Antwoord op vragen van het lid Tellegen over visiedocument kwaliteit gastouderopvang

werkeninkinderopvangAH 785 2013Z23539 Antwoord van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 17 december 2013)

1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Visiedocument kwaliteit gastouderopvang’? 1)

Antwoord
Ja.

2
Hoe beoordeelt u het visiedocument kwaliteit gastouderopvang van de brancheorganisatie kinderopvang?

Meer lezenAntwoord op vragen van het lid Tellegen over visiedocument kwaliteit gastouderopvang

Antwoord op vragen van het lid Rebel over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken

AH 7662013Z20915 Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 december 2013)
Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 699

Vraag 1
Kent u het bericht “Pedo aan de slag op basisschool”? 1)

Antwoord vraag 1
Ja

Vraag 2
Komt het bij uw weten vaker voor dat personen die in een beroep gaan werken waarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht is gesteld, al dan niet tijdelijk zonder die VOG toch dat beroep gaan uitoefenen? Zo ja, over welke informatie beschikt u hieromtrent?

Meer lezenAntwoord op vragen van het lid Rebel over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken

Wijziging Wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Nr. 8 VERSLAG

Vastgesteld 19 december 2013

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Meer lezenWijziging Wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2013

Bij brief van 2 juli jl.1 heb ik aangekondigd een bijeenkomst te organiseren over het brede thema van de combinatie van arbeid en zorg. Op maandag 18 november jl. ben ik samen met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van onder meer sociale partners, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en andere experts. Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van VWS en de bewindslieden van OCW, over de resultaten van de bijeenkomst, de ambities van het kabinet en de gevolgen voor het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Meer lezenModernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

KSH opent nieuw kinderdagverblijf in Rotterdam

Kinder Service Hotels
Kinder Service Hotels

Kinder Service Hotels is druk in de weer met de voorbereidingen voor opening van KSH KDV De Stelberg (kinderdagverblijf 0-4 jaar) bij de Basisschool De Stelberg aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam. Het streven is om op 3 maart 2014 open gaan.

De Kinderdagverblijven van KSH in Rotterdam brengen het volgende dienstenaanbod:
• Openingstijden van 07:00 uur tot 19:00 uur.
• Warme maaltijdvoorziening
• Verticale en horizontale groepsstructuur

Meer lezenKSH opent nieuw kinderdagverblijf in Rotterdam

Werkloosheid gedaald

  • Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen
  • Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen
  • Toename aantal WW-uitkeringen vooral in seizoengevoelige sectoren

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11 duizend is toegenomen tot 419 duizend.

Meer lezenWerkloosheid gedaald

CBS: Komende jaren aanhoudend minder kinderen voor basisscholen

Eind dit jaar telt Nederland 1,52 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er 75 duizend minder dan vijf jaar geleden. Voor de komende acht jaar wordt een daling met nog eens 96 duizend kinderen verwacht. Het aantal leerlingen op basisscholen zal daardoor de komende jaren verder afnemen.

Meer lezenCBS: Komende jaren aanhoudend minder kinderen voor basisscholen

Beantwoording Kamervragen over het visiedocument kwaliteit gastouderopvang

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Tellegen (VVD) over “het visiedocument kwaliteit gastouderopvang”.

2013Z23539
Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over visiedocument kwaliteit gastouderopvang (ingezonden 29 november 2013).

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Visiedocument kwaliteit gastouderopvang’? (http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/2013/11/visiedocument-kwaliteit-gastouderopvang/?cmpid=NLC)

Antwoord
Ja.

Meer lezenBeantwoording Kamervragen over het visiedocument kwaliteit gastouderopvang

Aantal faillissementen daalt

In november 2013 zijn 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal in een maand tot nu toe in 2013. De daling van 168 faillissementen t.o.v. oktober heeft voor groot deel te maken met het aantal zittingsdagen van de rechtbank. Oktober had een extra zittingsdag. Van de in november 2013 failliet verklaarde bedrijven waren de meeste actief in de handel (158).

Meer lezenAantal faillissementen daalt

Reactie Brancheorganisatie op ‘Een betere basis voor peuters’

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft met belangstelling kennis genomen van de brief van minister Asscher met zijn visie op een betere basis voor peuters (“harmonisatiebrief”).

