Indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2013, houdende indexering van de maximum uurprijs in het kader van de kinderopvangtoeslag (Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 1

De maximum uurprijs, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag, bedraagt per 1 januari 2014 voor:

  • a. dagopvang € 6,70;
  • b. buitenschoolse opvang € 6,25; en
  • c. gastouderopvang € 5,37.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2013

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (verder: Wko) kent een maximaal te vergoeden uurprijs (oftewel: maximum uurprijs) voor het vaststellen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kennen ieder een aparte maximum uurprijs. Indexatie van de maximum uurprijs vindt in beginsel ieder jaar plaats bij ministeriële regeling. In deze regeling wordt de maximum uurprijs vastgesteld per 1 januari 2014.

Indexering maximum uurprijs

Op grond van artikel 1.9, eerste lid, van de Wko wordt de maximum uurprijs ieder jaar met ingang van 1 januari geïndexeerd bij ministeriële regeling. De indexering vindt plaats op basis van de in artikel 5 van het Besluit kinderopvangtoeslag bepaalde index. Het indexeringspercentage bestaat op grond van artikel 5 van het besluit kinderopvangtoeslag uit twee componenten: de indexfactor voor het komende jaar en een correctie op de indexfactor van het huidige jaar.

Het indexeringspercentage voor de maximum uurprijs is een gewogen gemiddelde van de loonvoet bedrijven op jaarbasis met een gewicht van 80% en de consumentenprijsindex (hierna: CPI) met een gewicht van 20%, zoals geraamd voor 2014 in het Centraal Economisch Plan (hierna: CEP) door het Centraal Planbureau. Op basis van de meest actuele cijfers van het CEP wordt de indexeringsfactor van voorgaand jaar opnieuw vastgesteld. Hiermee wordt een correctiefactor toegepast op de indexering voor het komende jaar.

De correctie op de indexfactor van het vorige jaar is 1,18%. De indexfactor komt voor 2014 uit op 2,66% (loonvoet bedrijven is 2,83% en mutatie CPI is 2%). In totaal bedraagt het indexeringspercentage voor 2014 3,85%.

Maximum uurprijs

De maximum uurprijzen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag, worden geïndexeerd met het berekende indexeringspercentage. De nieuwe maximum uurprijzen, als gevolg van de indexatie, zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1. Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang
Maximum uurprijs 2013 2014
Dagopvang € 6,46 € 6,70
Buitenschoolse opvang € 6,02 € 6,25
Gastouderopvang € 5,17 € 5,37

Indexering inkomensklassen in toeslagtabel

Met ingang van het berekeningsjaar 2014 wordt de kinderopvangtoeslag geïntensiveerd. Daartoe wordt de kinderopvangtoeslagtabel bij het Besluit kinderopvangtoeslag gewijzigd. Gelet hierop, is ervoor gekozen de indexering van de toetsingsinkomens van de inkomensklassen per 1 januari 2014 rechtstreeks in de kinderopvangtoeslagtabel te verwerken en niet afzonderlijk te wijzigen bij ministeriële regeling.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Bron : Rijksoverheid

Deel dit artikel