Intelligence Group :‘Verdere bezuiniging kinderopvang negatief effect emancipatie arbeidsmarkt’

  • door

Bij een verdere bezuiniging op de Kinderopvangtoeslag verwacht 34 procent van de vrouwen met kinderen te stoppen of minder te gaan werken. Dit blijkt uit Het Nationale Werkonderzoek 2012 van Jobtrack, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intelligence Group. In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt gecommuniceerd dat er flink bezuinigd gaat worden op diverse kindregelingen, waarmee structureel 899 miljoen euro wordt bezuinigd. Het regeerakkoord biedt echter geen duidelijkheid in hoeverre er bezuinigd wordt op de Kinderopvangtoeslag.

Vooral jonge vrouwen stoppen

Mochten de coalitiepartners gaan bezuinigen op de Kinderopvangtoeslag, dan zal de arbeidsparticipatie van met name jonge vrouwen sterk afnemen. Op de vraag ‘Ik (of mijn partner) ga stoppen of minder werken als de kosten van kinderopvang omhoog gaan’ gaf 34 procent van de vrouwen aan dit te zullen doen, ten opzichte van 30 procent van de mannen. Een verdere bezuiniging op het subsidiëren van de kinderopvang lijkt met name jonge vrouwen te raken. Bij vrouwen in de leeftijdscategorie 25 t/m 34 jaar geeft 52 procent aan minder te gaan werken, of helemaal te stoppen bij verder stijgende kosten. Dit betreft niet alleen vrouwen die parttime werken, maar in evenredige mate vrouwen die fulltime werken.

Meer masculiene arbeidsmarkt

Dat vooral vrouwen minder verwachten te gaan werken, heeft onder andere te maken met dat ze over het algemeen minder verdienen dan mannen voor dezelfde werkzaamheden. Ondanks dat dit gat steeds kleiner wordt (Global Gender Gap Index, 2012), leidt een verdere bezuiniging op de Kinderopvangtoeslag tot een verslechtering van de participatiegraad van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Nederlandse arbeidsmarkt ziet er al steeds meer masculien uit. In 2011 is de participatiegraad van vrouwen tussen 25 en 45 jaar ook al sterk verminderd. De gestegen kosten voor kinderopvang werd als mogelijk verklarende factor aangedragen (RWI, 2011). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weerlegde de uitkomst van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en meldde dat de bezuiniging op kinderopvang juist weinig effect heeft gehad op de arbeidsparticipatie. Echter, op basis van de resultaten uit Het Nationale Werkonderzoek 2012 lijkt de verklaring van de RWI aannemelijk.

Kinderopvangtoeslag voor verhogen arbeidsparticipatie

In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt de Kinderopvangtoeslag benoemd als middel om de arbeidsparticipatie te verhogen. Echter, nergens staat benoemd of er meer geld wordt uitgetrokken voor deze toeslag, of dat er verder op bezuinigd gaat worden. ‘Dat de Kinderopvangtoeslag moet leiden tot het verhogen van de arbeidsparticipatie is logisch’ zegt Martin Hendriks (Arbeidsmarktonderzoeker bij Intelligence Group). ‘Maar doordat niet kan worden opgemaakt of er op bezuinigd wordt kan niet worden geconcludeerd of het daadwerkelijk een stimuleringsmaatregel is. Wordt er wel op bezuinigd, dan zal het niet tot een hogere arbeidsparticipatie leiden, maar juist een afname teweegbrengen.’

Technische verantwoording

Het Nationale Werkonderzoek van Jobtrack, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intelligence Group, wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd. In totaal hebben in 2012 16.968 respondenten de vragenlijst van Het Nationale Werkonderzoek 2012 ingevuld. Op de vraag ‘Ik (of mijn partner) ga stoppen of minder werken als de kosten van kinderopvang omhoog gaan’ hebben 3.419 mannen met kinderen, en 3.560 vrouwen met kinderen antwoord gegeven.

Bron :

Deel dit artikel