Brief aan houders in de kinderopvang over gevolgen wijzigingswet kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Brief van DUO aan houders van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

In deze brief wordt nogmaals gewezen op de wijzigingen in de wet kinderopvang.  Zo geldt per 1 juli 2013 de meld- en overlegplicht voor de houders voor gewelds- of zedendelicten en dienen alle medewerkers met een VOG van vóór 1 maart 2013 een nieuwe VOG aan te vragen.

Daarnaast wordt in de brief gemeld dat  per 1 december 2013 de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer invoert.  Dit heeft  gevolgen voor ouders, maar ook voor de houders in de kinderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft  i.s.m.  de Belastingdienst/Toeslagen hier een brochure voor opgesteld.

Geachte heer/mevrouw,

Onder verwijzing naar mijn brief van afgelopen juni wil ik u hierbij herinneren aan twee maatregelen die door de inwerkingtreding van de Wijzigingswet kinderopvang zijn ingegaan en die voor u en uw medewerkers van belang zijn.

Daarnaast treft u hieronder informatie aan over wijzigingen op het gebied van de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag en de indexatie van de maximaal te vergoeden uurprijs. Indien u houder bent van een kinderopvangvoorziening of gastouderbureau, kunt u deze informatie gebruiken in uw communicatie richting ouders.

Nulmeting

Zoals u bekend is, is op 1 maart 2013 gestart met de continue screening van alle medewerkers in de kinderopvang, gastouderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Door de inwerkingtreding van de Wijzigingswet kinderopvang 2013 is de wettelijke basis gelegd voor de zogenoemde nulmeting die op 1 juli 2013 van start is gegaan. Dit houdt in dat alle medewerkers in de kinderopvang, gastouderopvang (inclusief de huisgenoten) en het peuterspeelzaalwerk met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van vóór 1 maart 2013, een nieuwe VOG dienen aan te vragen. Door het aanvragen van een nieuwe VOG wordt gecontroleerd of er in het verleden relevante strafbare feiten zijn gepleegd. Bij de continue screening wordt alleen gekeken naar nieuwe strafbare feiten vanaf 1 maart 2013.

Voor het moment van indiening van de nieuwe VOG-aanvraag wordt gewerkt met een indeling naar schoolregio’s. In de digitale folder over de nulmeting kunt u vinden wanneer van u of uw medewerkers een nieuwe VOG wordt verlangd. Deze folder en meer informatie over dit onderwerp vindt u op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/veiligheid-in-de-kinderopvang en op .

Verplichting om een vertrouwensinspecteur in te schakelen

Een andere maatregel die op 1 juli 2013 is ingegaan betreft de meld- en overlegplicht voor de houder van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal voor gewelds- of zedendelicten. De overlegplicht betekent dat een houder van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal wettelijk verplicht is om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als hij aanwijzingen heeft dat een medewerker een gewelds- of zedendelict heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is geworden. Voor een medewerker geldt een meldplicht aan de houder indien de medewerker aanwijzingen heeft dat een collega zich schuldig maakt aan seksueel of ander geweld tegen een kind.

De vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/veiligheid-in-de-kinderopvang. Hier treft u tevens de folder “Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang” die u kunt gebruiken om de medewerkers binnen uw organisatie te informeren over de meldplicht.

Uitbetaling kinderopvangtoeslag door wetswijziging 1-rekeningnummer

Per 1 december 2013 wordt door de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer ingevoerd. Dit houdt in dat burgers voortaan nog maar op 1 bankrekeningnummer (op eigen naam) belastingteruggaven en toeslagen kunnen ontvangen. Vanaf eind oktober worden burgers hierover geïnformeerd door de Belastingdienst/Toeslagen.

Deze wijziging kan voor u consequenties hebben als u op dit moment, op verzoek van de ouder, rechtstreeks kinderopvangtoeslag ontvangt van de Belastingdienst. Nu is dat nog zonder voorwaarde of restricties. Vanaf 1 december 2013 kunt u de toeslag alleen nog rechtstreeks ontvangen als zowel u als de ouder voldoen aan bepaalde voorwaarden. In bijgaande folder, opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang en afgestemd met de Belastingdienst/Toeslagen, vindt u de regels hieromtrent en wat u aan acties moet ondernemen om dit te regelen.

Wij adviseren u de ouders te informeren over de wijziging:

– Indien u als kinderopvangaanbieder in de toekomst geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om toeslag rechtstreeks te ontvangen, dan is het goed ouders er op te wijzen dat zij deze toeslag voortaan zelf gaan ontvangen en de volledige kosten van de opvang voortaan ook zelf dienen over te maken aan de kinderopvanginstelling (bijvoorbeeld via automatische incasso);

Indien u een partnerschapovereenkomst sluit en de toeslag rechtstreeks wilt ontvangen, bent u verplicht de ouders hierover te informeren. In de communicatie kan dan worden gemeld dat de Belastingdienst in het algemeen alleen uitbetaalt op het eigen rekeningnummer van de ouder, maar dat uw kinderopvanginstelling een convenant met de Belastingdienst heeft gesloten, waardoor het in uw geval toch mogelijk is om toeslag direct naar de kinderopvanginstelling over te laten maken. U dient de ouders er wel op te wijzen dat zij ook zelf in Mijn toeslagen moeten aangeven dat de kinderopvangtoeslag mag worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisatie en dat directe uitbetaling aan de kinderopvanginstelling alleen mogelijk is als alle opvang voor alle kinderen bij dezelfde kinderopvanginstelling wordt afgenomen.

Wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen

Met Prinsjesdag is bekend geworden dat de maximaal te vergoeden uurprijzen die voor toeslag in aanmerking komen, zullen worden geïndexeerd voor 2014. Dit betekent dat de maximaal te vergoeden uurprijs in 2014 voor de dagopvang wordt verhoogd naar € 6,70, voor de buitenschoolse opvang naar € 6,25 en voor de gastouderopvang naar € 5,37.

Mede met het oog op deze indexatie, is het van belang dat ouders actuele informatie doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen over het bedrag dat zij per uur betalen aan hun opvangorganisatie. Het komt voor dat ouders verhogingen in hun contractuele uurprijs niet doorgeven vanuit het idee dat de uurprijs die bij Belastingdienst/Toeslagen van hen bekend is toch al boven de maximum uurprijs ligt, en dat het doorgeven van een verhoging dus niets uitmaakt voor de hoogte van de toeslag. Door de voorgenomen indexatie kan de maximaal te vergoeden uurprijs echter wel degelijk hoger worden dan het uurbedrag dat ouders ooit aan Belastingdienst/Toeslagen hebben doorgegeven, waardoor deze ouders toeslag gaan mislopen. Wij adviseren u dan ook om ouders erop te wijzen dat zij wijzigingen, zoals de uurprijs van de opvang, altijd aan de Belastingdienst/Toeslagen dienen door te geven.

Tot slot

Het blijft van belang dat ouders goed geïnformeerd zijn over de regels omtrent de kinderopvangtoeslag. Ook in 2014 veranderen er weer zaken, zoals bijvoorbeeld de herintroductie van de beperking om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen. U bent een belangrijke informatiebron voor ouders en wij hopen dat u hen wijst op de belangrijke informatie rondom de toeslagen die bijvoorbeeld te vinden is op www.toeslagen.nl en www.rijksoverheid.nl.

 Bron : Rijksoverheid

Deel dit artikel