Kabinetsvisie: Een betere basis voor peuters

In het regeerakkoord is opgenomen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) meer op elkaar worden afgestemd. Daarom is afgesproken dat de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht.

In deze brief van 1 december 2013 schetst het kabinet zijn nadere plannen hiervoor. Deze brief beschrijft de kabinetsinzet.

Kabinetsvisie: Een betere basis voor peuters

In het regeerakkoord is opgenomen dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) meer op elkaar worden afgestemd. Daarom is afgesproken dat de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht. In deze brief schetst het kabinet zijn nadere plannen hiervoor. Deze brief beschrijft de kabinetsinzet. Overleg met de betrokken branchepartijen en gemeenten is nodig voor de verdere uitwerking van de kabinetsinzet en de financiering hiervan. Daarbij is het van belang dat er voor gemeenten ruimte blijft om lokaal maatwerk te voeren.

Meer lezenKabinetsvisie: Een betere basis voor peuters

Ruim een half miljoen mensen heeft twee banen

In 2012 is het aantal personen binnen de werkzame beroepsbevolking met twee banen licht toegenomen tot 544 duizend. Personen met twee banen werkten gemiddeld twee uur per week meer dan degenen met één baan.

Iets meer personen met twee banen in 2012

Sinds 2002 is in de werkzame beroepsbevolking het aantal personen met een tweede baan naast de hoofdbaan toegenomen. De sterkste ontwikkeling deed zich voor tussen 2002 en 2008. Het aantal personen met twee banen nam toen met ruim 150 duizend personen toe van 407 naar 559 duizend. Relatief gezien deed de sterkste toename zich voor bij degenen die naast een hoofdbaan als werknemer zelfstandige waren.

Meer lezenRuim een half miljoen mensen heeft twee banen

Protocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 bekend (POBR1)

Het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 is gepubliceerd. Het protocol is de uitkomst van nauwe samenwerking tussen de Belastingdienst, Brancheorganisatie Kinderopvang, NBA en sectoraccountants. Het protocol is goedgekeurd door de NBA-werkgroep COPRO.

Meer lezenProtocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 bekend (POBR1)

Aandeel thuiswerkers toegenomen

Het aandeel thuiswerkers is de afgelopen jaren gestegen tot bijna één op de drie in 2012. Daarnaast kon vorig jaar de helft van de werknemers regelmatig verlof opnemen wanneer men dat wilde en kon ruim één op de vijf regelmatig de eigen werktijden bepalen.

Een op de drie werknemers werkt thuis

Een groeiende groep werknemers werkt thuis. In 2005 gaf een kwart van de werknemers aan minstens één uur per week thuis te werken, in 2012 is dat gestegen tot bijna een derde. Gemiddeld wordt er wekelijks bijna 6 uur per week thuis gewerkt

Meer lezenAandeel thuiswerkers toegenomen

Lancering e-learning De Jeugd – uw zorg! door staatssecretaris Van Rijn

Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, lanceerde staatssecretaris Van Rijn de e-learning De Jeugd – uw zorg! van het Kinderrechtencollectief. Met deze module wordt op toegankelijke, compacte en concrete wijze duidelijk hoe wethouders en beleidsambtenaren kinderrechten in de praktijk kunnen brengen.
Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij verwachtte dat de module eraan zal bijdragen dat de transitie ook een transformatie wordt, waarbij kinderrechten daadwerkelijk vorm krijgen. Want, zoals de staatssecretaris aangaf: “Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, maar ook hier zijn kinderen die het moeilijk hebben. Zo zit er in iedere klas minstens één kind dat mishandeld wordt. Door de zorg dichter bij kinderen en ouders te brengen en daarbij kinderrechten mee te nemen, kunnen we betere hulp realiseren”.

Meer lezenLancering e-learning De Jeugd – uw zorg! door staatssecretaris Van Rijn

Wijzigingen Besluit kwaliteit kinderopvang, kinderopvangtoeslag

Besluit van 1 november 2013, houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, het Besluit kinderopvangtoeslag en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met het stellen van regels voor het register buitenlandse kinderopvang en enige andere wijzigingen:

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2013, nr. 2013-80298;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid, 1.45, vierde lid, 1.47, eerste en zesde lid, 1.47a, derde lid, 1.47b, tweede lid en vierde lid, 1.48, zevende en elfde lid, 1.48a, derde lid, 1.48b, tweede lid, 1.50, tweede lid, onderdelen b en c, 1.56, tweede lid, 1.56b, tweede lid, onderdelen a en f, 2.2, derde lid, 2.4, eerste en zesde, 2.4a, derde lid, en 2.4b, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Meer lezenWijzigingen Besluit kwaliteit kinderopvang, kinderopvangtoeslag

Werkloosheid gedaald

  • In oktober 11 duizend werklozen minder
  • Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2013 met 11 duizend af en kwam uit op 674 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in oktober met 8 duizend is toegenomen tot 408 duizend.

Meer lezenWerkloosheid gedaald

Werknemers en werkgevers: één systeem voor betere kinderopvang

Werknemers en werkgevers pleiten samen voor één systeem voor kinderopvang en peuterspeelzalen en voor meer evenwicht in de kostenverdeling. Daarmee kan volgens FNV, CNV, MHP en VNO-NCW en MKB Nederland kinderopvang de arbeidsdeelname van werkende ouders beter ondersteunen en ook voor kinderen pedagogische meerwaarde bieden.

