EHBO kinderopvang : lijst van geregistreerde certificaten

Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
21 augustus 2017, 2017-0000132546, in verband met de aanwijzing van
geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed
gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp
aan kinderen omvat

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang;

Besluit:
Artikel 1
De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang aangewezen bewijsstukken in de vorm van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat, zijn opgenomen in de bijlage bij deze  bekendmaking.

Artikel 2
Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015 tot aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang (Stcrt. 2015, 8353) wordt ingetrokken.

Artikel 3
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, nadat artikel I van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 tot wijziging van diverse
regelingen in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Stcrt. 2017, 49281) in werking is getreden.

Deze bekendmaking zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2017
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

 

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DE BEKENDMAKING VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 21 AUGUSTUS 2017 IN VERBAND MET DE AANWIJZING VAN GEREGISTREERDE CERTIFICATEN VOOR DE KINDEROPVANG INZAKE HET MET GOED GEVOLG AFGESLOTEN ONDERRICHT DAT IN ELK GEVAL HET VERLENEN
VAN EERSTE HULP AAN KINDEREN OMVAT

De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instanties zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als geregistreerde certificaten als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang:

a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
b. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;
c. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
d. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
e. Eerstehulpverlener van NIKTA;
f. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
g. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
h. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en
i. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening

Bron : Rijksoverheid

Deel dit artikel