Nieuws

Nieuwsberichten over kinderopvang / opvang van kinderen in de ruimste zins des woord.

Abvakabo : Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe

Maar liefst 45 procent van de medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg werkt structureel meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In de verpleeghuizen wordt door zorgmedewerkers gemiddeld 7,8 uur per meer dan in de arbeidsovereenkomst staat gewerkt. Dit duidt op een overschot aan te kleine contracten in de sector. Abvakabo FNV is geschokt door deze cijfers.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder ruim 4600 medewerkers, dat is uitgevoerd door AStri beleidsonderzoek en –advies.

Lees verder »Abvakabo : Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe

Activiteiten Week van de Mediawijsheid bekend

 • door

De invulling van de Week van de Mediawijsheid is bekend. Van 22 t/m 29 november richt deze publiekscampagne zich op kinderen van 10-14 jaar en hun ouders en opvoeders. Mediaontwikkelingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van kinderen en hun omgeving en bieden tegelijkertijd ook veel kansen. Daarom is het thema van de Week van de Mediawijsheid 2013: ‘Media verrijken je leven!’Lees verder »Activiteiten Week van de Mediawijsheid bekend

Pensioenfonds Zorg en Welzijn : Wat verandert er in 2014 ?

 • door

We worden met z’n allen steeds ouder. Daarom heeft de overheid de AOW-leeftijd verhoogd. Vanaf 2014 sluit de pensioenregeling van PFZW daarop aan.

We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent dat ook de pensioenen tot op steeds hogere leeftijd worden uitbetaald. Meer jaren genieten van je pensioen, betekent meer jaren geld ontvangen. Daarvoor is in het verleden niet voldoende gespaard. Dat komt doordat de stijging van de levensverwachting veel sneller verloopt dan eerder werd gedacht. Om de AOW en ons pensioen betaalbaar te houden, is het nodig dat we langer doorwerken. Daarom verhoogt de overheid de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2023. De pensioenregeling van PFZW gaat daar vanaf 2014 op aansluiten. Dat past ook bij hoe u tegen langer werken aankijkt. Toen wij vorig jaar naar de mening vroegen van uw medewerkers, heeft meer dan de helft aangegeven het eerlijk te vinden dat iedereen langer doorwerkt.

Brancheorganisatie Kinderopvang brengt Brancherapportage uit

 • door

Kinderopvang geeft inzicht in eigen branche: eerste brancherapportage uitgebracht door Brancheorganisatie Kinderopvang

Transparantie is een belangrijk begrip in vele sectoren, maar vooral in een maatschappelijk georiënteerde sector als de kinderopvangsector. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich daarom de ambitie gesteld die transparantie vorm te geven en verantwoording af te leggen over de gelden die in onze sector omgaan. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft daarom nu, met de inbreng van diverse kinderopvangorganisaties, de brancherapportage kinderopvang uitgebracht.

Lees verder »Brancheorganisatie Kinderopvang brengt Brancherapportage uit

VNG blij met Jeugdwet: jeugdzorg naar gemeenten

 • door

De kogel is door de kerk: de Jeugdwet is een feit. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De Tweede Kamer stemde gisteren in ruime meerderheid vóór het wetsvoorstel dat deze decentralisatie regelt. De VNG is content met dit positieve resultaat!

Overal in het land zijn gemeenten al intensief bezig om in samenhang met de andere decentralisaties de transitie en transformatie tot een succes te maken. Met de nieuwe wet als basis heeft de VNG er vertrouwen in dat dit gaat lukken, in samenwerking met alle andere betrokken partijen.

