Regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

  • door

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en een aantal regels rondom de VOG gaat veranderen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie.

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk.

Wie moet in het bezit zijn van een VOG?
De volgende personen moeten een VOG overleggen:

  • houders van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal;
  • personen werkzaam bij een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Hieronder vallen ook werknemers van een (hoofd)vestiging waar alleen een kantoor is gevestigd en geen kinderen worden opgevangen (kantoorpersoneel), bestuurders, vrijwilligers, stagiair(e)s, beroepskrachten in opleiding, uitzendkrachten en bemiddelingsmedewerkers bij een gastouderbureau;
  • gastouders;
  • personen van 18 jaar en ouder die wonen bij de gastouder (huisgenoten);
  • ouders werkzaam bij een ouderparticipatiecrèche.

Hoe lang is een VOG geldig en hoe actueel moet de VOG zijn?
De VOG heeft geen geldigheidsduur. Bij wisseling van werkgever moet er wel een nieuwe VOG worden aangevraagd. De VOG moet worden overgelegd aan de houder en mag op het moment van overleggen niet ouder zijn dan twee maanden. Door de inwerkingtreding van een wetswijziging wordt dit per 1 juli 2013 gewijzigd en mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.

Moet ik een nieuwe VOG hebben als ik wissel van functie bij dezelfde werkgever?
Een leidinggevende wordt op andere punten gescreend dan een beroepskracht. Wanneer een (voormalig) beroepskracht bijvoorbeeld een leidinggevende functie krijgt, zal er dus een nieuwe VOG moeten worden aangevraagd.
Wanneer een (voormalig) uitzendkracht in dienst treedt bij een organisatie voor kinderopvang, zal er een nieuwe VOG moeten worden overgelegd omdat bij de bestaande VOG het uitzendbureau de opdrachtgever was voor de VOG. Bij de indiensttreding van een (voormalig) stagiair zal er eveneens een nieuwe VOG moeten worden overgelegd wanneer de school de opdrachtgever van de bestaande VOG was. Dit is niet het geval wanneer de houder de opdrachtgever van de VOG was.

Moet ik als gastouder een nieuwe VOG aanvragen wanneer ik mij aansluit bij een ander gastouderbureau? En heb ik een nieuwe VOG nodig wanneer ik ga verhuizen of ga werken op een nieuwe locatie?
Ja, op basis van de huidige wetgeving moet de gastouder aan de houder van dat gastouderbureau een VOG overleggen die op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Door een wetswijziging, die momenteel in voorbereiding is, zal dit vanaf 1 juli 2013 naar verwachting niet meer nodig zijn.

Wanneer een gastouder verhuist of gaat werken op een nieuwe locatie, is er sprake van een nieuwe aanvraag voor een voorziening voor gastouderopvang waarvoor het overleggen van een actuele VOG
vereist is. Ook hier geldt dat dit, door de inwerkingtreding van een wetswijziging, vanaf 1 juli 2013 naar verwachting niet meer nodig zal zijn.

Hoe dien ik de aanvraag in?
Dit kan door het indienen van het VOG aanvraagformulier bij de gemeente waar de aanvrager voor wie de VOG bedoeld is, staat ingeschreven. Sinds 1 januari 2012 kan bij sommige organisaties een VOG worden aangevraagd via internet. Meer informatie over de elektronische VOG-aanvraag is te vinden op http://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag.

Welk VOG aanvraagformulier moet ik gebruiken en wie is de opdrachtgever?
In onderstaande tabel wordt aangegeven welk VOG aanvraagformulier een persoon werkzaam voor een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau nodig heeft en wie moet worden ingevuld als opdrachtgever van de VOG. Van belang is dat op het aanvraagformulier bij functienaam wordt aangegeven dat het een functie in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk betreft. De aanvraagformulieren voor de gastouderopvang zijn voor ingevuld, waardoor dat hier niet nodig is.

