Op deze pagina vindt u het basisdossier dat is gehanteerd voor het samenstellen van de voorbereidingsdossiers voor de getuigen in de POK die zijn gelieerd aan het ministerie van Financiën. Als eerste document vindt u template oplegmemo. Aan de hand van het template oplegmemo kunt u nazoeken welke stukken bij de verschillende delen van het voorbereidingsdossier horen. Ten aanzien van het basisdossier is het voorts van belang het volgende op te merken:

  • Per getuige is voor het vormgeven van het voorbereidingsdossier een selectie gemaakt uit het basisdossier. De selectie heeft zodanig plaatsgevonden, dat iedere getuige enkel die stukken  ter voorbereiding heeft ontvangen die (i) openbaar zijn of (ii) diegene in de uitoefening van zijn of haar functie onder ogen heeft gehad. Dit houdt in dat als een stuk bijvoorbeeld nooit het niveau van staatssecretaris heeft bereikt, het stuk niet in het voorbereidingsdossier van een (oud-)staatssecretaris zit. Hetzelfde geldt voor de periode waarin een stuk is gedateerd: stukken die buiten de periode vallen waarin een getuige in functie is geweest, zitten in beginsel niet in het voorbereidingsdossier. Het voorgaande kan evenwel anders zijn indien een bepaald stuk op een later moment alsnog het betreffende niveau heeft bereikt (bijvoorbeeld als onderdeel van een feitenonderzoek naar de geschiedenis rondom de materie).
  • De tijdlijn (stuk 002) dient tevens als inhoudsopgave voor de stukken horend bij de tijdlijn. De bestandsnaam van de stukken begint steeds met de datum van het stuk in de tijdlijn. Bijvoorbeeld: een stuk dat in de tijdlijn staat aangegeven als daterend van “1 mei 2019” heeft een bestandsnaam die begint met “2019-05-01”.
  • De tijdlijn bevat een aantal categorieën met daarin aangegeven of en zo ja via welke weg een stuk openbaar is. Bij het opstellen van de tijdlijn is ten aanzien van sommige stukken echter een onjuiste inschatting gemaakt over de openbaarheid ervan. Zo zijn stukken (inmiddels) wel openbaar doordat ze zijn verstrekt aan de POK en/of via een besluit op een Wob-verzoek openbaar zijn geworden en/of met de Kamer zijn gedeeld. Op de juistheid van de informatie in deze categorieën kan dan ook niet worden vertrouwd.
  • Naar aanleiding van het basisvoorbereidingsdossier hebben sommige getuigen aanvullende informatie gevraagd over specifieke onderwerpen, welke op ad hoc basis aan hen is verstrekt (voor zover deze voldeden aan de criteria onder de eerste bullet point). Deze stukken zullen op een later moment ook openbaar worden gemaakt.

In januari 2023 zijn op deze pagina een aantal documenten opnieuw gepubliceerd. Deze documenten bevatten persoonsgegevens die ten onrechte niet gelakt waren. Nadat deze persoonsgegevens alsnog zijn gelakt, zijn de documenten opnieuw gepubliceerd. 

Lees hier het hele bericht , deze is afkomstig van de Rijksoverheid