Defence for Childeren : Kinderen en kinderrechten in het Regeerakkoord

  • door

Reactie van Defence for Children op de gepresenteerde plannen

Hoe komen de kinderen en hun rechten er van af in het Regeerakkoord? Defence for Children heeft het akkoord met de kinderrechtenbril gelezen. Er staan plannen in die een verbetering betekenen van de positie van kinderen. Wij zien ook ideeën die ongunstig voor kinderen uitpakken. Het VN-Kinderrechtenverdrag eist van de Nederlandse regering dat bij alle maatregelen die kinderen treffen het belang van het kind voorop staat. Alleen al daarom is het teleurstellend dat geen gehoor is gegeven aan de oproep tot het instellen van een Minister voor Jeugd. Hiermee zouden de belangen en rechten van kinderen beter geborgd zijn in het beleid.

Het is goed dat er extra aandacht is voor gezinnen met kinderen bij het doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen. Dit is meteen ook een van onze zorgpunten; de gevolgen van de bezuinigingen zullen kwetsbare groepen, waartoe ook kinderen behoren, onvermijdelijk treffen en kunnen zelfs een schadelijk effect hebben op hun ontwikkeling.

Ratificatie

In het akkoord staat dat de regering het VN-Verdrag inzake de Rechten van Gehandicapten gaat ratificeren. Dat is goed nieuws voor kinderen met een beperking. Helaas mist er in het akkoord een verwijzing naar de Klachtenprocedure bij het VN-Kinderrechtenverdrag, terwijl ratificatie hiervan de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Het is belangrijk dat kinderen zelf kunnen klagen bij het VN-Kinderrechtencomité over kinderrechtenschendingen.

Jeugdzorg

De decentralisatie van de jeugdzorg en daarmee het dichter bij de mensen brengen van de zorg, is positief, maar ook hierbij maken wij ons zorgen over de effecten die de bezuinigingen zullen hebben. Kwaliteit en expertise moeten gewaarborgd zijn.

Kinderpardon

Defence for Children is enthousiast over het feit dat er een Kinderpardon aangekondigd is en een permanente regeling voor een verblijfsvergunning voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Hiermee wordt eindelijk recht gedaan aan kinderen die zo lang in onzekerheid hebben verkeerd over hun toekomst. Er zijn echter belangrijke groepen kinderen die niet onder de regeling vallen, maar evenzeer geworteld zijn en zelfstandig recht zouden moeten hebben op een verblijfsvergunning. Defence for Children zal het kabinet aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor deze groepen.

Jeugdstrafrecht

Voor kinderen die met het strafrecht te maken krijgen zet het akkoord in op preventie, passende straffen en resocialisatie. Tevens gaat een nieuwe maatregel ‘de ter beschikking stelling van het onderwijs’ gelden. Door het besluit om de maximumtermijn van twee jaar jeugddetentie niet te verhogen, verbetert de positie van minderjarigen in de nieuwe plannen voor het adolescentenstrafrecht. Helaas blijft onduidelijk of het slechte plan om omzetting van de pij-maatregel in een tbs-maatregel mogelijk te maken doorgaat. Het akkoord biedt verder kansen voor een landelijke invoering van herstelrecht door in te zetten op innovatie en het verbeteren van de positie van slachtoffers voor, tijdens en na het strafproces.

Internationale samenwerking

Het is teleurstellend dat Nederland het budget voor ontwikkelingssamenwerking met 25 % (1 miljard euro) heeft gekort. Kinderen in ontwikkelingslanden zullen als gevolg hiervan als eerste de dupe zijn. Tegelijkertijd stelt het Regeerakkoord om in het buitenlandbeleid mensenrechten (en dus ook kinderrechten) hoog te houden en dat ontwikkelingssamenwerking zich mede richt op de versterking van rechten in de betreffende landen. Welke betekenis moeten wij hieraan ontlenen, als daar budgettair niets tegenover staat?

Minderjarige slachtoffers mensenhandel

Defence for Children vindt dat de positie van minderjarige slachtoffers van mensenhandel ernstig in het geding komt wanneer een illegaal verblijf in Nederland strafbaar wordt gesteld en een verblijfsvergunning dan niet meer wordt verstrekt. Doorgaans verblijven buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel een periode illegaal in Nederland. Dit is vaak ook onderdeel van de chantage om ze in de seksindustrie te laten werken. Bij slachtoffers van mensenhandel zou hier dan ook zeker een uitzondering voor moeten worden gemaakt. Over de opvang van minderjarige slachtoffers van mensenhandel wordt in het Regeerakkoord geen woord gerept. Hiervoor zou volgens Defence for Children specifieke aandacht moeten zijn.

Conclusie

Concluderend roepen wij de aankomende regering op bij alle maatregelen specifiek aandacht te besteden aan de belangen en rechten van kinderen. Dit zou moeten gebeuren in de vorm van een kindeffectrapportage bij de ontwikkeling van maatregelen en beleid. Nederland is via het VN-Kinderrechtenverdrag gehouden aan het uitgaan van het belang van het kind bij al het beleid, regel- en wetgeving die kinderen aangaan.

Klik hier voor een beknopte analyse per thema.

Bron :

Deel dit artikel