Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2013 het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. Dit wetsvoorstel verplicht instanties waar professionals met kinderen werken om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen en de meldcode te hanteren. Defence for Children ziet de … Meer lezenMeldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Minister Asscher vergroot transparantie in de kinderopvangsector Organisaties in de kinderopvang worden vanaf 1 januari 2014 verplicht om ouders via hun website op een eenduidige wijze te informeren over de kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie. Op die manier wordt het voor ouders gemakkelijker organisaties te vergelijken. Verder moeten medewerkers in de kinderopvang vanaf 1 juli 2013 … Meer lezenKinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

OAK, 7 januari 2013 Pensioenpremies CAO Kinderopvang 2013 Besluit hoogte pensioenpremie Cao-partijen in de Kinderopvang hebben de pensioenpremie voor 2013 vastgesteld op 10,82% voor werknemers en 13,58% voor werkgevers. Toelichting premieberekening Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de premies voor hetouderdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast.In de CAO Kinderopvang zijn de … Meer lezenPensioenpremies CAO Kinderopvang 2013

Wetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Het ministerie van SZW is bezig om onderstaande voorstellen m.b.t. Kinderopvang in de Tweede Kamer te laten behandelen en/of in te dienen Wijzigingswet kinderopvang 2013Korte inhoud: het wetsvoorstel betreft, naast een groot aantal wetstechnische wijzigingen, onder andere wijzigingen met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag (VOG), de introductie van een wettelijke meldplicht voor kindermishandeling … Meer lezenWetsvoorstellen mbt Kinderopvang door ministerie van SZW

Toename WW-uitkeringen vooral in Randstad

De afgelopen vijf jaar is het aandeel personen met WW en met bijstand toegenomen. Bij de WW is het 77 procent hoger. In de Randstad was de toename relatief groot. De bijstand nam in de periode 2008-2012 met 20 procent veel minder snel toe. In tegenstelling tot de WW was de toename vooral buiten de Randstad. In … Meer lezenToename WW-uitkeringen vooral in Randstad

Onderwijsvolgende jongeren werken vaak in winkels

Winkelbediende en vakkenvuller zijn de populairste bijbanen van onderwijsvolgende jongeren. Onder jongens komt vakken vullen het meest voor, bij  meisjes staat winkelbediende op nummer één. In totaal hadden 871 duizend onderwijsvolgende jongeren in 2011 naast hun studie betaald werk voor 1 uur of meer per week. Jongens vaak vakkenvuller naast school of studie Winkelbediende, vakkenvuller … Meer lezenOnderwijsvolgende jongeren werken vaak in winkels

Failliet Kinderij Carion nog in februari open

Blijkens de website van Kinderij blijven de locaties van de failliete kinderopvangorganisatie nog in februari open. De maand februari wordt gebruikt om te kijken naar de mogelijkheden voor verkoop aan andere organisaties zodat de opvang ook na februari door kan gaan.   Op 23-01-2013 werd Kinderij Carion BV te Dieren (kvk 09185684) door de rechtbank … Meer lezenFailliet Kinderij Carion nog in februari open

Gemeenten nog niet voldoende toegerust voor jongerenparticipatie

De stelselherziening Jeugdzorg heeft als uitgangspunt meer participatie van cliënten. Defence for Children vindt het een positieve ontwikkeling dat er ruim aandacht wordt besteed aan participatie in het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet en de Memorie van toelichting, maar maakt zich ook zorgen dat de gemeenten onvoldoende toegerust zijn om de participatie en vooral de … Meer lezenGemeenten nog niet voldoende toegerust voor jongerenparticipatie

Artsen bezorgd dat ongelijkheid in zorg voor kinderen toeneemt

Artsen maken zich zorgen dat de komende jaren de ongelijkheid in de zorg voor kinderen toeneemt, zo bleek op de conferentie over kinderrechten en gezondheidszorg op 24 januari. Op de conferentie, georganiseerd door onder andere Defence for Children, bespraken meer dan zestig kinderartsen, jeugdartsen, vertrouwensartsen, kinder- en jeugdpsychiaters de recente ontwikkelingen in de zorg.    … Meer lezenArtsen bezorgd dat ongelijkheid in zorg voor kinderen toeneemt

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio 2011 vrijwel voortdurende stijging werkloosheid Aantal WW-uitkeringen in december met 18 duizend toegenomen In 2012 minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting dan in 2011 De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19 duizend en kwam uit op 571 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste … Meer lezenWerkloosheid verder toegenomen

Cao-lonen stijgen in 2012 met 1,6 procent

In 2012 zijn de cao-lonen met 1,6 procent gestegen en dat is 0,5 procentpunt meer dan in 2011. De inflatie kwam in 2012 uit op 2,5 procent en ligt hiermee al tweeënhalf jaar boven de cao-loonstijging. De contractuele loonkosten namen in 2012 met 2,2 procent toe. Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten Loonontwikkeling per bedrijfstak dicht bij elkaar De stijging … Meer lezenCao-lonen stijgen in 2012 met 1,6 procent

Meer aandacht nodig voor rechten kinderen met een licht verstandelijke beperking

‘Niemand kent me, niemand begrijpt me, ik ben altijd alleen maar een dossier,’  vertelt een jongen met een licht verstandelijke beperking tijdens een expertmeeting  op 21 januari. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er bij ouders en verzorgers veel onwetendheid is over de rechten van kinderen met beperkingen. Defence for Children onderschrijft dit. Samen met het … Meer lezenMeer aandacht nodig voor rechten kinderen met een licht verstandelijke beperking

Mannen werken steeds vaker in deeltijd

Mannen hebben steeds vaker een deeltijdbaan. Begin 2001 werkte 12 procent van de mannen in de werkzame beroepsbevolking in deeltijd, in het derde kwartaal van 2012 was dat 17 procent. Vooral onder mannen van 15 tot 25 jaar is het aandeel met een deeltijdbaan gegroeid. Aandeel met een baan van 20 tot 35 uur toegenomen In het derde kwartaal van … Meer lezenMannen werken steeds vaker in deeltijd

Recordaantal faillissementen in 2012

Sterke toename aantal bedrijfsfaillissementen Vooral veel faillissementen in de handel en bouw In 2012 zijn er 11235 faillissementen uitgesproken. Dat is 18 procent meer dan in 2011. Niet eerder waren er in een jaar zoveel faillissementen. Het vorige record dateert uit 2009. Toen telde het CBS 10559 faillissementen. Sterke toename bedrijfsfaillissementen In 2012 gingen er 7373 bedrijven (excl. … Meer lezenRecordaantal faillissementen in 2012

Belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit is in de plaatsgekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. HetBouwbesluit 2012, dat sinds 1 april 2012 geldt, bevat … Meer lezenBelangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012