PvdA en VVD komen verkiezingsbelofte niet na

Er komt een nieuw kabinet aan, Rutte II. Wat is er overgebleven van de verkiezingsbeloftes over de kinderopvang? Voor de verkiezingen riepen nagenoeg alle politieke partijen dat men de bezuiniging op de kinderopvang wenste terug te draaien.

Volgens het partijprogram van de PvdA :

Het ideaal van de PvdA is helder: kinderopvang moet een basisvoorziening zijn voor iedereen. Kinderopvang is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen verdienen kansen en de samenleving heeft baat bij goed opgevoede kinderen. Daarvoor is hoogwaardige en betaalbare kinderopvang cruciaal. Ouders moeten werk en zorg goed kunnen combineren.

De afgelopen periode is er door het rechtse kabinet fors bezuinigd op de kinderopvangtoeslag. Hierdoor dreigt de kinderopvang voor veel ouders onbetaalbaar te worden. Zij hebben steeds meer moeite om hun werk te combineren met de zorg voor hun kinderen. De bezuinigingen ondermijnen daarnaast ook de kwaliteit van de kinderopvang. Door de sterk afnemende vraag zien veel instellingen zich gedwongen om medewerkers te ontslaan of zelfs om hun deuren helemaal te sluiten.

Onze oplossingen

  1. Een hoogwaardige kinderopvang vervult zowel een rol bij de arbeidsparticipatie van beide ouders als bij de persoonlijke ontwikkeling het kind. Het goed combineren van werk en de zorg voor onze kinderen is van het grootste belang, juist in tijden van economische crisis waarin we iedereen nodig hebben.
  2. De Partij van de Arbeid wil daarom zo snel mogelijk investeren om de kinderopvang weer betaalbaar en toegankelijk te maken. Ook in achterstandswijken, waar kinderen juist een groot belang hebben bij voor- en vroegschoolse educatie, moet er toegang zijn tot goede kinderopvang.
  3. We hechten zeer aan een goede kwaliteit van de kinderopvang. Ondanks veel vooruitgang van de afgelopen decennia dreigen doelen als goede huisvesting, een veilige omgeving en goed opgeleid personeel door de bezuinigingen steeds meer uit beeld te raken.

De VVD had het volgende bedacht :

De VVD vindt goede, betaalbare en veilige kinderopvang van groot belang. De kinderopvang dreigt echter voor hardwerkend Nederland te duur te worden. De voorstellen van de VVD repareren dit.  

Mensen moeten daarbij kunnen kiezen welke opvang zij voor hun kind het beste vinden. De VVD wil dat de kinderopvangregeling ouders volop de ruimte laat om de keuze te maken tussen kinderdagverblijven en naschoolse opvang, of gastouderopvang die zorgt voor flexibiliteit. Dagarrangementen waarbij opvang, school, sport-, spel-, natuur- en cultuuractiviteiten gecombineerd worden, moeten wat de VVD betreft gestimuleerd worden. 

In de Volkskrant merkt Rutte voor de verkiezingen op : De partij wil de bezuinigingen op kinderopvang (250 miljoen) en infrastructuur (ook 250 miljoen) terugdraaien. ‘Die bezuinigingen zijn vrij fors,’ zegt Rutte in de krant. ‘We moeten voorkomen dat minder vrouwen aan het werk gaan.’ Kortom : Rutte bekritiseert de maatregelen van zijn eigen Minister Henk Kamp; die ondertussen hard zijn best doet om de gevolgen van maatregelen te bagatiliseren.

Maar nu is het regeerakkoord. En wat denkt u ? De PvdA en VVD lijken in hoofdlijnen wel eens te zijn dat bezuinigingen teruggedraaid moeten worden. Dus, appeltje eitje.

Helaas.  In het regeerakkoord staat :

Bijna 800.000 kinderen maken gebruik van kinderopvang. Het gaat om kinderen in een kwetsbare leeftijd. Daarom moeten de opvangvoorzieningen een gezonde en veilige omgeving bieden, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces. Al met al voldoende redenen om betaalbaarheid en kwaliteit van kinderopvang te blijven borgen.

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie moeten op elkaar afgestemd zijn. In de voorschoolse periode is dat van belang om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, te signaleren en tijdig aan te pakken. Het leren van de Nederlandse taal door jonge kinderen verdient daarbij bijzondere aandacht. Dit stelt ook eisen aan de vaardigheden van de beroepskrachten in de sector. Bij buitenschoolse opvang is afstemming noodzakelijk om waar mogelijk een sluitend dagarrangement te realiseren, bijvoorbeeld in het kader van de brede school of integrale kindcentra. Ouders kiezen de voorziening die het beste bij hun kind past. Klachten moeten makkelijk kunnen worden ingediend, verdienen serieuze en snelle behandeling en
worden betrokken bij het toezicht. Het risicogestuurde toezicht verbetert verder: streng waar nodig, zelf verantwoordelijk waar dat kan.
• Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te optimaliseren wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken. Belemmeringen voor samenwerking zullen op basis van de ervaringen in de nu lopende pilots worden weggenomen. De bestaande minimumeisen aan voor- en
vroegschoolse educatie worden onderdeel van de afspraken. Financieringsstromen stemmen we op elkaar af.
• Door extra investeringen in voor- en vroegschoolse educatie verbeteren we de kwaliteit en de taalvaardigheid van het personeel.
• De veiligheid van kinderen in de kinderopvang heeft de hoogste prioriteit. Screening van het personeel zal voortdurend plaatsvinden.
• De positie van ouders wordt versterkt. De verschillende klachten- en geschillenregelingen worden gestroomlijnd, zodat ouders bij elke voorziening een beroep kunnen doen op een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon en een laagdrempelige geschillenregeling.
• Het aanbod van voorzieningen dient aan te sluiten bij de wensen van ouders. Met de sector worden afspraken gemaakt over een grotere flexibiliteit in het aanbieden van contracten. Doel is een verbeterde aansluiting tussen gebruikte en betaalde uren. Indien nodig wordt dit wettelijk vastgelegd.

Stelling : PvdA en VVD hebben de kiezers bedrogen m.b.t. terugdraaien bezuinigingen kinderopvang

{acepolls 13}

Deel dit artikel