Nieuws

Nieuwsberichten over kinderopvang / opvang van kinderen in de ruimste zins des woord.

VN-Kinderrechtenverdrag basis voor kritische inbreng fracties op het wetsvoorstel voor de Jeugdwet

  • door

De Leden van de Tweede Kamer hebben op 12 september een schriftelijke reactie gegeven op het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. Het verslag hiervan is op 18 september openbaar gemaakt. In het verslag staan veel kritische vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel en de door de Kamerleden gesignaleerde strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De inbreng van Defence for Children tijdens het rondetafelgesprek Kamercommissie VWS op 5 september en de vooraf aan de Kamerleden toegestuurde vragen heeft hieraan een zichtbaar positieve bijdrage geleverd.
Lees verder »VN-Kinderrechtenverdrag basis voor kritische inbreng fracties op het wetsvoorstel voor de Jeugdwet

Minister Asscher heeft geen idee van werkelijke kostprijs in kinderopvang

  • door

Bij het rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013, hebben enkele fracties binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,welke deze heeft beantwoord begin september.

Een van de vragen (van de VVD-fractie) gaat over de wijze waarop de maximale uurprijs is bepaald. Blijkens het antwoord van de minister is dit nooit echt berekend, maar gebaseerd op de geldende tarieven bij in werking treden van Wet Kinderopvang  waarbij 80% van de sector onder de prijsstelling bleef.

Het antwoord is eigenlijk een nettere omschrijving van : we hebben het nooit onderzocht en weten het gewoon niet.

Lees verder »Minister Asscher heeft geen idee van werkelijke kostprijs in kinderopvang

Antwoord en verslag van rondetafelgesprek kinderopvang

  • door

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 31 322, nr. 219

Vastgesteld 10 september 2013

Naar aanleiding van een door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013, hebben enkele fracties binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de behoefte om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele vragen en opmerkingen voor te leggen.

De vragen en opmerkingen zijn op 18 juli 2013 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd. Bij brief van 9 september 2013 zijn deze vragen beantwoord.

Lees verder »Antwoord en verslag van rondetafelgesprek kinderopvang

Internationale vergelijking kindregelingen

  • door

Minister Asscher (SZW) stuurt de Tweede en Eerste Kamer een brief in verband met toezeggingen rondom de kindregelingen.

Onlangs is het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen bij uw Kamer ingediend. Deze brief gaat in op enkele onderwerpen die met dit wetsvoorstel samenhangen. Dit betreft het verzoek van de heer Heerma tijdens het AO inkomensachteruitgang van gezinnen met kinderen op 3 april jl. om een onderzoek uit te voeren naar de vraag hoe de ondersteuning van gezinnen met kinderen in Nederland zich verhoudt tot omringende landen. Dit onderzoek treft u hierbij aan. Daarnaast doe ik u hierbij de Beleidsdoorlichting Tegemoetkoming Ouders toekomen, waarin wordt ingegaan op de doeltreffendheid van de huidige individuele regelingen.
Deze informatie wordt ook aan de Eerste Kamer aangeboden.

Lees verder »Internationale vergelijking kindregelingen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het beheersverslag van de Belastingdienst

  • door

AH 23  2013Z15603 Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 18 september 2013)

1
Herinnert u zich uw voornemen om alle relevante informatie waarover het parlement zich dient uit te spreken (betrekking hebbend op de belastingdienst) op te nemen in het jaarverslag van het ministerie van Financiën en dus het beheersverslag van de Belastingdienst niet langer te publiceren? (1 Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 IXB, nr. 24)

Antwoord
Ja.

Lees verder »Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het beheersverslag van de Belastingdienst

Minister Asscher repareert het partnerbegrip kinderopvangtoeslag

  • door

Minister Asscher (SZW) informeert op 18 september 2013 de Tweede Kamer over het partnerbegrip kinderopvangtoeslag en herstelactie WW.

Partnerbegrip kinderopvangtoeslag en herstelactie WW

Zoals ik tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid d.d. 2 juli 2013 heb toegezegd stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, voorafgaand aan het Algemeen Overleg Kinderopvang, een brief over het recht op kinderopvangtoeslag van de ouder die zijn of haar hulpbehoevende ouder in huis neemt. Daarnaast maak ik van de gelegenheid gebruik om u te informeren over een onderwerp dat losstaat van het AO kinderopvang. Dit betreft een nabetaling van een laatste periode WW na werkhervatting aan een aantal voormalig WW-gerechtigden. UWV zal vanaf medio september starten met de nabetaling.

Lees verder »Minister Asscher repareert het partnerbegrip kinderopvangtoeslag