Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het beheersverslag van de Belastingdienst

  • door

AH 23  2013Z15603 Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 18 september 2013)

1
Herinnert u zich uw voornemen om alle relevante informatie waarover het parlement zich dient uit te spreken (betrekking hebbend op de belastingdienst) op te nemen in het jaarverslag van het ministerie van Financiën en dus het beheersverslag van de Belastingdienst niet langer te publiceren? (1 Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 IXB, nr. 24)

Antwoord
Ja.

2
Bent u van mening dat alle relevante informatie die in het beheerverslag stond ook in het jaarverslag van het ministerie van Financiën is opgenomen?

Antwoord
Ik ben van mening dat alle op de Belastingdienst betrekking hebbende relevante verantwoordingsinformatie, waarover het parlement zich dient uit te spreken, in het Jaarverslag IXB is opgenomen.

3
Kunt u aangeven waar de informatie van tabel 1 tot en met 36 in het beheersverslag 2011 precies te vinden is in het jaarverslag van het ministerie van Financiën 2012, zodat de informatie vergelijkbaar is?
4
Kunt u de informatie, die wel in het beheersverslag stond en niet meer in het jaarverslag is opgenomen aan de Kamer doen toekomen, aangezien het enkele doel van de operatie was om te voorkomen dat informatie dubbel naar de Kamer gestuurd zou worden?

Antwoord vragen 3 en 4
Bijgevoegd zijn de tabellen voor het jaar 2012  ( Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer), zoals deze zouden zijn opgenomen in het beheersverslag van de Belastingdienst. Ik ben van plan deze informatie voortaan als bijlage op te nemen in de eerste halfjaarsrapportage Belastingdienst van het kalenderjaar.

5
Kunt u per toeslag (zorg, huur, kinderopvang en kindgebonden budget) en per jaar (2009, 2010, 2011) aangeven:
– Hoeveel toeslagen voor welk bedrag definitief zijn toegekend (het jaar 2009 ontbreekt namelijk in het jaarverslag);
– Hoeveel toeslagen voor welk bedrag definitief niet zijn toegekend;
– Hoeveel toeslagen voor welk bedrag teruggevorderd moesten worden en hoeveel toeslagen voor welk bedrag definitief teruggevorderd zijn;
– Hoeveel terug te vorderen toeslagen oninbaar zijn verklaard en het bedrag dat daarmee gemoeid is.

Antwoord
Hieronder zijn de gegevens opgenomen (per 30 juni 2013) van de toeslagjaren 2009, 2010 en 2011 wat betreft de voortgang van de definitieve vaststelling en de terugvordering van ten onrechte toegekende toeslagen.

 

toeslag jaar 2009 huurtoeslag kindgebonden budget kinderopvangtoeslag zorgtoeslag
aantal definitief toegekend 1.304.000 1.164.000 520.000 5.702.000
waarvan terugvorderingen 471.000 492.000 219.000 2.127.000
totaal teruggevorderd bedrag (op voorlopige en definitieve toeslagen ) (in miljoenen) 509 261 537 697
waarvan ontvangen (in miljoenen) 436 252 396 661
waarvan oninbaar (in miljoenen) 23 2 19 13
toeslag jaar 2010 huurtoeslag kindgebonden budget kinderopvangtoeslag zorgtoeslag
aantal definitief toegekend 1.293.000 1.086.000 501.000 5.774.000
waarvan terugvorderingen 460.000 415.000 182.000 2.017.000
totaal teruggevorderd bedrag (op voorlopige en definitieve toeslagen ) (in miljoenen) 473 246 415 638
waarvan ontvangen (in miljoenen) 359 225 267 576
waarvan oninbaar (in miljoenen) 17 2 14 10
 
 
toeslag jaar 2011 huurtoeslag kindgebonden budget kinderopvangtoeslag zorgtoeslag
aantal definitief toegekend 1.076.000 959.000 269.000 5.527.000
waarvan terugvorderingen 324.000 353.000 86.000 1.762.000
totaal teruggevorderd bedrag (op voorlopige en definitieve toeslagen ) (in miljoenen) 343 213 315 592
waarvan ontvangen (in miljoenen) 238 165 162 469
waarvan oninbaar (in miljoenen) 12 2 6 13

In totaal zijn over 2009, 2010 en 2011 nu resp. 99%, 98% en 86% van de toeslagen definitief vastgesteld.

6
Kunt u aangeven op welke wijze u de achterstand op de kinderopvangtoeslag zult inlopen, zodat die toeslag in de pas gaat lopen met andere toeslagen?

Antwoord
Het intensieve toezicht bij het definitief toekennen van de kinderopvangtoeslag is in vergelijking met de andere toeslagen bewerkelijker en heeft daardoor een vertragend effect op de doorlooptijd. Voor de kinderopvangtoeslag geldt dat om goed toezicht uit te oefenen na afloop van het jaar meer informatie bij de burger en kinderopvanginstellingen moet worden uitgevraagd dan bij andere toeslagregelingen, welke informatie vervolgens handmatig moet worden beoordeeld. Ik verwijs naar mijn brief van 26 oktober 2012 ( Kamerstukken II 2012/13, 31 066, nr. 147) waarin de nauwgezette controles zijn uiteengezet die plaatsvinden bij het definitief toekennen van de kinderopvangtoeslag. Vanaf
het toeslagjaar 2012 wordt gewerkt met het nieuwe toeslagensysteem. Vanaf dat jaar wordt door verdere procesoptimalisatie gestreefd naar een versnelling van de definitieve toekenning.

7
Kunt u aangeven met welke landen er uitwisseling van belastinggegevens heeft plaatsgevonden zoals u gedaan heeft in het beheersverslag van 2011?

Antwoord
Deze informatie is opgenomen in de komende halfjaarsrapportage die de Kamer heden ontvangt.

Bron : Rijksoverheid

Deel dit artikel