Aanvrager Welk VOG aanvraagformulier? Wie is de opdrachtgever op het VOG aanvraagformulier?
Persoon werkzaam
bij kindercentrum of peuterspeelzaal
VOG Natuurlijke Personen (1 Houder van kindercentrum of peuterspeelzaal
Stagiair VOG Natuurlijke Personen (1 Onderwijsinstelling
Vrijwilliger VOG Natuurlijke Personen (1 Houder van kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau
Uitzendkracht VOG Natuurlijke Personen (1 Uitzendbureau
Gastouder VOG Natuurlijke Personen gastouder (2 Ministerie van SZW
Medewerker gastouderbureau VOG Natuurlijke Personen gastouderbureau (3 Ministerie van SZW
Huisgenoot gastouder VOG Natuurlijke Personen huisgenoot gastouder (4 Ministerie van SZW
Rechtspersoon VOG rechtspersonen (5 Organisatie voor kinderopvang, gastouderopvang of peuterspeelzaalwerk
Nieuwe bestuurder rechtspersoon VOG Natuurlijke Personen (1 Organisatie voor kinderopvang, gastouderopvang of peuterspeelzaalwerk

1 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag/documenten-en-publicaties/brochures/2011/06/21/aanvraagformulier-verklaring-omtrent-het-gedrag-natuurlijke-personen.html
2 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2012/10/29/aanvraagformulier-vog-gastouder.html
3 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2012/10/29/aanvraagformulier-vog-gastouderbureau.html
4 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2012/10/29/aanvraagformulier-vog-huisgenoot-gastouderopvang.html
5 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag/documenten-en-publicaties/brochures/2011/03/11/aanvraagformulier-verklaring-omtrent-het-gedrag-rechtspersonen.html

Als de houder van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal een rechtspersoon is, moet deze bij inschrijving in het register kinderopvang een VOG voor rechtspersonen hebben. Bij de beoordeling voor afgifte van een VOG voor rechtspersonen worden naast de rechtspersoon ook alle bestuurders gescreend, waarbij naast financiële delicten ook gekeken wordt naar (ernstige) geweldsdelicten en zedendelicten. De onderneming moet een vertegenwoordiger aanwijzen die de aanvraag indient. Dit kan een bestuurder, maat, vennoot of beheerder zijn, die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. Wanneer de rechtspersoon in stand blijft, maar er sprake is van een wisseling van bestuurders, zullen nieuwe bestuurders in bezit moeten zijn van een VOG voor natuurlijke personen.

Voor de goede orde dient hierbij te worden opgemerkt dat een screening van een bestuurder voor een VOG rechtspersonen niet gelijk is aan een screening voor een VOG natuurlijke personen voor een functie in de kinderopvang. Indien een bestuurder ook de werkzaamheden van, bijvoorbeeld, pedagogisch medewerker wil gaan uitoefenen, dient apart een VOG natuurlijke personen te worden aangevraagd.

Kan ik de VOG ook gebruiken voor werk in het onderwijs?
Nee, dit kan niet. De VOG is alleen geldig voor een functie binnen de kinderopvang, voor een functie binnen het onderwijs moet een aparte VOG worden aangevraagd. Wanneer een persoon met een VOG voor het onderwijs overstapt naar de kinderopvang, geldt eveneens dat er een nieuwe VOG, voor de kinderopvang, moet worden aangevraagd.
Kan ik volstaan met het afgeven van een afschrift van de VOG of moet ik het origineel aan de werkgever overleggen?
De werkgever moet in bezit zijn van een afschrift van de VOG van alle bij zijn organisatie werkende personen. Om problemen over de echtheid van de VOG te voorkomen, is het raadzaam dat de werkgever de medewerker vraagt om het origineel te tonen, waarvan hij een kopie voor zijn eigen administratie maakt.
Zowel de houder van een gastouderbureau als de gastouder zelf, moeten bij een inspectie een afschrift van de VOG van de gastouder kunnen tonen.

