CDA : De gezinspartij en de jeugdwet

 

Het CDA beoordeelt de verschillende plannen van dit kabinet met name op de effecten voor gezinnen en families. Of het nou gaat over het verminderen van de kinderbijslag, het afschaffen van de gratis schoolboeken en de studiefinanciering, het wegbezuinigen van de maatschappelijke stage of het te vergaand bezuinigen op de kinderopvang.

Op dit moment ligt er een nieuwe wet met consequenties voor gezinnen bij de Tweede Kamer, de Jeugdwet. Deze wet gaat regels stellen over de hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Met de meeste gezinnen gaat het gelukkig goed. In die zin is de naam van de wet, namelijk de Jeugdwet, misplaatst. Het lijkt te gaan over alle jeugdigen, terwijl de meeste jongeren en hun ouders nooit met de jeugdhulp te maken krijgen. In elk gezin is natuurlijk wel eens wat. Maar vaak lost de tijd dit op. Er zijn echter ook ouders die lichte opvoedproblemen met hun kind ervaren en hiervoor hulp zoeken. Hier kunnen de eenvoudige instrumenten uit de wet goed helpen. Daarvoor is deze wet dan ook goed: niet meteen zware en dure instrumenten inzetten, maar kijken wat mensen zelf  kunnen binnen hun eigen netwerk of met eenvoudige middelen ondersteunen.

Er zijn ook kinderen waar het ernstig mis mee gaat wanneer er niet snel en adequaat hulp en zorg geboden wordt. De wet moet ook daar op ingericht zijn met waar nodig een gedwongen kader. En als laatste groep zijn er de zogenaamde multiprobleemgezinnen. De Jeugdwet beoogt met het adagium ‘één gezin, één plan’ een beschamend verleden achter ons te laten waar het managen van de vele hulpverleners voor het gezin in kwestie een dagtaak was of een mogelijkheid om de vele hulpverleners tegen elkaar uit te spelen. Met als triest nettoresultaat dat de toekomst van de kinderen in kwestie niet verbeterde en soms zeer negatief uitpakt.

Deze wet regelt ook de jeugdpsychiatrie. Hierover is al veel gesproken en dan met name over de toegang tot en het recht op zorg. Daar waar sprake is van psychiatrische problemen kan uiteraard niet volstaan worden met preventieve of eenvoudige opvoedingsinstrumenten. De vraag is dan ook hoe de jeugdige en zijn/haar ouders snel goede psychiatrische zorg krijgen. De CDA-fractie wil van de regering ook graag weten hoe de Jeugdwet zich verhoudt tot internationale verdragen waarin het recht op zorg voor jeugdigen is neergelegd.

De CDA-fractie heeft daarnaast ook vele vragen over de regeldruk die met deze wet ontstaat en wat de financiële consequenties voor gemeenten zijn die deze taken moeten gaan uitvoeren.

Bron : https://www.cda.nl/actueel/toon/de-gezinspartij-en-de-jeugdwet/

Deel dit artikel