Beschikking leges Gemeenten Kinderopvang – Leusden & Woudenberg duurst

 Op 15 juni 2012 heeft u verzocht om alle informatie betreffende het onderzoek naar de leges die sommige gemeenten bij gastouderbureaus in rekening brengen voor de inschrijving van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: LRKP).
Bij brief van 18 juni 2012 is het verzoek aangemerkt als een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
In deze beschikking worden uw vragen beantwoord. Veel van de door u gevraagde informatie is reeds openbaar. Voor het overige ben ik nagegaan of er
sprake is van in de wet vastgelegde uitzonderingsgronden die het openbaar maken van deze informatie of delen daarvan in de weg zouden kunnen staan.
Ik heb vastgesteld dat hier geen sprake van is en maak de gevraagde informatie, voor zover deze informatie nog niet openbaar is, dan ook openbaar.
Op basis van gegevens van de sector is in beeld gebracht welke gemeenten leges heffen. Van deze gemeenten zijn de verstrekte gegevens over de leges gevalideerd aan de hand van de digitaal beschikbare legesverordeningen of via telefonisch contact met de desbetreffende gemeente. De onderzoeksvraag bij het telefonisch contact was relatief eenvoudig, namelijk: “hanteert u leges voor het registreren van gastouders of voor het invoeren van wijzigingen in het LRKP en zo ja wat is de hoogte van de leges?”
Duidelijk is geworden dat twee gemeenten hoge leges heffen en negen gemeenten de kosten van de eerste GGD-controle volledig lijken door te
berekenen ondanks dat ze geen geld tekort komen in het gemeentefonds. Negen gemeenten heffen leges voor mutaties in het register. Het ministerie van SZW heeft aan deze gemeenten brieven geschreven.
De volgende gemeenten heffen leges voor de gastouderbureaus die hun gastouders aanmelden: Amsterdam, Appingedam, Asten, Boxmeer, Brunssum,
Delfzijl, Deurne, Drechterland, Enkhuizen, Gemert-Bakel, Grootegast, Haarlemmermeer, Heeze-Leende, Heilo, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer,
Koggenland, Landerd, Lelystad, Leusden, Loppersum, Losser, Maasdonk, Medemblik (aan zee), Mill en St Huber, Noordoostpolder, Noordwijkerhout,
Nuenen, Pekela, Purmerend, Reusel-De Mierden, Slochteren, St Anthonis, St Oedenrode, Stadskanaal, Stede Broec, Steenbergen, Urk, Valkenswaard,
Veendam, Veldhoven, Venlo en Woudenberg.

De volgende negen gemeenten heffen leges voor het doorvoeren van wijzigingen
in het LRKP: Amsterdam, Appingedam, Asten, Delfzijl, Gemert-Bakel, Loppersum,
Reusel-De Mierden, Urk, Veldhoven.

Negen gemeenten lijken, blijkens de hoogte van de leges, als uitgangspunt te hanteren dat de kosten van de eerste GGD-controle volledig worden vergoed door het heffen van leges. Dit terwijl hun budget in het gemeentefonds voor de invulling van deze verantwoordelijkheid afdoende is. Het betreft de gemeenten;
Appingedam, Delfzijl, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Maasdonk, Slochteren, Pekela, Veendam.

Voor de hoogte van de door de verschillende gemeenten geheven leges voor zowel het aanmelden van gastouders als het doorvoeren van wijzigingen in het LRKP verwijs ik u naar bijlage 1. In deze bijlage staat de geheven leges vermeld per gemeente. De gemeenten Leusden en Woudenberg heffen relatief hoge leges.

Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
mr. drs. M.H. Houpt
Directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden
Bron : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2012/07/16/beschikking-leges-gemeenten-kinderopvang.html
Deel dit artikel