Algemeen overleg over Kinderopvang

  • door

Op woensdag 24 oktober 2012 van 14.00 tot 17.00 uur houdt de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen overleg over kinderopvang. Namens het demissionaire kabinet is staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

Inleiding
Op 1 januari 2005 trad de Wet Kinderopvang in werking. Deze wet heeft 2 hoofddoelen;
1. Het vergemakkelijken van de combinatie arbeid en zorg.
2. Het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang die aansluit bij de wensen van ouders.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is wettelijk verplicht om periodiek een evaluatieverslag uit te brengen over de doeltreffendheid en effecten van de Wet Kinderopvang. Over zijn bevindingen zond de minister in mei 2012 zijn verslag aan de Tweede Kamer.

Evaluatie wet kinderopvang
Sinds 2005 heeft het kabinet geïnvesteerd in kinderopvang. Zowel in de kwaliteit van de opvangcentra, als de kwaliteit van het personeel, en de vergoedingen. Kinderopvang draagt nu steeds meer bij aan de mogelijkheid om  arbeid en zorg te combineren. Steeds meer ouders brengen hun kinderen naar de kinderopvang. Mede daardoor is de arbeidsdeelname van ouders, en met name vrouwen, fors gestegen.

Verbeterpunten
De evaluatie van de minister geeft ook aan dat de kwaliteit van de pedagogische zorg in de kinderopvang nog niet voldoende is. De minister vindt dit zorgelijk. Daarom is er vanaf 2012 bij de GGD-inspecties meer aandacht gekomen voor de pedagogische kwaliteit.
Recentelijk stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook een kwaliteitsagenda kinderopvang op. Hierin staan vooral maatregelen om de pedagogische kwaliteit te verbeteren.
Zo is de gastouderopvang verder geprofessionaliseerd door onder meer een minimumkwaliteitsniveau op te stellen. In de kwaliteitsagenda kinderopvang staat ook dat er niet altijd voldoende zicht is op de kwaliteit van de gastouders, het taalniveau in de gastouderopvang kan nog beter en de administratieve lasten kunnen worden verminderd.

Commissie Gunning
De Commissie Gunning deed op verzoek van de gemeente Amsterdam onderzoek naar de Amsterdamse zedenzaak. Faalde bijvoorbeeld het bestuur van de kinderopvang of het toezicht op medewerkers? Een van de aanbevelingen van de commissie is een scherpere screening voor medewerkers in de kinderopvang.
Het kabinet kiest voor een systeem van continue screening, en voert dit in 2 fasen in:
1. Inhet voorjaar van 2013 wordt een bestand aangelegd met mensen die in de kinderopvang en in peuterspeelzalen werken. Dit bestand wordt vergeleken met gegevens over strafbare feiten. Van stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers zal periodiek een nieuwe VOG worden gevraagd.
2. Vanaf 2016 komt al het personeel in de kinderopvang en in peuterspeelzalen in een centraal register te staan. Het personeel wordt continu gescreend. Hier vallen ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers onder.

Petitie
Op woensdag 24 oktober om 13.30 uur biedt de Brancheorganisatie Kinderopvang een petitie aan over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag, aan de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De brancheorganisatie maakt zich zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag, omdat veel ouders er door de bezuinigingen voor kiezen om minder of helemaal geen kinderopvang meer te nemen. De brancheorganisatie is van mening dat kinderopvang belangrijk is voor de arbeidsparticipatie van ouders en de ontwikkeling van kinderen.

Bron :

Deel dit artikel