Tip een Nanny

  • door

TopNanny BV is begonnen met de actie : TIP-EEN-NANNY.

Professionele nannies die hun werk met passie uitvoeren staan bovenaan onze wishlist! Goed personeel vinden zij heel wat waard, zonder de juiste nannies kunnen zij simpelweg geen succesvolle plaatsingen realiseren voor al die gezinnen in Nederland waarvoor TopNanny bemiddeld. Lees verder »Tip een Nanny

Maximum uurtarieven kinderopvang 2018 aangepast !

  • door

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang vanwege de herijking van de kwaliteitseisen. De minister geeft in de brief een totaalschets van de wijzigingen in de maximum uurprijzen per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 die naar aanleiding van de verschillende maatregelen vanuit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang worden doorgevoerd. Een vergelijkbare brief met bijlage is aan de Eerste Kamer aangebodenLees verder »Maximum uurtarieven kinderopvang 2018 aangepast !

Stijging vacatures in Nederland

  • door
In het eerste kwartaal van 2017 waren er in Nederland 2,7 werklozen per vacature. Een jaar eerder waren dat er nog 3,9. In Groningen staan tegenover elke vacature de meeste werklozen, in Utrecht en Zeeland de minste. In alle provincies daalde het aantal werklozen per vacature, doordat het aantal vacatures toenam en tegelijkertijd het aantal werklozen afnam. Dat meldt het CBS op basis van recent gepubliceerde kwartaalcijfers over vacatures en werkloosheid naar regio.

Lees verder »Stijging vacatures in Nederland

Vragen en antwoorden ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  • door

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 8 mei 2017

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 10 maart 2017 over het ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstuk 31 322, nr. 329).
Lees verder »Vragen en antwoorden ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Vragen over herijking en harmonisatie kwaliteitseisen

  • door

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Lees verder »Vragen over herijking en harmonisatie kwaliteitseisen

Antwoorden op vragen Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 9 mei 2017

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 15 december 2016 inzake het rapport Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst (Kamerstuk 31 935, nr. 36).

De Staatssecretaris van Financiën heeft deze vragen beantwoord bij brief van 8 mei 2017. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,Duisenberg

De adjunct-griffier van de commissie,Bartman

Lees verder »Antwoorden op vragen Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen

Ontwikkelingen tarieven in de kinderopvang

  • door

Onderstaand brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede kamer d.d. 9 mai 2017 over de ontwikkeling van tarieven in de kinderopvang.

In het AO Kinderopvang van 28 september 2016 (Kamerstuk 31 322, nr. 312) heb ik toegezegd, naar aanleiding van een vraag van de heer Heerma (CDA), om vanaf begin 2017 de ontwikkeling van tarieven in de kinderopvang te monitoren. Lees verder »Ontwikkelingen tarieven in de kinderopvang