Brancheorganisatie Kinderopvang blij met oud nieuws

  • door

De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij  met de indexering van de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag zoals deze is meegenomen in de Rijksbegroting 2014.

Nu zal iedereen blij zijn als het kabinet van VVD / PvdA een belofte of toezegging nakomt, maar deze voorgenomen indexering was al aangekondigd op 7 juni 2013.  Op die datum werd het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met indexering van de toetsingsinkomens gepubliceerd.

Nu is een voorgenomen besluit nog niet gelijk definitief, maar wie had hier bezwaar tegen gemaakt ?

Klein onderdeel hiervan :

b) Indexering inkomensklassen in toeslagtabel
Voor 2014 vindt de indexering van de toetsingsinkomens van de inkomensklassen plaats in overeenstemming met artikel 1.9 van de Wko. Deze indexering vindt plaats op basis van de in artikel 7 van het Besluit kinderopvangtoeslag geformuleerde index.
Het indexeringspercentage voor de toetsingsinkomens is een gewogen gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de premie gefinancierde sector en de gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals geraamd voor 2014 in het Centraal Economisch Plan door het Centraal Planbureau. Het indexeringspercentage voor 2014 bedraagt 2,01%.

Indexering van de inkomensklassen in de kinderopvangtoeslagtabel vindt plaats bij ministeriële regeling.

c) Indexering maximum uurprijzen dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang
Op grond van artikel 1.9 van de Wko wordt de maximum uurprijs ieder jaar met ingang van 1 januari geïndexeerd bij ministeriële regeling. De indexering vindt plaats op basis van de in artikel 5 van het Besluit kinderopvangtoeslag geformuleerde indexering.
Voor de vaststelling van de maximum uurprijzen buitenschoolse opvang, dagopvang, en gastouderopvang in 2014 betekent dit het volgende: de maximum uurprijzen stijgen door de correctie op de indexering van de maximum uurprijzen in 2013. De correctie op de indexfactor bedraagt 1,18%. Vervolgens worden de maximum uurprijzen, bedoeld in artikel 4 van het Besluit kinderopvangtoeslag geïndexeerd met het berekende indexeringspercentage voor 2014. Het indexeringspercentage voor 2014 bedraagt 2,66%.

Indexering van de maximum uurprijzen vindt plaats bij ministeriële regeling.

3. Financiële consequenties
Dit besluit heeft alleen betrekking op de maatregel die is vermeld in paragraaf 2 onder a: het in stand laten van de afbouw van de vaste voet voor hogere inkomens in de toeslagtabel voor het eerste kind. Verder is sprake van een technische wijziging waarmee de hoogte van de toetsingsinkomens waarbij de ouder aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag die minder dan 33,3% van de kosten van kinderopvang respectievelijk nul bedraagt, is aangepast aan de indexering van de inkomensklassen. Die indexering zelf vindt echter plaats bij ministeriële regeling. Daarnaast vervalt een uitgewerkt artikel. Dit besluit zelf heeft dan ook geen financiële consequenties.

Met de indexering van de maximum uurprijzen is een bedrag van ca. € 85 miljoen structureel gemoeid. Omdat het de reguliere indexering betreft, is dit bedrag al onderdeel van de Rijksbegroting. De indexering wordt gefinancierd vanuit de loon- en prijsbijstelling die staat gereserveerd op de aanvullende post bij Financiën. Indexering van de maximum uurprijzen en inkomensklassen leidt niet tot inkomenseffecten voor ouders. De wijzigingen in de inkomensklassen en de maximaal te vergoeden uurprijs zijn nodig om ouders te compenseren voor de stijging in de prijzen, zoals hierboven uitgelegd.

Het kabinet heeft aangekondigd € 100 miljoen te investeren in de kinderopvang. Uiteraard mogen we hopen dat dit het geval is, maar het zou ook zo maar kunnen dat het kabinet al gerekend heeft met bovenstaande € 85 miljoen.

Nu maar hopen op “echt” nieuw nieuws.

 

Deel dit artikel