bussemaker

MBO onderwijs moet meer flexibel

Het middelbaar beroepsonderwijs moet sneller kunnen inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarkt. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt daarom maatregelen om het mbo onderwijs flexibeler te maken, zodat scholen beter kunnen inspelen op wensen van het bedrijfsleven of op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zo krijgen mbo-scholen meer ruimte om met regionale bedrijven en instellingen sneller een opleiding of leertraject samen te stellen. Ook krijgen de mbo-opleidingen een andere naam die beter recht doet aan waar toekomstige vakmensen voor worden opgeleid. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend.

 

Lees verder »MBO onderwijs moet meer flexibel

Bussemaker wil meer aandacht voor overstap vmbo-mbo

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt maatregelen om te voorkomen dat leerlingen na het behalen van hun vmbo-diploma toch niet verder gaan in het mbo en dus het risico lopen om voortijdig schoolverlater te worden. Jaarlijks vallen ruim 6.000 jongeren vlak na het halen van hun vmbo-diploma uit in de overgangsperiode van het vmbo naar het mbo. Bussemaker wil de aanmelddatum voor het mbo vervroegen naar 1 april, zodat jongeren gedwongen worden al voor hun eindexamen na te denken over hun vervolgopleiding. Een digitaal doorstroomsysteem moet scholen en gemeenten helpen te bewaken of jongeren ook daadwerkelijk overstappen naar een mbo-opleiding, zodat zij eerder kunnen ingrijpen.Lees verder »Bussemaker wil meer aandacht voor overstap vmbo-mbo

Bussemaker en Dekker: Onderwijs is in beweging, maar verbeteringen blijven nodig

Het Nederlandse onderwijs doet veel om leerlingen, studenten en docenten uit te dagen om zich optimaal te ontwikkelen. Maar de verschillen tussen scholen die het goede voorbeeld geven en de instellingen die achterblijven zijn te groot. Daarom blijft verbetering nodig en moeten achterblijvers leren van de kopgroep. Dat zeggen minister Bussemaker (OCW)  en staatssecretaris Dekker (OCW) naar aanleiding van het Onderwijsverslag 2013-2014 (de Staat van het Onderwijs) dat vandaag door de Inspectie van het Onderwijs aan de bewindslieden werd aangeboden.

Lees verder »Bussemaker en Dekker: Onderwijs is in beweging, maar verbeteringen blijven nodig

Betere aansluiting mbo-opleidingen op regionale arbeidsmarkt moet kansen op baan vergroten

  • door

Jongeren die willen beginnen met een mbo-opleiding moeten een beter beeld hebben van de kwaliteit van de opleiding, het arbeidsmarktperspectief en de inhoud en inrichting van het onderwijs. Mbo-scholen worden daarom wettelijk verplicht om vanaf augustus aankomend studenten goed te informeren. Afgelopen week ging de Eerste Kamer akkoord met een wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) dat dit regelt. De kans wordt daarmee kleiner dat jongeren kiezen voor een opleiding die niet arbeidsmarktrelevant is. De nieuwe wet leidt daarnaast tot een betere spreiding van mbo-opleidingen en tot beroepsonderwijs dat beter aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt primair bij scholen en het (regionale) bedrijfsleven gelegd, de minister krijgt de bevoegdheid om, in het uiterste geval, in te grijpen als partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

 

Lees verder »Betere aansluiting mbo-opleidingen op regionale arbeidsmarkt moet kansen op baan vergroten

Nieuw toezicht Inspectie richt zich op verbeterkansen scholen

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt haar toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen waardoor het zichtbaarder wordt waar de verbeterkansen van elke school liggen. Scholen worden vervolgens bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit gestimuleerd en wie er in slaagt de onderwijskwaliteit continue te verbeteren, wordt daarvoor beloond met de waardering ‘goed’ of ‘excellent’. Vanaf 2016 worden scholen die het vertrouwen van de inspectie dik hebben verdiend minder gecontroleerd. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker maken vandaag bekend hoe zij uitvoering geven aan de afspraken uit het Regeerakkoord.Lees verder »Nieuw toezicht Inspectie richt zich op verbeterkansen scholen