Emancipatiemonitor 2014: Meisjes kiezen steeds vaker voor techniek

  • Steeds meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting. Het aandeel meisjes binnen het Natuur en Techniekprofiel nam toe van 15% naar 26% op de havo en van 20% naar 38% op het vwo. In natuur en techniekopleidingen op het hbo steeg dit aandeel van 14% naar 20%.
  • Het aandeel vrouwen (van 20-64 jaar) met werk is van 2011-2013 gelijk gebleven op 64% en hun economische zelfstandigheid op 53%.
  • In het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen in topfuncties toegenomen: in de top van de 100 grootste bedrijven groeide het aandeel vrouwen van 10% naar 15%. De groei in de non-profitsector was kleiner.

Meer lezenEmancipatiemonitor 2014: Meisjes kiezen steeds vaker voor techniek

Asscher informeert over Krimp in Kinderopvang

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over onderzoeken naar de krimp in de kinderopvang, d.d. 4 september 2014.

Voor ouders met jonge kinderen is het belangrijk dat ze arbeid en de zorg voor kinderen op een goede en soepele manier kunnen combineren.

Meer lezenAsscher informeert over Krimp in Kinderopvang

SCP : Ouders werken iets minder

Ouders werken iets minder, maar nauwelijks vanwege bezuinigingen kinderopvang

 Het gebruik van kinderopvang is sinds 2012 afgenomen door een verminderde instroom van nieuwe kinderen in de opvang en een toegenomen uitstroom.
 Ouders noemen vooral de kosten van de opvang als reden waarom zij minder of geen gebruik (meer) maken van formele opvang. Op de tweede plaats komt werkloosheid van een van de ouders.

Meer lezenSCP : Ouders werken iets minder

Kamerbrief reactie SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’

Brief d.d. 12-2-2014 van minister Asscher, mede namens staatssecretaris Klijnsma (beiden SZW), aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Inleiding
Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mijn reactie toekomen op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zoals verzocht door uw Kamer tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 17 december 2013. In mijn reactie beperk ik mij tot ontwikkelingen op het beleidsterrein van SZW.

Meer lezenKamerbrief reactie SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland 2013’

Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Wat zijn voor gezinnen met kinderen de maatschappelijke gevolgen van de hervorming van de kindregelingen? Deze notitie, op 30 september 2013 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, bevat een korte verkenning van de onderzoeksliteratuur over armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast worden de belangrijkste risicogroepen en de gevolgen van armoede voor de korte en de … Meer lezen Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Belemmerd aan het werk – Trendrapportage ziekteverzuim

Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. Het ziekteverzuim daalde van 7,0% in 1990 naar 4,2% in 2010. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde van 950.000 in 2000 naar ruim 800.000 in 2010. De Nederlandse uitgaven aan … Meer lezen Belemmerd aan het werk – Trendrapportage ziekteverzuim