Bijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

 • door

n 2013 verstrekte de overheid aan bijna 45 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen naast de kinderbijslag een extra bijdrage in de kosten van kinderen. Eenoudergezinnen en uitkeringsontvangers, die beide betrekkelijk veel risico op armoede lopen, ontvingen bovengemiddeld vaak dit kindgebonden budget. Dat maakt het CBS vandaag bekend.Lees verder »Bijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

Vacatures voor PM in Amersfoort en Rotterdam

 • door

Kinder Service Hotels (KSH) is een kinderopvangorganisatie met momenteel een 20-tal vestigingen –voornamelijk in de Randstad- waar meer dan 1200 kinderen worden opgevangen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit, kwaliteit en klantgerichtheid. De bedrijfscultuur is te omschrijven als dynamisch, vernieuwend, commercieel en informeel, waarbij het belang van de kinderen, de ouders en onze medewerkers voorop staan.  Lees verder »Vacatures voor PM in Amersfoort en Rotterdam

Emancipatiemonitor 2014: Meisjes kiezen steeds vaker voor techniek

 • Steeds meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting. Het aandeel meisjes binnen het Natuur en Techniekprofiel nam toe van 15% naar 26% op de havo en van 20% naar 38% op het vwo. In natuur en techniekopleidingen op het hbo steeg dit aandeel van 14% naar 20%.
 • Het aandeel vrouwen (van 20-64 jaar) met werk is van 2011-2013 gelijk gebleven op 64% en hun economische zelfstandigheid op 53%.
 • In het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen in topfuncties toegenomen: in de top van de 100 grootste bedrijven groeide het aandeel vrouwen van 10% naar 15%. De groei in de non-profitsector was kleiner.

Lees verder »Emancipatiemonitor 2014: Meisjes kiezen steeds vaker voor techniek

Deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stabiliseert na jaren van stijging

 • door

In de periode 1998-2013 is de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt sterk toegenomen. Eind 2013 deed zich echter een lichte daling voor en in de eerste drie kwartalen van 2014 is hun arbeidsdeelname nauwelijks veranderd. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Deze ontwikkeling komt vooral doordat meer vrouwen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Studie en ziekte vormen vaker een reden om af te zien van betaald werk.Lees verder »Deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt stabiliseert na jaren van stijging

Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

 • door

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS bekendgemaakt. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In bedrijfstakken als de bouw en vervoer en opslag is het verzuim het vaakst langdurig. Verder speelt leeftijd een grote rol. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het verzuim langdurig is.Lees verder »Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur

 • door

Per gewerkt uur zijn werkgevers in ons land gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten (2012). Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten e.d.. De verschillen per bedrijfstak zijn groot. Dit maakt het CBS bekend.Lees verder »Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur

Vrouwen al op jonge leeftijd minder economisch zelfstandig dan mannen

 • door

Mannen zijn vaker economisch zelfstandig dan vrouwen. Dit verschil ontstaat niet pas wanneer vrouwen kinderen krijgen, maar al ruim daarvoor, en wordt grotendeels verklaard doordat jonge mannen (15 tot 27 jaar) met een baan gemiddeld meer uren per week werken dan jonge vrouwen. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.
Gemiddeld werkten de jonge mannen met een baan in 2012 ongeveer 25 uur per week, tegenover 20 uur bij de jonge vrouwen. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, verdwijnt een groot deel van het man-vrouwverschil in economische zelfstandigheid.Lees verder »Vrouwen al op jonge leeftijd minder economisch zelfstandig dan mannen

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

 • door

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland. Dat maakt het CBS vandaag bekend in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014.Lees verder »Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

Werkloze jongeren minder snel aan de slag

 • door

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest. Dit maakt het CBS vandaag bekend.Lees verder »Werkloze jongeren minder snel aan de slag

Minder dan 10 vrouwen sterven jaarlijks tijdens zwangerschap of bevalling

 • door

De kans dat vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling overlijden is sinds de helft van de twintigste eeuw meer dan tien keer zo klein geworden. De afname vond vooral plaats in de periode 1950-1970. Vanaf 2007 sterven minder dan tien vrouwen per jaar tijdens zwangerschap of bevalling. De kans om te overlijden tijdens zwangerschap of bevalling is hoger bij oudere vrouwen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.Lees verder »Minder dan 10 vrouwen sterven jaarlijks tijdens zwangerschap of bevalling

Lijst van vragen begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015, de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd.

Lees verder »Lijst van vragen begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Het flitsfaillissement van Triodus Kinderopvang

 • door

Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het flitsfaillissement van Triodus Kinderopvang (ingezonden 22 oktober 2014).

Vraag 1

Acht u het wenselijk dat er opnieuw dit jaar een grote kinderopvangorganisatie failliet is gegaan en via een zogeheten pre-pack-constructie een doorstart heeft gemaakt?1

 

Lees verder »Het flitsfaillissement van Triodus Kinderopvang