Wij zien in de visie van de minister een eerste belangrijke stap om tot de veelbesproken stip op de horizon te komen, namelijk een volledig geharmoniseerd systeem van voorschoolse voorzieningen waarin kinderen van 0 tot 4 jaar zich op pedagogisch verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. Wij steunen de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang op het terrein van de kwaliteit. Maar de suggestie dat de kwaliteit in de kinderopvang tot nu geen serieus aandachtspunt was verwerpen we: er is de afgelopen jaren door de sector zelf veel inzet gepleegd om de pedagogische meerwaarde van kinderopvang vorm en inhoud te geven, en onderzoek toont aan dat er in die kwaliteit een stijgende lijn zit.

Meer lezenReactie Brancheorganisatie op ‘Een betere basis voor peuters’

Verbeteren toezicht en handhaving kinderopvang

 Nr. 225 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2013

Inleiding

Met deze brief informeer ik u over het verbeteren van het toezicht en de handhaving in de kinderopvang en de voortgang van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren, zoals aangekondigd in mijn brief van 14 februari 2013 (Kamerstuk 31 322, nr. 200). Over de maatregelen op het gebied van de veiligheid stuurde ik u op 28 november jl. een separate brief (Kamerstuk 31 322 / 33 750 VI, nr. 224).

Meer lezenVerbeteren toezicht en handhaving kinderopvang

Werken aan veiligheid in

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

Nr. 224 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2013

Inleiding

De periode waarin kinderen worden opgevangen in een kindercentrum, peuterspeelzaal of bij een gastouder, is cruciaal in hun ontwikkelingsfase. De opvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, in een veilige omgeving. De kinderen zijn in deze fase immers kwetsbaar, zeker als zij zo jong zijn dat de opvang vooral gericht is op de fysieke verzorging en ze zich verbaal nog niet goed kunnen uiten. Een veilige kinderopvang vergt van alle betrokkenen een grote alertheid op signalen die zouden kunnen wijzen op een risico dat de veilige omgeving bedreigt. Daarnaast is een open bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag van groot belang.

Meer lezenWerken aan veiligheid in

Overheid had dakloze moeder met baby moeten helpen

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman hebben een klacht van een jonge vrouw met een baby die niet in een gezinslocatie voor uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen welkom was, gegrond verklaard. De overheid had zich in moeten spannen om geschikte opvang te vinden. Defence for Children is geschrokken van het voorval en hoopt dat nu voor eens en altijd duidelijk is dat de overheid ouders moet bijstaan als zij hun kinderen geen dak boven hun hoofd kunnen bieden.

Meer lezenOverheid had dakloze moeder met baby moeten helpen

Zelfstandig belang van het kind telt ook in asielprocedure

De rechtbank in Groningen heeft op 7 november 2013 bepaald dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) niet goed heeft gekeken naar de eigen belangen van een kind van een asielzoekster. De rechter roept de IND op om in te gaan op de uitgebreide kinderrechtenrapportage die Defence for Children had ingebracht. Een mooie overwinning van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Een Aziatische vrouw is in een ander Aziatisch land getrouwd met een man, die zich naar later bleek bezig hield met mensensmokkel. Samen kregen ze een kind. Het kind heeft de nationaliteit van de vader. Zowel de vrouw als het kind zijn zeer ernstig mishandeld door de man. De vrouw zoekt met haar kind bescherming in Nederland en vraagt mede namens haar dochter asiel aan.

Meer lezenZelfstandig belang van het kind telt ook in asielprocedure

Abvakabo FNV : Teleurstelling over visie Minister Asscher op kinderopvang

Minister Asscher heeft 2 december een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een visie op de toekomst van de kinderopvang. Abvakabo FNV vindt dit slechts kleine kinderstapjes in de goede richting.

Abvakabo FNV vindt het van groot belang dat er één systeem komt voor kinderopvang waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kwalitatief goede kinderopvang is goed voor alle kinderen. Helaas doet de minister maar een klein stapje in deze richting. Peuterspeelzalen en Kinderopvang blijven, naast de VVE trajecten beiden bestaan, de minister wil wel de financiering en de kwaliteit gelijk trekken maar de voorzieningen niet echt integreren.

Meer lezenAbvakabo FNV : Teleurstelling over visie Minister Asscher op kinderopvang