• door

Aansprakelijkheid
Deze internetsite bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Werkeninkinderopvang.nl kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze internetsite en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. Werkeninkinderopvang.nl kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen. Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Werkeninkinderopvang.nl of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Werkeninkinderopvang.nl en vrijwaren Werkeninkinderopvang.nl derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Werkeninkinderopvang.nl worden verveelvoudigd. Mocht Werkeninkinderopvang.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Werkeninkinderopvang.nl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Privacy
Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Werkeninkinderopvang.nl. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van administratie en nooit zonder toestemming van de bezoeker aan derden verstrekt.

Privacywetgeving
Werkeninkinderopvang.nl beschermt de privacy van zijn gebruikers. Alle privacy-gevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Werkeninkinderopvang.nl spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement. Werkeninkinderopvang.nl werkt conform de vigerende Nederlandse Privacywetgeving.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van Werkeninkinderopvang.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen CV’s etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Reageren op artikelen
Om jou in staat te stellen om te reageren op een artikel op onze site hebben wij uiteraard een aantal gegevens van je nodig. Mits je aan de regels van de site houdt wordt er niets met deze gegevens gedaan. Bij overtreding van de regels kan Werkeninkinderopvang.nl deze gegevens gebruiken om bijvoorbeeld de toegang tot de website te blokkeren of andere acties te ondernemen.

Links
Onze website bevat links naar websites van partners van Werkeninkinderopvang.nl en naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door onze partners of andere partijen.

Cookies
Werkeninkinderopvang.nl maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijk instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. Hierdoor wordt het gebruik van de diensten van Werkeninkinderopvang.nl verbeterd.
Werkeninkinderopvang.nl behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Zie ook de cookieverklaring.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid stuur je een e-mail naar onder vermelding van ‘Privacy’.

Deel dit artikel