Wijziging Wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 8 VERSLAG

Vastgesteld 19 december 2013

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Meer lezenWijziging Wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Asscher geeft antwoord kamervragen over bericht ‘uitval kinderopvang niet door crisis’

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over het bericht van FNV en Voor Werkende Ouders: ‘Uitval kinderopvang niet door crisis’.

013Z17869

Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht van FNV en Voor Werkende Ouders: ‘Uitval kinderopvang niet door crisis’ (ingezonden 20 september 2013)

1

Wat is uw reactie op het bericht van FNV en de belangenorganisatie ‘Voor Werkende Ouders’: ‘Uitval kinderopvang niet door crisis’? 1)

Antwoord:

Meer lezenAsscher geeft antwoord kamervragen over bericht ‘uitval kinderopvang niet door crisis’

Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Wat zijn voor gezinnen met kinderen de maatschappelijke gevolgen van de hervorming van de kindregelingen? Deze notitie, op 30 september 2013 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, bevat een korte verkenning van de onderzoeksliteratuur over armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast worden de belangrijkste risicogroepen en de gevolgen van armoede voor de korte en de … Meer lezen Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Internationale vergelijking kindregelingen

Minister Asscher (SZW) stuurt de Tweede en Eerste Kamer een brief in verband met toezeggingen rondom de kindregelingen.

Onlangs is het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen bij uw Kamer ingediend. Deze brief gaat in op enkele onderwerpen die met dit wetsvoorstel samenhangen. Dit betreft het verzoek van de heer Heerma tijdens het AO inkomensachteruitgang van gezinnen met kinderen op 3 april jl. om een onderzoek uit te voeren naar de vraag hoe de ondersteuning van gezinnen met kinderen in Nederland zich verhoudt tot omringende landen. Dit onderzoek treft u hierbij aan. Daarnaast doe ik u hierbij de Beleidsdoorlichting Tegemoetkoming Ouders toekomen, waarin wordt ingegaan op de doeltreffendheid van de huidige individuele regelingen.
Deze informatie wordt ook aan de Eerste Kamer aangeboden.

Meer lezenInternationale vergelijking kindregelingen

Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever

Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier. Door de vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. Zo ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen voortaan dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen erop vooruit als ze … Meer lezen Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever

Van Hijum: waarschuwing om bezuinigingen op kindregelingen

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen heeft financieel woordvoerder Eddy van Hijum een ‘politieke waarschuwing’ gegeven aan VVD en PvdA over de bezuinigingen op kindregelingen, zoals de kinderopvang, de kinderbijslag en het kindgebonden budget. In de verkiezingsprogramma’s van de VVD en PvdA is te lezen dat zij voor zeker 1,8 miljard euro willen bezuinigen op de kindregelingen. … Meer lezen Van Hijum: waarschuwing om bezuinigingen op kindregelingen