Meer faillissementen uitgesproken door extra zittingsdag

In september 2014 zijn 524 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 59 meer dan in augustus. De stijging is toe te schrijven aan het feit dat september een zittingsdag meer telde dan augustus. Ten opzichte van juli, dat evenveel zittingsdagen telde als september, is het aantal uitgesproken faillissementen veel lager.

Meer lezenMeer faillissementen uitgesproken door extra zittingsdag

Triodus Kinderopvang maakt doorstart

Stichting Centrale voor Kinderopvang Triodus in Den Haag is vanochtend door de rechtbank  Den Haag failliet verklaard. De organisatie maakt een doorstart. Hierover is vandaag overeenstemming bereikt met de SWKGroep. Hiermee blijft de continuïteit van de kinderopvang gewaarborgd. De rechtbank Den Haag heeft mr. Henri Bentfort van Valkenburg aangesteld als curator. Bentfort was reeds op 2 oktober door de rechtbank aangesteld als stille bewindvoerder in een zogenaamde pre-pack procedure om de mogelijkheden voor een doorstart te onderzoeken.

Meer lezenTriodus Kinderopvang maakt doorstart

Antwoord vragen sluikreclame op scholen

Vragen van de leden Jasper vanDijk, Siderius en Van Gerven (allen SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over sluikreclame op scholen (ingezonden 26 juni 2014).

Meer lezenAntwoord vragen sluikreclame op scholen

Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere technische aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)

Meer lezenAdvies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Tips voor ouders : praten over veilig gebruik van internet

Hoewel het internet voor jongeren een heleboel positieve mogelijkheden biedt als platform voor creativiteit, leren en verbinding, brengt het ook risico’s met zich mee. Jongeren kunnen slachtoffer worden van onder andere seksuele uitbuiting en misbruik, zoals webcammisbruik en grooming. Jongeren moeten daarom toegerust worden om zichzelf te beveiligen tegen deze risico’s. Daarom is het belangrijk voor ouders om in hun opvoeding ook aandacht te besteden aan online gedrag. Pubers hebben een hekel aan preken en wijze lessen van hun ouders, vooral als het om internet gaat. Maar ze worden wel graag uitgedaagd om zelf na te denken.

Meer lezenTips voor ouders : praten over veilig gebruik van internet

Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot 20-jarigen in ons land wonen. Vooral het aantal 10- tot 15-jarigen neemt sterk af ten opzichte van 2014. Volgens de regionale prognose van het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) zal het aantal tieners toenemen in een groot deel van de Randstad, terwijl de grootste afname wordt verwacht voor enkele regio’s aan de rand van ons land.

Meer lezenAantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Kinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Het Rijk keerde in 2013 ruim 10,4 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dit is 0,3 miljard euro meer dan een jaar eerder. De stijging is het resultaat van de toename van de zorgtoeslag en de afname van de kinderopvangtoeslag. Het Rijk keerde 2,4 miljard euro uit aan huurtoeslag, 6 procent meer dan in 2012. De uitgaven voor het kindgebonden budget zijn vrij stabiel en bedroegen 0,9 miljard euro. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenKinderopvangtoeslag daalt opnieuw

Jongens presteren na de lagere school gemiddeld minder goed dan verwacht, meisjes juist beter

Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf de middelbare school doen meisjes het beter. In de meeste gevallen beginnen jongens en meisjes op de middelbare school binnen het onderwijstype dat past bij hun score op de Cito-eindtoets. Drie jaar later volgen veel jongens echter een lager onderwijstype en meisjes juist een hoger. 

Meer lezenJongens presteren na de lagere school gemiddeld minder goed dan verwacht, meisjes juist beter

Een op negen werkenden heeft baan voor minder dan twaalf uur per week

In het tweede kwartaal van 2014 waren er bijna 900 duizend personen die werk hadden voor minder dan twaalf uur per week. Dit is 11 procentvan alle werkenden. Driekwart wil of kan niet meer dan twaalf uur te werken, vooral vanwege het volgen van een opleiding of studie. Kleine banen worden steeds vaker door jongeren bezet. In het tweede kwartaal van 2014 was ruim 60 procent van alle personen met een kleine baan 15 tot 25 jaar. Zij werken vaak als winkelpersoneel of in de bediening in de horeca.

Meer lezenEen op negen werkenden heeft baan voor minder dan twaalf uur per week

Nederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Nederland voldoet op veel punten nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief op 24 september presenteert bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het Kinderrechtencollectief vraagt Nederland duidelijke verbeteringen door te voeren, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures.

Meer lezenNederland moet kinderrechtenbeleid verbeteren

Eerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september een brief gestuurd over gewortelde kinderen waarin hij aangeeft dat 50 van de 92 gezinnen alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Defence for Children pleit voor gelijke rechten voor alle gewortelde kinderen. Het is niet eerlijk een Kinderpardon half uit te voeren. Kinderen zijn geen cijfers, ze hebben een naam, gaan naar school en hebben vriendjes.

Het aantal van 92 gezinnen waar de Staatssecretaris het over heeft, is niet volledig. Bij Defence for Children zijn er enkele honderden kinderen bekend die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Juist voor deze gewortelde kinderen, kwam er een Kinderpardon. Het lijkt nu willekeurig welke gezinnen wel of geen verblijfsvergunning krijgen.

Meer lezenEerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft