Week van de Opvoeding : Thema “spel en plezier” beschikbaar bij Peuteractiviteitenweb

Tijdens de Week van de Opvoeding 2013 kunnen kinderen die spelen in de Kinderopvang, heel veel speelplezier beleven uit het gratis thema “spel en plezier”.
Het thema “spel en plezier” is tot stand gekomen dóór en vóór de Kinderopvang. PM-ers, peutersleid(st)ers en gastouders, hebben met enthousiasme een activiteit aan dit thema toegevoegd.  Zoals: sport, spel, muziek, zang, dans en dagritme kaarten.

Meer lezenWeek van de Opvoeding : Thema “spel en plezier” beschikbaar bij Peuteractiviteitenweb

Onderzoek naar preventie van kindermishandeling

Samenwerkend Toezicht Jeugd deed in vier gemeenten onderzoek naar de preventie van kindermishandeling. Het rapport Meldcode: stap 0 noemt naast goede voorbeelden ook knelpunten, zoals het ontbreken van kennis en vaardigheden bij professionals, het niet bereiken van alle hulpbehoevende gezinnen, het onvoldoende gebruik van de Verwijsindex risicojongeren en het ontbreken van een integrale aanpak.

Jaarlijks worden ongeveer 118.000 kinderen slachtoffer van allerlei vormen van kindermishandeling zoals verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Ondanks alle inspanningen van overheden, organisaties en professionals is het aantal mishandelde kinderen de afgelopen jaren niet gedaald.

Meer lezenOnderzoek naar preventie van kindermishandeling

De tweede Kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman

Op 11 september heeft de Kinderombudsman in Nieuwspoort de tweede Kinderrechtenmonitor gepresenteerd. De grote invloed op kinderen van de financiële crisis en armoede zijn de belangrijkste zorgpunten van de Kinderombudsman. In Nederland leeft een op negen kinderen in armoede en kinderen dreigen de rekening te betalen voor de crisis. De Kinderombudsman roept de overheid op om bij al het voorgenomen beleid een meting uit te voeren naar het effect dat het beleid op kinderen zal hebben. Defence for Children pleit ook voor een kinderrechten effectrapportage bij alle wetsvoorstellen, regelingen en beslissingen. Het belang van het kind moet daarbij leidend zijn.

Meer lezenDe tweede Kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman

VN-Kinderrechtenverdrag basis voor kritische inbreng fracties op het wetsvoorstel voor de Jeugdwet

De Leden van de Tweede Kamer hebben op 12 september een schriftelijke reactie gegeven op het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. Het verslag hiervan is op 18 september openbaar gemaakt. In het verslag staan veel kritische vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel en de door de Kamerleden gesignaleerde strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De inbreng van Defence for Children tijdens het rondetafelgesprek Kamercommissie VWS op 5 september en de vooraf aan de Kamerleden toegestuurde vragen heeft hieraan een zichtbaar positieve bijdrage geleverd.

Meer lezenVN-Kinderrechtenverdrag basis voor kritische inbreng fracties op het wetsvoorstel voor de Jeugdwet

Minister Asscher heeft geen idee van werkelijke kostprijs in kinderopvang

Bij het rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013, hebben enkele fracties binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,welke deze heeft beantwoord begin september.

Een van de vragen (van de VVD-fractie) gaat over de wijze waarop de maximale uurprijs is bepaald. Blijkens het antwoord van de minister is dit nooit echt berekend, maar gebaseerd op de geldende tarieven bij in werking treden van Wet Kinderopvang  waarbij 80% van de sector onder de prijsstelling bleef.

Het antwoord is eigenlijk een nettere omschrijving van : we hebben het nooit onderzocht en weten het gewoon niet.

Meer lezenMinister Asscher heeft geen idee van werkelijke kostprijs in kinderopvang

SP : Teeven moet luisteren naar Kinderombudsman

SP Kamerlid Sharon Gesthuizen roept staatssecretaris Teeven op om zo snel als hij maar kan gehoor te geven aan de oproep van de Kinderombudsman. De laatste laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Teeven de veiligheid van kinderen willens en wetens in gevaar brengt door het advies van de ombudsman te … Meer lezenSP : Teeven moet luisteren naar Kinderombudsman

Antwoord en verslag van rondetafelgesprek kinderopvang

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 31 322, nr. 219

Vastgesteld 10 september 2013

Naar aanleiding van een door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013, hebben enkele fracties binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de behoefte om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele vragen en opmerkingen voor te leggen.

De vragen en opmerkingen zijn op 18 juli 2013 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd. Bij brief van 9 september 2013 zijn deze vragen beantwoord.

Meer lezenAntwoord en verslag van rondetafelgesprek kinderopvang

Internationale vergelijking kindregelingen

Minister Asscher (SZW) stuurt de Tweede en Eerste Kamer een brief in verband met toezeggingen rondom de kindregelingen.

Onlangs is het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen bij uw Kamer ingediend. Deze brief gaat in op enkele onderwerpen die met dit wetsvoorstel samenhangen. Dit betreft het verzoek van de heer Heerma tijdens het AO inkomensachteruitgang van gezinnen met kinderen op 3 april jl. om een onderzoek uit te voeren naar de vraag hoe de ondersteuning van gezinnen met kinderen in Nederland zich verhoudt tot omringende landen. Dit onderzoek treft u hierbij aan. Daarnaast doe ik u hierbij de Beleidsdoorlichting Tegemoetkoming Ouders toekomen, waarin wordt ingegaan op de doeltreffendheid van de huidige individuele regelingen.
Deze informatie wordt ook aan de Eerste Kamer aangeboden.

Meer lezenInternationale vergelijking kindregelingen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het beheersverslag van de Belastingdienst

AH 23  2013Z15603 Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 18 september 2013)

1
Herinnert u zich uw voornemen om alle relevante informatie waarover het parlement zich dient uit te spreken (betrekking hebbend op de belastingdienst) op te nemen in het jaarverslag van het ministerie van Financiën en dus het beheersverslag van de Belastingdienst niet langer te publiceren? (1 Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 IXB, nr. 24)

Antwoord
Ja.

Meer lezenAntwoord op vragen van het lid Omtzigt over het beheersverslag van de Belastingdienst

Vanaf oktober toezending definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2012

Vanaf oktober verstuurt de Belastingdienst  de definitieve berekening kinderopvangtoeslag voor 2012. U ontvangt deze berekening uiterlijk in 2014. Hebt u of uw toeslagpartner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2012? Dan sturen ze u de definitieve berekening als uw inkomensgegevens bekend zijn. Totdat ze uw toeslag definitief berekend hebben, kunt u wijzigingen nog doorgeven met Mijn … Meer lezenVanaf oktober toezending definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2012

Minister Asscher repareert het partnerbegrip kinderopvangtoeslag

Minister Asscher (SZW) informeert op 18 september 2013 de Tweede Kamer over het partnerbegrip kinderopvangtoeslag en herstelactie WW.

Partnerbegrip kinderopvangtoeslag en herstelactie WW

Zoals ik tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid d.d. 2 juli 2013 heb toegezegd stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, voorafgaand aan het Algemeen Overleg Kinderopvang, een brief over het recht op kinderopvangtoeslag van de ouder die zijn of haar hulpbehoevende ouder in huis neemt. Daarnaast maak ik van de gelegenheid gebruik om u te informeren over een onderwerp dat losstaat van het AO kinderopvang. Dit betreft een nabetaling van een laatste periode WW na werkhervatting aan een aantal voormalig WW-gerechtigden. UWV zal vanaf medio september starten met de nabetaling.

Meer lezenMinister Asscher repareert het partnerbegrip kinderopvangtoeslag

Asscher: 30 miljoen euro extra Europees geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Er komt 30 miljoen euro extra beschikbaar voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dat geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit tijdens een werkbezoek aan Philips in Best bekendgemaakt. Asscher wil met het geld werkloze jongeren op een slimme manier aan de slag te helpen. … Meer lezenAsscher: 30 miljoen euro extra Europees geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Taskforce organiseert Week van Kinderen Veilig

In de week rondom de internationale Dag van de Rechten van het Kind organiseert de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, onder voorzitterschap van Eberhard van der Laan, de Week van Kinderen Veilig. Het motto is: ‘Kindermishandeling, praat erover’. Verschillende organisaties verzorgen in deze week bijeenkomsten en activiteiten. Live chatten met een Officier van Justitie, de … Meer lezenTaskforce organiseert Week van Kinderen Veilig

Begroting SZW 2014: een toekomstbestendige arbeidsmarkt en betaalbare sociale zekerheid

De sociale voorzieningen staan onder druk, veel mensen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. De werkloosheid loopt sneller op dan verwacht. De koopkracht zal volgend jaar met gemiddeld ½ % dalen. De lonen in de markt stijgen minder dan de inflatie. Het kabinet doet er alles aan om mensen weer aan het werk te helpen … Meer lezenBegroting SZW 2014: een toekomstbestendige arbeidsmarkt en betaalbare sociale zekerheid

Brancheorganisatie Kinderopvang blij met oud nieuws

De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij  met de indexering van de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag zoals deze is meegenomen in de Rijksbegroting 2014. Nu zal iedereen blij zijn als het kabinet van VVD / PvdA een belofte of toezegging nakomt, maar deze voorgenomen indexering was al aangekondigd op 7 juni 2013.  Op die datum werd … Meer lezenBrancheorganisatie Kinderopvang blij met oud nieuws