Belangenverenigingen kinderopvang tevreden met KOT 2020

calculator

De voorgenomen maximum uurtarieven en tabel kinderopvangtoeslag voor 2020 zijn bekend. De maximum uurtarieven stijgen met 1,89 % wegens de verwachte indexering (inflatie) 2020 en correctie op de werkelijke indexering 2019. Effectief zijn de stijgingen tussen 1,87 % en 1,95 %. Opvangsoort 2020 2019 Effectief Dagopvang € 8,17 € 8,02 1,87% Buitenschoolse opvang € 7,02 € 6,89 1,89% Gastouder … Meer lezen Belangenverenigingen kinderopvang tevreden met KOT 2020

Maximum uurtarief kinderopvang 2020

calculator

Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvang. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. De indexatie voorkomt inkomenseffecten voor ouders. U bent van harte uitgenodigd via  www.internetconsultatie.nl  uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van … Meer lezen Maximum uurtarief kinderopvang 2020

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft nieuwe voorzitter

Leo Houwen is benoemd tot nieuwe voorzitter van Brancheorganisatie Kinderopvang. Hij volgt hiermee Mariëlle Rompa op. Houwen was bijna 40 jaar werkzaam binnen de uitzend- en detacheringsbranche, de afgelopen jaren als corporate vice-president van USG People. Hij behartigde de belangen van deze sector in Nederland en Europa. Ook zet hij zich al jarenlang in voor het stimuleren van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en in topposities. Houwen wil kinderopvang hoger op de politiek- maatschappelijke agenda zetten omdat het een belangrijke bijdrage levert aan onze economie.

Meer lezenBrancheorganisatie Kinderopvang heeft nieuwe voorzitter

Wijzigingen Besluit kwaliteit kinderopvang, kinderopvangtoeslag

Besluit van 1 november 2013, houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, het Besluit kinderopvangtoeslag en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met het stellen van regels voor het register buitenlandse kinderopvang en enige andere wijzigingen:

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2013, nr. 2013-80298;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid, 1.45, vierde lid, 1.47, eerste en zesde lid, 1.47a, derde lid, 1.47b, tweede lid en vierde lid, 1.48, zevende en elfde lid, 1.48a, derde lid, 1.48b, tweede lid, 1.50, tweede lid, onderdelen b en c, 1.56, tweede lid, 1.56b, tweede lid, onderdelen a en f, 2.2, derde lid, 2.4, eerste en zesde, 2.4a, derde lid, en 2.4b, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Meer lezenWijzigingen Besluit kwaliteit kinderopvang, kinderopvangtoeslag

Raad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

Schenking van de zogenoemde eigen bijdrage is niet in strijd met de wet, mits vaststaat dat de kosten voor kinderopvang daadwerkelijk zijn betaald. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 november 2013). De Belastingdienst vorderde in april 2012 een betaald voorschot voor kinderopvang terug van een man uit Oegstgeest, omdat hij niet aannemelijk had gemaakt dat hij kosten had gemaakt voor kinderopvang. De man was het daar niet mee eens en was tegen het terugvorderingsbesluit in hoger beroep gekomen bij de Raad van State.

Meer lezenRaad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

Kinderopvangtoeslagtabel 2014

Bijlage I, behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag Kinderopvangtoeslagtabel 2014 (gezamenlijk) toetsingsinkomen tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang eerste kind tweede e.v. kind Lager dan €  17,575 90.7% 93.3% €  17,576 €  18,745 89.1% 93.3% €  18,746 €  19,915 88.1% 93.3% €  19,916 €  21,085 87.4% 92.9% €  21,086 €  22,256 86.7% 92.9% €  22,257 €  23,425 86.0% 92.9% €  23,426 €  24,596 … Meer lezen Kinderopvangtoeslagtabel 2014

Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Besluit van 15 oktober 2013 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel voor het berekeningsjaar 2014 :

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2013, nr. 2013-0000091989, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Meer lezenWijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslagtabel 2013

Besluit van 13 oktober 2012 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het afbouwen van de vaste voet voor hoge inkomens in de kinderopvangtoeslagtabel voor het eerste kind, het proportioneel verhogen van de ouderbijdrage voor het eerste kind, het vastleggen van de verhouding tussen het aantal uren waarin … Meer lezen Kinderopvangtoeslagtabel 2013