Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 bekend

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2014.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014:

  • € 1.485,65 per maand;
  • € 342,85 per week;
  • € 68,57 per dag.

TOELICHTING

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Afwijking van de hoofdregel is mogelijk indien sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). De toelichting bij dit artikel geeft aan dat de afwijkingsgronden actueel zijn indien de verhouding tussen inactieven en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van de Macro-Economische Verkenning (MEV) 2014 lijkt dit voor 2014 niet het geval te zijn.

In artikel 14, eerste tot en met derde lid, van de WML, wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, gepremieerde en gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals dat door het CPB wordt berekend.

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2014 zoals deze is gepubliceerd in de MEV 2014. Dit is 0,5 x 1,339 = 0,669. Dit bedrag wordt aangepast aan het zogenaamde na-ijleffect uit 2013 (cf. artikel 14, zevende lid). Dat is het verschil tussen de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorgaande jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat jaar, was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorafgaande jaar blijkens bekendmaking in de Macro-Economische Verkenning in dat jaar, nader is geraamd. Dit verschil bedraagt 0,156. Het onafgeronde aanpassingspercentage komt daarmee op 0,5133. Dit wordt vermenigvuldigd met het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend voor de aanpassing per 1 juli 2013. Na wettelijke afronding bedraagt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 € 1.485,65 per maand, € 342,85 per week en € 68,57 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,53.

Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2014
Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag
22 jaar 85% € 1.262,75 € 291,40 € 58,28
21 jaar 72,5% € 1.077,05 € 248,55 € 49,71
20 jaar 61,5% € 913,65 € 210,85 € 42,17
19 jaar 52,5% € 779,95 € 180,00 € 36,00
18 jaar 45,5% € 675,95 € 156,00 € 31,20
17 jaar 39,5% € 586,80 € 135,45 € 27,09
16 jaar 34,5% € 512,55 € 118,30 € 23,66
15 jaar 30% € 445,70 € 102,85 € 20,57

Volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als werknemers in het kader van de partiële leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1-1-2014 bij een gebruikelijke arbeidsduur van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
23 jaar en ouder € 9,52 € 9,02 € 8,57
22 jaar € 8,09 € 7,67 € 7,29
21 jaar € 6,90 € 6,54 € 6,21
20 jaar € 5,86 € 5,55 € 5,27
19 jaar € 5,00 € 4,74 € 4,50
18 jaar € 4,33 € 4,11 € 3,90
17 jaar € 3,76 € 3,56 € 3,39
16 jaar € 3,29 € 3,11 € 2,96
15 jaar € 2,86 € 2,71 € 2,57

Bron : https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-31007.html

Deel dit artikel