Wat zijn de regels voor stagiair(e)s en uitzendkrachten?
Stagiair(e)s en uitzendkrachten moeten de eerste keer voordat zij voor een school of uitzendbureau werkzaam zijn in een kindercentrum, in de gastouderopvang of in een peuterspeelzaal een VOG overleggen. Deze verklaring moet worden overgelegd aan de houder van het betreffende kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal en mag op dat moment niet ouder zijn dan twee maanden. Stagiair(e)s en uitzendkrachten kunnen meerdere keren per jaar van stage- of werkplek veranderen. Zij hoeven bij volgende kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen geen nieuwe VOG te overleggen maar kunnen volstaan met de bestaande VOG. Voor de uitzendkracht is het uitzendbureau de opdrachtgever van de VOG. Voor de stagiair is het aan te raden dat niet de stageverlener maar de onderwijsinstelling de opdrachtgever van de VOG is. Dit voorkomt dat er eventueel toch nog een nieuwe VOG nodig is bij wijziging van stageplek.

Wat zijn de regels voor vrijwilligers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk?
Een vrijwilliger is een persoon die op regelmatige, niet incidentele, basis werkzaam is in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Een vrijwilliger moet in bezit zijn van een VOG.
Een persoon die op incidentele basis werkzaam is in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk, bijvoorbeeld omdat hij eenmaal per jaar voor Sinterklaas speelt, hoeft niet in bezit te zijn van een VOG. Anders dan de stagiair en de uitzendkracht beperkt de vrijwilliger in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk zich bij zijn werkzaamheden in de regel tot één organisatie. Dit betekent dat wanneer een vrijwilliger overstapt naar een andere organisatie, hij een nieuwe VOG zal moeten aanvragen en overleggen.

Wat zijn de regels voor maatschappelijke stages en snuffelstages?
Bij een maatschappelijke stage of snuffelstage maakt een student kortdurend en onbetaald kennis met de kinderopvang. Deze student onderscheidt zich van de stagiair die in het kader van een opleiding werkzaamheden verricht ten behoeve van het vervullen van het praktijkdeel van die opleiding.
Wanneer de student, in het kader van zijn/haar opleiding, kortdurend en op incidentele basis werkzaam is, bijvoorbeeld omdat hij/zij een enkele dag meeloopt, is er geen VOG nodig. De GGD zal als richtlijn hanteren dat bij een maatschappelijke stage of snuffelstage die langer dan 60 uur per jaar duurt, wel een VOG zal moeten worden overgelegd omdat er dan niet meer gesproken kan worden van werkzaamheden op incidentele basis.

Wat gaat er nog meer veranderen?
In het voorjaar van 2013 start de continue screening in de kinderopvang. Met de invoering van dit systeem wordt de screening van medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk aangescherpt. Momenteel wordt er alleen gescreend bij aanvang van de werkzaamheden en daarna niet meer. Bij continue screening zal voortdurend worden bijgehouden of iemand die in de kinderopvang werkt in aanraking komt met Justitie. Wanneer er sprake is van strafbare feiten, wordt door de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeeld of de betrokken medewerker nog aan de eisen voor een VOG voldoet. Als dat niet het geval is, gaat er een signaal naar de GGD als toezichthouder en naar de gemeente die dan actie zullen ondernemen.

Wat betekent dit nieuwe systeem voor stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers?
Het systeem van continue screening wordt in twee fasen ingevoerd. In het voorjaar van 2013 wordt, op basis van gegevens uit een aantal bestaande bronnen, een bestand opgebouwd met mensen die in de kinderopvang en in peuterspeelzalen werken. Dit bestand wordt vergeleken met justitiële gegevens over strafbare feiten. Stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen vooralsnog geen deel uitmaken van dit systeem. Daarom wordt ten aanzien van deze medewerkers een wetswijziging voorbereid waarin van hen in deze eerste fase iedere twee jaar een nieuwe VOG wordt gevraagd. In de definitieve fase vanaf 2016 wordt beoogd te werken vanuit een centraal register waarin iedereen staat die in de kinderopvang en in peuterspeelzalen werkt, ook de stagiair(e)s , uitzendkrachten en vrijwilligers. Zij hoeven dan niet meer elke twee jaar een nieuwe VOG aan te vragen.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/11/14/factsheet-regels-verklaring-omtrent-het-gedrag-in-de-kinderopvang-en-peuterspeelzalen.html

Deel dit artikel