Uitstel personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

In de verzamelbrief kinderopvang van 15 februari jl. en het Algemeen Overleg
Kinderopvang van 9 maart jl., heb ik uw Kamer bericht over de vertraging bij de
invoering van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met
deze brief bericht ik u over de stand van zaken.

Meer lezenUitstel personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nieuwe branchevereniging kinderopvang

Maatschappelijke ondernemers in de kinderopvang slaan handen ineen: meer kwaliteit en gelijke kansen voor ieder kind. Gisteren hebben kinderopvangorganisaties zonder winstoogmerk een nieuwe branchevereniging opgericht. De maatschappelijke ondernemers hebben zich verenigd om hun gedeelde visie versterkt te laten horen in het debat over de toekomst van de kinderopvang.

Meer lezenNieuwe branchevereniging kinderopvang

Antwoorden Asscher: goud in handen bij twee dagdelen kinderopvang

Vragen van het lid Yücel (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Asscher: goud in handen bij twee dagdelen kinderopvang» (ingezonden 28 januari 2016).

Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 24 februari 2016).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Asscher: goud in handen bij twee dagdelen kinderopvang»?1

Meer lezenAntwoorden Asscher: goud in handen bij twee dagdelen kinderopvang

‎Kinderopvang duurder in 2016 ? Nee hoor !

‎Kinderopvang duurder in 2016 ? Nee hoor, niet bij ‪‎Kinder Service Hotels ( KSH ).

In de media ( RTL Nieuws , BOinK ) wordt gemeld dat de kinderopvang in 2016, ondanks de maatregelen van het kabinet, duurder zou kunnen zijn omdat de ‪‎uurtarieven van veel ‪‎kinderopvangorganisaties al boven het maximum van de ‪‎kinderopvangtoeslag liggen en velen deze per 1 januari 2016 ook fors hebben verhoogd. 

Meer lezen‎Kinderopvang duurder in 2016 ? Nee hoor !

Uitstel nieuwe financieringsystematiek kinderopvang

 31 322 Kinderopvang Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2015

In mijn brief van 5 juni jl. heb ik, samen met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), uw Kamer geïnformeerd over de contouren van de beoogde financieringssystematiek voor de kinderopvangsector

Meer lezenUitstel nieuwe financieringsystematiek kinderopvang

Veiligere kinderopvang door registratie kinderopvangmedewerkers

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) van minister Asscher om de screening van alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen aan te scherpen.

Door de invoer van een register, waarin alle medewerkers zich actief moeten inschrijven, wordt het mogelijk om alle medewerkers die een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben, blijvend en volledig continu te screenen. Dit vergroot de veiligheid van (zeer) jonge kinderen. Inschrijving in het personenregister is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.

Meer lezenVeiligere kinderopvang door registratie kinderopvangmedewerkers

Vooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang voor ouders

Ouders weten vanaf januari 2018 van te voren wat de kinderopvang ze kost. Nu weten zij pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag wat de kinderopvang precies heeft gekost. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage de definitieve jaaropgave van het inkomen.

Meer lezenVooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang voor ouders

Ontwikkelingen in het gebruik van kinderopvang 2014

31 322Kinderopvang
Nr. 274BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,  Den Haag, 28 april 2015

In deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in het gebruik van kinderopvang, de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, het aantal locaties en de uurprijzen over heel 2014.

Meer lezenOntwikkelingen in het gebruik van kinderopvang 2014

Stemmingen Kinderopvang en peuterspeelzalen inzake oudercommissie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen) (34045).

(Zie vergadering van 29 januari 2015.)

Meer lezenStemmingen Kinderopvang en peuterspeelzalen inzake oudercommissie

Stemmingen moties Kinderopvang en peuterspeelzalen

Aan de orde zijn (dd 3 februari 2015 ) de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen,

te weten:

  • de motie-Kooiman/Siderius over toezicht op gastouders (34045, nr.11);

  • de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies (34045, nr. 13);

  • de motie-Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging (34045, nr. 14).

Meer lezenStemmingen moties Kinderopvang en peuterspeelzalen

Onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichtingen Kinderopvang en Uitvoeringskosten

Brief van minister Asscher (SZW) d.d. 26 januari 2015 aan de Tweede Kamer over de onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichtingen Kinderopvang en Uitvoeringskosten.

Met de motie Harbers (2014 Kamerstuk 34 000, nr. 36) verzocht uw Kamer “de Tweede Kamer voorafgaand aan de start van een beleidsdoorlichting te informeren over de opzet en vraagstelling en de Tweede Kamer de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op de opzet en vraagstelling”.

Meer lezenOnderzoeksopzet van de beleidsdoorlichtingen Kinderopvang en Uitvoeringskosten

Nieuwe inspectierapporten kinderopvang

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

Meer lezenNieuwe inspectierapporten kinderopvang