Lees verder »VNG blij met Jeugdwet: jeugdzorg naar gemeenten

Opstelten presenteert Plan van Aanpak Kindersekstoerisme

Een van de prioriteiten van de overheid is de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen, ook als het gaat om Nederlandse daders in het buitenland. Omdat de aanpak van kindersekstoerisme relatief nieuw is, presenteerde Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 11 oktober 2013 het eerste Plan van Aanpak Kindersekstoerisme aan de Tweede Kamer. Defence for Children – ECPAT is verheugd dat de internationale samenwerking met landen waar veel kindersekstoerisme voorkomt zal worden verbeterd en dat er structurele aandacht is voor het vergroten van het aantal en de kwaliteit van meldingen bij www.meldkindersekstoerisme.nl of Meld Misdaad Anoniem door het voeren van campagnes.Lees verder »Opstelten presenteert Plan van Aanpak Kindersekstoerisme

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

 • door

Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

 1. Bent u bekend met uw eigen toespraak op congres over toezicht in de kinderopvang van GGD Nederland en VNG op dinsdag 1 oktober 2013 in Den Haag. (zie hier)
 2. Bent u bekend met uw voornemen om de administratieve lasten voor de kinderopvang te verlagen d.d 9 juli 2013. (zie hier)Lees verder »Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang.

Kinderopvang; Motie; Motie van het lid Tellegen (VVD) c.s. over een maatwerkaanpak voor het Nieuwe Toezicht

31 322
Kinderopvang
Nr. 221 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN C.S.
Voorgesteld 15 oktober 2013
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het adviescollege regeldruk, Actal, heeft geconstateerd dat de kinderopvangsector lijdt onder een hoge mate van regeldruk; Lees verder »Kinderopvang; Motie; Motie van het lid Tellegen (VVD) c.s. over een maatwerkaanpak voor het Nieuwe Toezicht

Indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2013, houdende indexering van de maximum uurprijs in het kader van de kinderopvangtoeslag (Regeling indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:Lees verder »Indexering maximum uurprijs kinderopvang 2014

Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Besluit van 15 oktober 2013 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel voor het berekeningsjaar 2014 :

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2013, nr. 2013-0000091989, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;Lees verder »Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Wetsvoorstel nieuwe Jeugdwet in de Tweede Kamer behandeld

 • door

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet is op 9, 10 en 15 oktober tijdens urenlange debatten in de Tweede Kamer uitgebreid besproken. Vele amendementen en moties zijn ingediend door de Kamerleden. Veel toezeggingen zijn gedaan door de staatssecretarissen.
Defence for Children heeft meermalen kritiek geuit op onderdelen van de nieuwe Jeugdwet en gewezen op  de verplichting van Nederland de rechten van het kind, zoals vervat in het VN-Kinderrechtenverdrag, te waarborgen.Lees verder »Wetsvoorstel nieuwe Jeugdwet in de Tweede Kamer behandeld

www.ecpatyouth.nl online!

De website www.ecpatyouth.nl is online! Een lang proces van schrijven, vergaderen, vullen en aanpassen ging hieraan vooraf. De website van de werkgroep ECPAT Youth is geschreven voor een wat jonger publiek en geeft inhoudelijke informatie over seksuele kinderuitbuiting. Daarnaast is de website bedoeld om aandacht te genereren voor het werk van de ECPAT Youth groep.
Lees verder »www.ecpatyouth.nl online!

Kleine toename werkloosheid

 • In september 2 duizend werklozen erbij
 • Toename werkloosheid verder afgevlakt
 • Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd
 • Minder WW-uitkeringen bouwnijverheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 1 duizend is toegenomen tot 400 duizend.

Lees verder »Kleine toename werkloosheid

Scouting en BSO werken samen

 • door

In de maanden oktober en november biedt Scoutinggroep de Margrieten kinderen van KSH Kidsclub Pendrecht aan het Plein 1953 te Rotterdam een workshop Scouting aan. Vanaf 30 oktober kunnen kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar meedoen met activiteiten die door de Scoutinggroep bij KSH Kidsclub Pendrecht georganiseerd worden. Medewerkers van Kinderservicehotels zullen deze activiteiten ondersteunen. Mochten kinderen daarna enthousiast zijn, dan kunnen ze nog 4 zaterdagen gratis meedoen met de opkomsten van Scoutinggroep de Margrieten aan de Korperweg 6 te Rotterdam.

Lees verder »Scouting en BSO werken samen