Kamervragen over vergrote kans op buikgriep bij kinderdagverblijven

  • door

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Yücel (PvdA) over de vergrote kans op buikgriep bij kinderdagverblijven.

2014Z22983
Vragen van het lid Yücel (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vergrote kans op buikgriep bij kinderdagverblijven
(ingezonden 12 december 2014)

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Kinderdagverblijven vergroten kans buikgriep’? 1)

Antwoord 1
Ja

Vraag 2
Deelt u de mening dat een goede hygiëne een belangrijk onderdeel is van een
kwalitatieve kinderopvang? Wat is in dit kader uw reactie op het in het
genoemde bericht beschreven onderzoek van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het UMC Utrecht?

Antwoord 2
Een goede hygiëne is erg belangrijk in de kinderopvang. Alle
kinderopvangorganisaties zijn verplicht jaarlijks een risico-inventarisatie op
het gebied van veiligheid en gezondheid uit te voeren. Infectieziektepreventie
maakt hier deel van uit. Voor de preventie van infectieziekten is een richtlijn
van het RIVM beschikbaar, die door instellingen gebruikt kan worden. De
hygiëneaanpak in een kinderopvangorganisatie wordt tijdens een
inspectiebezoek gecontroleerd door de GGD.
Het uitgevoerde onderzoek van het RIVM en het UMC leidt tot nieuwe
aanknopingspunten voor de preventie van infectieziekten, zowel in het
algemeen als voor de kinderopvangsector. Binnen de kinderopvang ligt de
verantwoordelijkheid om verspreiding van infectieziekten te voorkomen bij
de aanbieder van de kinderopvang. De sector speelt op dit gebied dus een
belangrijke rol en kan haar voordeel doen met de bevindingen van het RIVM.

Vraag 3
Welke acties gaat u naar aanleiding van het rapport ondernemen om de
hygiëne binnen de kinderopvang te verbeteren? Hoe kijkt u aan tegen het
voorgestelde kwaliteitskeurmerk voor kinderdagverblijven? Denkt u dat dit
een stimulans kan vormen voor preventie?

Antwoord 3
Ik heb mij door het RIVM laten informeren over mogelijke acties om de
hygiëne binnen de kinderopvang te verbeteren. Het RIVM heeft aangegeven
dat het onderhavige onderzoek bevestigt dat hygiëne en buikgriep aan elkaar
gerelateerd zijn, maar er is niet onderzocht in hoeverre buikgriep met
verbeterde hygiëne te voorkomen is. De richtlijn van het RIVM richt zich op het voorkomen van verspreiding van infectieziekten algemeen binnen

kinderdagverblijven. Uit het onderzoek blijkt dat er ruimte is voor verbetering van preventieve maatregelen in de kinderopvang.
In 2015 zal de reguliere herziening plaatsvinden van de richtlijn
‘gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal’ van het
Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) van het RIVM. Deze
herziening wordt uitgevoerd in samenwerking met de kinderopvangsector. De richtlijn wordt verbeterd op basis van resultaten uit relevant onderzoek, zoals van het genoemde RIVM onderzoek en van een onderzoek van de GGD
Rotterdam en het Erasmus MC (Heel gewoon, handen schoon; ontwikkeling
van een bewezen effectieve interventie om het handenwas gedrag te
verbeteren).
Het RIVM heeft in 2014 ook een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van
een aanpak Gezonde Kinderopvang (RIVM 131010001/2014), vergelijkbaar
met de reeds bestaande aanpak Gezonde School (www.gezondeschool.nl).
Hieruit blijkt een breed draagvlak voor een aanpak die
kinderopvangorganisaties helpt bij het vormgeven van structureel en integraal beleid om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Op basis van dit onderzoek wordt deze aanpak momenteel ontwikkeld in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MO-groep, BoINK en diverse
kennisinstituten). Deze aanpak schrijft niet voor op welke
gezondheidsthema’s een kinderopvang organisatie extra zou moeten inzetten.
De organisatie kiest zelf een of meerdere thema’s waarbij te denken valt aan
voeding, beweging en milieu. Er wordt in overleg met VWS bekeken of en op
welke manier infectiepreventie meegenomen kan worden in de aanpak
Gezonde Kinderopvang. Uit dit onderzoek blijkt overigens dat 100% van de
ondervraagde kinderopvangorganisaties reeds structureel aandacht heeft voor hygiëne. De winst valt te behalen in het treffen van de juiste maatregelen om de hygiëne in organisatie te verbeteren en de verspreiding van infectieziekten te voorkomen.
Een vignet of kwaliteitskeurmerk kan mogelijk een stimulans vormen voor
kinderdagverblijven om zich te profileren op een gezonde leefstijl, zoals
gezonde voeding en bewegen. De inzet op deze thema’s is niet verplicht
vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hygiëne en
ziektepreventie maken daarentegen wel deel uit van de wettelijke
kwaliteitseisen en vallen daardoor al onder het publieke toezicht.
Er is nog geen besluit genomen over een eventuele ontwikkeling van een
vignet gezonde kinderopvang. Over dit besluit adviseren diverse organisaties
waaronder Brancheorganisatie Kinderopvang, de MO-Groep en BOiNK.

Vraag 4
Welke aanvullende voorstellen heeft het RIVM in voorbereiding om de
hygiëne bij kinderdagverblijven te verbeteren? Wat is uw oordeel hierover?Zie het antwoord op de derde vraag. Hieruit blijkt dat zowel het RIVM als de
kinderopvang sector belangrijke stappen ondernemen – ondermeer op het
gebied van hygiëne – om de gezondheid van de kinderen in de kinderopvang
te bevorderen.

1) http://www.nu.nl/gezondheid/3949287/kinderdagverblijven-vergrotenkans-buikgriep.html, 10 december 2014.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/20/beantwoording-kamervragen-over-vergrote-kans-op-buikgriep-bij-kinderdagverblijven.html

Deel dit artikel