VNG : Peuteroverleg VNG en kabinet teleurstellend

Het Bestuurlijk Overleg met minister Asscher en staatssecretaris Dekker over het peuterplan is teleurstellend verlopen. De bewindslieden blijken niet bereid een stap in de richting van het VNG-plan te zetten.

Beide willen nog steeds alle peuters van werkende ouders straks onder de kinderopvangtoeslagenwet brengen. De VNG blijft vasthouden aan de noodzaak van ontwikkelrecht voor alle peuters en wil geen onderscheid maken tussen peuters van werkende en van niet-werkende ouders.

De bewindslieden denken dat hun plan een grote besparing opleveren voor gemeenten. Ook kan volgens hen de € 35 miljoen decentralisatie-uitkering voor de kwaliteit van peuterspeelzalen weer worden weggehaald bij gemeenten.

Ongelijke kansen

De bewindslieden vinden nog steeds dat het Rijk alleen geld beschikbaar moet stellen voor ouders die werken en voor de groep kinderen met een taalachterstand (VVE). Voor de resterende groep peuters moeten ouders zelf wat regelen of moet de gemeente geld beschikbaar stellen.

Dat je hiermee een gebrekkige voorschoolse infrastructuur en segregatie tussen kinderen in de hand werkt, en verder een zeer instabiel financieel stelsel bevordert, onderschrijven de bewindslieden niet.

Sociaal domein

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg vanaf 2015 maakt het volgens de ons nog urgenter om de verantwoordelijkheid voor de voorschoolse voorzieningen onder te brengen bij het gemeentelijke sociaal domein.

Op die manier is het voor gemeenten makkelijker om de doelen voor preventief jeugdzorg te realiseren. Uitname uit het gemeentefonds is daarbij een verkeerde prikkel.

Scenario’s uitwerken

In het Algemeen Overleg kinderopvang in de Tweede Kamer op 1 oktober was meer sympathie voor het ontwikkelrecht van het VNG-voorstel. De minister zegde toe de twee scenario’s – die van het kabinet en van de VNG – inhoudelijk en financieel uit te werken vóór de begrotingsbehandeling van SZW in de Kamer. Daaraan voorafgaand organiseert de Kamer een plenair debat.

Meer informatie

  • VNG pleit voor basisaanbod voorschoolse voorziening peuters (23 september 2014)
  • Interview Radio 1 met wethouders Peeters (Almere) over peuterplan

Bron : http://www.vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijsachterstandvve/nieuws/peuteroverleg-vng-en-kabinet-teleurstellend

Deel dit artikel