Internetconsultatie voor continue screening op basis van personenregister

Sinds 1 maart 2013 vindt er een continue screening plaats op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. De hiervoor benodigde gegevens van de werkenden in de kinderopvang zijn afkomstig uit een koppeling van bestaande gegevensbestanden (het LRKP, de BRP (voorheen GBA), de polisadministratie van het UWV en het handelsregister). Deze gegevensbestanden zijn niet altijd volledig en actueel. Hierdoor kan het voorkomen dat een werkende in de kinderopvang onterecht niet, of pas later, continu wordt gescreend.

Daarnaast zijn van stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen geen gegevensbestanden beschikbaar. De Minister van SZW heeft daarom aangekondigd een personenregister te ontwikkelen om alle werkenden voortdurend te kunnen screenen op strafbare feiten.

Dit wetsvoorstel en de onderliggende regelingen maken het mogelijk om gegevens van alle werkenden in de kinderopvang in een personenregister op te nemen. Aan de hand van dit personenregister kan een continue screening plaatsvinden op nieuwe gegevens in de justitiële documentatie van alle ingeschrevenen in het register. Wanneer, op basis van een nieuw gegeven in de justitiële documentatie, de betreffende persoon niet meer in aanmerking komt voor een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de kinderopvang, grijpt de toezichthouder in. Met het personenregister is de actualiteit en volledigheid van de gegevens beter te borgen. Het personenregister is de basis voor een volledige en blijvende continue screening van alle personen waarvoor een VOG-plicht geldt om werkzaam te mogen zijn in de kinderopvang.

Internetconsultatie

Het ministerie heeft de voorgestelde nieuwe wettelijke regeling opengezet voor een internetconsultatie, zodat een ieder op de wijzigingen kan reageren.

De wijzigingen in de regelgeving staan gepland voor inwerkingtreding voor 2016.

Voor de internetconsultatie en meer informatie zie www.internetconsultatie.nl

De internetconsultatie is naar verwachting vanaf donderdagmiddag 10 juli 2014 voor een periode van 6 weken beschikbaar.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/09/internetconsultatie-voor-continue-screening-obv-personenregister.html

Deel dit artikel