Brancheorganisatie Kinderopvang : Ouders dupe van dure regels babyopvang

Ouders worden de dupe van de nieuwe regels voor babyopvang. Dat voorziet de Brancheorganisatie Kinderopvang. ‘Deze regels leiden tot hogere kosten die onvoldoende worden gecompenseerd door de nieuwe tarieven kinderopvangtoeslag,’ stelt voorzitter Felix Rottenberg. Hij voorziet desastreuze gevolgen: hogere kosten voor ouders, faillissementen onder kleine organisaties, locatiesluitingen en daardoor minder opvangbeschikbaarheid en langere wachtlijsten.

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is zwaar teleurgesteld over de kamerbrief van 14 september. Hierin staat dat door aanscherping van de beroepskracht-kindratio (BKR) een kwaliteitsverbetering ontstaat die kàn leiden tot verhoging van tarieven. Rottenberg: ‘Dit zàl leiden tot forse verhoging van de opvangtarieven. Voor ouders dreigt hierdoor de toegankelijkheid en spreiding van de kinderopvangvoorziening in Nederland ernstig aangetast te worden.’ Daarbij is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn afspraken niet nagekomen die in 2016 zijn vastgelegd in het convenant Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Om de financiële consequenties van de IKK-regeling in beeld te krijgen, heeft het ministerie onderzoek laten doen door SEO. De uitkomsten strookten niet met de praktijk van de kinderopvang. Toetsing door een derde partij (Buitenhek) heeft aangetoond dat het SEO-onderzoek niet deugt. Zo bleken brondata niet te kloppen en is het percentage baby’s te laag ingeschat. Rottenberg: ‘Ondanks herhaald aandringen weigert het ministerie aantoonbare onvolkomenheden en signalen uit de praktijk mee te nemen. Hiermee ontbreekt een solide onderbouwing van dit besluit.’

Tevens zijn de kosteneffecten onjuist doorgerekend, omdat een ‘macrobenadering’ niet aansluit bij de invoering van de nieuwe regels over babyopvang in de praktijk. Denk aan de inpasbaarheid personeel en fysieke verdeling over diverse locaties. Rottenberg: ‘De berekeningen van het ministerie zouden alleen correct zijn als er in Nederland één kinderopvangorganisatie is op één locatie. In werkelijkheid zijn dat er duizenden. Deze benaderingswijze ontstijgt daarom het niveau van “achterkant sigarendoos” niet.’

Hoewel de tarieven kinderopvangtoeslag volgens de nieuwe regels voor babyopvang met 4,7% worden verhoogd, is dit structureel te laag om de gemiddeld 7,3% hogere kosten te compenseren. Dit heeft grote gevolgen voor ouders. Het leidt onvermijdelijk tot hogere tarieven voor kinderopvang. Deze impact verschilt sterk per kinderopvangorganisatie, is afhankelijk van groepssamenstelling en indeling. Omdat de kinderopvangtoeslag te weinig meestijgt, worden lagere inkomens het hardst geraakt.

De BK verwacht met name grote financiële problemen bij relatief kleine opvangorganisaties. Bij ruim een-derde van de kleine kinderopvangorganisaties is de kostenstijging ruim 10% en voor een-zesde deel meer dan 15%. Zij kunnen die hogere bedrijfskosten niet compenseren met schaalvoordelen en/of hogere tarieven. Bij faillissementen leidt dat tot verschraling van het aanbod.

Rottenberg: ‘Dit alles vinden wij onaanvaardbaar voor ouders en is reden waarom de Brancheorganisatie Kinderopvang het overleg met het ministerie heeft opgeschort. Wij gaan de impact van de nieuwe tarieven actief monitoren en volgend jaar ter tafel brengen in Den Haag.’ De brancheorganisatie staat voor verdere verbetering van kwaliteit in de kinderopvang en behartigt de belangen van een diversiteit aan leden: groot, middel en klein, passend bij de wensen van kinderen en hun ouders.

Bron : Brancheorganisatie Kinderopvang

Deel dit artikel