Melding voorgenomen concentratie H.I.G. Capital – Estro, Autoriteit Consument en Markt

De Volkskrant meldt het voorgenomen faillissement van Estro.  Op 1 juli 2014 is onderstaande melding gedaan bij Autoriteit Consument en Markt

Melding voorgenomen concentratie H.I.G. Capital – Estro, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: 14.0763.22

 • 1. Op 1 juli 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat H.I.G. Capital, middels haar dochtervennootschap European Capital Partners LLP, voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over bepaalde activa van Estro Groep B.V. en haar dochterondernemingen Estro Services B.V. en Estro Kinderopvang (hierna gezamenlijk: Estro).

 • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of, voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

  • voor H.I.G. Capital: het als private equity beleggingsonderneming beheren van aandelenkapitaal.

  • voor Estro: het verrichten van activiteiten op het gebied van kinderopvang, naschoolse opvang en aanverwante diensten in Nederland.

 • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan ACM. Opmerkingen dienen uiterlijk zeven dagen na publicatie van deze mededeling in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
telefoon: (070) 722 2000
telefax: (070) 722 2355
 
 
Artikel 27 luidt als volgt :
 • 1. Onder een concentratie wordt verstaan:

  • a. het fuseren van twee of meer voorheen van elkaar onafhankelijke ondernemingen;

  • b. het direct of indirect verkrijgen van zeggenschap door

   • 1°. een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die reeds zeggenschap over ten minste een onderneming hebben, of

   • 2°. een of meer ondernemingen over een of meer andere ondernemingen of delen daarvan door middel van de verwerving van participaties in het kapitaal of van vermogensbestanddelen, uit hoofde van een overeenkomst of op enige andere wijze.

 • 2. De totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming die duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid vervult, is een concentratie in de zin van het eerste lid, onder b.

Bron : Rijksoverheid

Deel dit artikel
%d bloggers liken dit: