacht heeft voor de kwetsbare positie waarin jongeren in de gesloten jeugdzorg zich bevinden. Ook is er een amendement ingediend waardoor in de wet wordt vastgelegd dat in het geval een kind uithuis wordt geplaatst, plaatsing in een gezinsomgeving de voorkeur heeft boven plaatsing in een instelling.

Na 2015

Er is nog heel veel onduidelijk over het toekomstige stelsel en of ook ná 1 januari 2015 alle kinderen die dat nodig hebben passende, kwalitatief goede zorg kunnen krijgen. Zo is onbekend  hoeveel geld de gemeenten beschikbaar zullen hebben voor de jeugdhulp, is de inhoud van de transitiearrangementen nog niet bekend en moeten de gemeentelijke verordeningen en beleidsplannen nog geschreven worden.
Defence for Children zal dan ook in de komende tijd blijven wijzen op de rechten van het kind en gevraagd en ongevraagd advies blijven geven ter verbetering van het nieuwe jeugdstelsel.

De stemming over het wetsvoorstel, de moties en amendementen vindt donderdag 17 oktober 2013 plaats.

Bron :

Deel dit artikel