Gemeenten nog niet voldoende toegerust voor jongerenparticipatie

  • door

De stelselherziening Jeugdzorg heeft als uitgangspunt meer participatie van cliënten. Defence for Children vindt het een positieve ontwikkeling dat er ruim aandacht wordt besteed aan participatie in het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet en de Memorie van toelichting, maar maakt zich ook zorgen dat de gemeenten onvoldoende toegerust zijn om de participatie en vooral de kinder- en jongerenparticipatie adequaat vorm te geven.

Deze zorg wordt bevestigd in het rapport van het Verwey-Jonker Instituut. In opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek naar participatie rond jeugdzorg. Er is al veel gebeurd, maar het blijkt voor veel gemeenten ook vaak moeilijk om jongerenparticipatie op te zetten. Een van de belemmerende factoren is dat het belang van participatie niet altijd gemeente breed wordt onderkend. Daarnaast is er te weinig tijd, geld en menskracht om participatie echt neer te zetten en missen er goede voorbeelden en methodieken. Ook worstelen de gemeenten met de vraag hoe zij specifieke groepen kunnen betrekken. Daarnaast zijn er te hoge verwachtingen bij de betrokken groepen ontstaan over wat de gemeente kan waarmaken.

Participatie is een belangrijk kinderrecht

Defence for Children vindt de aandacht voor participatie in de jeugdzorg van essentieel belang voor een goede naleving van kinderrechten. Defence for Children verwacht dan ook dat de resultaten van het onderzoek zullen leiden tot verbeteringen. Daarbij is het nuttig om ook de aanbevelingen en het kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek van Kitty Jurrius te betrekken, zij promoveerde begin dit jaar op dit onderwerp en geeft heldere richtlijnen om kinder- en jongerenparticipatieprojecten op te zetten.

Meer informatie

Klik hier voor de publicatie Participatie in zicht van het Verwey-Jonker Instituut.

Klik hier voor de aanbevelingen en kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek van Kitty Jurrius.

Bron :

Deel dit artikel