Meteen naar de inhoud

PvdA : Standpunt over kinderopvang (2013)

  • door

Onderstaand het standpunt van PvdA over de kinderopvang zoals deze op 4 september 2013 omschreven werd op de website van de PvdA.

De Partij van de Arbeid staat voor een hoogwaardige en betaalbare kinderopvang. Kinderopvang is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen verdienen kansen en de samenleving heeft baat bij goed opgevoede kinderen. Ook is kinderopvang belangrijk voor ouders, die hun werk en zorg voor de kinderen op een goede manier moeten kunnen combineren.

Onze oplossingen

  • Bijna 800.000 kinderen maken gebruik van kinderopvang. Het gaat om kinderen in een kwetsbare leeftijd. Daarom moeten de opvangvoorzieningen een gezonde en veilige omgeving bieden, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces. Uitgangspunt voor de PvdA is daarom dan ook om betaalbaarheid en kwaliteit van kinderopvang te blijven borgen.

  • De PvdA wil het hele palet aan kindregelingen hervormen en versoberen om zo te komen tot een eenvoudiger stelsel. In het regeerakkoord is daarom opgenomen dat de negen kindregelingen worden teruggebracht tot maximaal vier. Twee zijn in samenhang gericht op het ondersteunen van de koopkracht van ouders met kinderen (de kinderbijslag en het kindgebonden budget) en twee op het stimuleren van de participatie van ouders op de arbeidsmarkt (de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

  • De PvdA wil dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor en vroeg-schoolse educatie beter op elkaar worden afgestemd. Daarom wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet kinderopvang gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken. Belemmeringen voor samenwerking zullen op basis van de ervaringen in de nu lopende pilots worden weggenomen. De bestaande minimumeisen aan voor- en vroegschoolse educatie worden onderdeel van de afspraken. Financieringsstromen stemmen we op elkaar af.

  • In de voorschoolse periode is het van belang om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, te signaleren en tijdig aan te pakken. Het leren van de Nederlandse taal door jonge kinderen verdient daarbij bijzondere aandacht. Dit stelt ook eisen aan de vaardigheden van de beroepskrachten in de sector. In het regeerakkoord is daarom opgenomen dat er extra geïnvesteerd wordt in voor- en vroegschoolse educatie om de kwaliteit en taalvaardigheid van het personeel te verbeteren.

  • Ouders kiezen de voorziening die het beste bij hun kind past. Bij buitenschoolse opvang is afstemming noodzakelijk om waar mogelijk een sluitend dagarrangement te realiseren, bijvoorbeeld in het kader van de brede school of integrale kindcentra. Het aanbod van voorzieningen dient aan te sluiten bij de wensen van ouders. Met de sector worden afspraken gemaakt over een grotere flexibiliteit in het aanbieden van contracten. Doel is een verbeterde aansluiting tussen gebruikte en betaalde uren. Indien nodig wordt dit wettelijk vastgelegd.

  • Klachten moeten makkelijk kunnen worden ingediend, verdienen serieuze en snelle behandeling en worden betrokken bij het toezicht. De verschillende klachten- en geschillenregelingen worden gestroomlijnd, zodat ouders bij elke voorziening een beroep kunnen doen op een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon en een laagdrempelige geschillenregeling.

  • De veiligheid van kinderen in de kinderopvang heeft de hoogste prioriteit. Screening van het personeel zal voortdurend plaatsvinden.

Screenshot website PvdA per 04-09-2013

Screenshot website PvdA per 04-09-2013

Deel dit artikel