In Nederland is er een lappendeken aan voorzieningen voor de kinderopvang. Het is tijd voor een eenduidig systeem van kinderopvang, toegankelijk en betaalbaar voor alle ouders, zo stellen werkgevers en werknemers. FNV-Bestuurder Gijs van Dijk: ‘kinderopvang is geen noodzakelijk kwaad of alleen een middel om de arbeidsparticipatie te verhogen. Je moet het zien als een investering in de toekomst. Ook het economisch belang van kinderopvang moet meer worden meegenomen in de overwegingen van het kabinet.’

Meer lezenWerknemers en werkgevers: één systeem voor betere kinderopvang

Druk op werknemers kinderopvang loopt de spuigaten uit

Als gevolg van bezuinigingen op de kindtoeslagen en de daarmee gepaard gaande vraaguitval is er een ontslaggolf gaande in de Kinderopvang. Abvakabo FNV ziet ook dat de inkomsten in de sector dalen, maar vindt het onrechtvaardig om dit af te wentelen op werknemers.

In het afgelopen jaar heeft er zich een enorme ontslaggolf voltrokken in de kinderopvang. Als gevolg van bezuinigingen op de kindtoeslagen en de daarmee gepaard gaande vraaguitval is er een ontslaggolf die voorlopig nog niet gestopt is. De brancheorganisatie in de kinderopvang becijferde dat reeds 8.000 medewerkers hun baan hebben verloren en denkt dat er nog ongeveer 11.000 zullen volgen. Ook in deze regio zijn er veel banen verloren gegaan.

Meer lezenDruk op werknemers kinderopvang loopt de spuigaten uit

Arbeid en zorgbijeenkomst: meer ruimte voor werknemer met zorgtaken

Het kabinet gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden. Ook moet worden bekeken of vaders langer verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind en of er regels moeten komen over flexibele werktijden.

Dit kondigden minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag tijdens een expertbijeenkomst over het combineren van werk en zorg aan.

Meer lezenArbeid en zorgbijeenkomst: meer ruimte voor werknemer met zorgtaken

Antwoord Asscher op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over “Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang”.

Minister Asscher (18-11-2013)  geeft antwoord op vragen Ulenbelt

2013-0000154725
2013Z20207  Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitzending van Kassa ‘Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang’ (ingezonden 21 oktober 2013)
1
Wat is uw reactie op de uitzending van Kassa ‘Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang’? 1)

Antwoord
Ik heb met belangstelling kennis genomen van deze uitzending van Kassa.

Meer lezenAntwoord Asscher op Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over “Kwaliteit holt achteruit in de kinderopvang”.

KSH opent vestiging in Amstelveen

Kinder Service Hotels
Kinder Service Hotels

Kinder Service Hotels (KSH) is druk bezig met de voorbereidingen voor de opening van een nieuwe vestiging.

Naast de bestaande vestigingen in Amsterdam, Amersfoort, Dieren (GLD) en Rotterdam komt er nu ook een vestiging in Nes aan de Amstel (Amstelveen).

In OBS de Zwaluw (Pastoor van Zantenlaan 10) komt een kinderdagverblijf (kinderen 0-4 jaar) en een buitenschoolse opvang (kinderen van 4-13 jaar), respectievelijk onder de naam KSH KDV De Zwaluw en KSH Kidsclub De Zwaluw.

Meer lezenKSH opent vestiging in Amstelveen

Rechter kritisch over interviews kinderen bij gezinshereniging

Kinderen die voor een gezinshereniging geïnterviewd worden over de band met hun ouders hebben recht op een bijzondere behandeling die rekening houdt met hun leeftijd en met wat ze allemaal hebben meegemaakt. De rechtbank Amsterdam heeft op 6 november 2013 in een uitspraak vastgesteld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onvoldoende had gedaan. Zes door de oorlog getekende kinderen wachten daarom nu al ruim drie jaar lang in Ethiopië op de hereniging met hun vader. Defence for Children is bezorgd over deze kinderrechtenschending en hoopt dat het oordeel van de rechter de hereniging van de kinderen met hun vader nu snel mogelijk maakt.

Meer lezenRechter kritisch over interviews kinderen bij gezinshereniging

Maak uw proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014

Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2014

Meer kinderopvangtoeslag

De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang:

  • De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
  • Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
  • Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren.

    Meer lezenMaak uw proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014

Kinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Toeslagen voor 2014

Uw voorschotbeschikking voor 2014 ziet u vanaf 1 december in Mijn toeslagen. Vanaf dan kunt u ook uw wijzigingen doorgeven.

Krijgt u al toeslag? Dan ontvangt u vanzelf een voorschotbeschikking in Mijn toeslagen. Voor eind december ontvangt u ook per post bericht over uw voorschot voor 2014. Hebt u eind december nog geen bericht ontvangen? Dan hebt u volgens ons geen recht meer op toeslag. De Belastingdienst stuurt u hierover altijd een brief.

De Belastingdienst is bezig met de voorbereidingen voor het berekenen van de toeslagen voor 2014. Hierdoor kunt u in Mijn toeslagen al wijzigingen zien voor 2014.

Wat verandert er?

Meer lezenKinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen