Stemmingen Kinderopvang en peuterspeelzalen inzake oudercommissie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen) (34045).

(Zie vergadering van 29 januari 2015.)

Meer lezenStemmingen Kinderopvang en peuterspeelzalen inzake oudercommissie

Kinderopvang; Motie; Motie van het lid Tellegen (VVD) c.s. over een maatwerkaanpak voor het Nieuwe Toezicht

31 322
Kinderopvang
Nr. 221 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN C.S.
Voorgesteld 15 oktober 2013
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het adviescollege regeldruk, Actal, heeft geconstateerd dat de kinderopvangsector lijdt onder een hoge mate van regeldruk;

Meer lezenKinderopvang; Motie; Motie van het lid Tellegen (VVD) c.s. over een maatwerkaanpak voor het Nieuwe Toezicht

Motie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag

Onderstaande de motie van de leden Van Ojik en Samsom over inzetten van de vrijgevallen structurele meevaller van 100 miljoen euro ten behoeve van de kinderopvangtoeslag.  De motie kreeg onvoldoende steun.

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N – G E N E R A A L 2
Vergaderjaar 2013-2014
33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN SAMSON
Voorgesteld 26 september 2013

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

Meer lezenMotie Van Ojik en Samson tbv Kinderopvangtoeslag