Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag ter discussie

  • door

 

Buitenhek Management & Consult heeft een korte samenvatting gemaakt van de verkiezingsprogramma’s over de kinderopvangtoeslag die de afgelopen weken door het CPB zijn doorgerekend. De volledige rapportage van het CPB is te vinden op CPB analyse verkiezingsprogramma’s 2012.

Bezuinigingen op kinderopvangtoeslag ter discussie

Door verschillende lijsttrekkers is de afgelopen periode de voorgenomen bezuiniging op de kinderopvang vanaf 2013 ter discussie gesteld (zie onder andere buma-wil-bezuinigingen-kinderopvang-terugdraaien). Maar partijen die de komende jaren extra willen investeren in kinderopvang hebben het CPB inmiddels ook aangegeven waar ze geld vandaan halen om die plannen te financieren.
Dan wordt duidelijk dat er voor de ouders met kinderopvang geen ‘free ride’ is.

Extra uitgaven aan kinderopvangtoeslag

Het CPB becijfert de bedragen die partijen extra aan kinderopvang willen uitgeven als volgt:

Partij

Extra uitgaven in mld €

VVD

0,3

PvdA

0,2

PVV

0,2

CDA

0,2

SP

0,2

D66

0,2

GroenLinks

0,7

Er is dus een ruime meerderheid van de Tweede Kamer om de komende jaren meer geld aan kinderopvang te besteden. Een hogere toeslag lijkt goed nieuws voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang en de klanten die de branche bedient. Dat wordt echter genuanceerd als we de financiering van de extra uitgaven bekijken.

Hoe financieren partijen de extra kinderopvanguitgaven?
In dit overzicht de wijze waarop de partijen de extra uitgaven aan kinderopvangtoeslag willen financieren:

Partij

Financiering door

in mld €

VVD

Afschaffen toeslag voor ‘doelgroepouders’ (o.a. ouders
met re-integratietraject of inburgeringstraject)

0,2

PvdA

Wijzigt toetsingsinkomen (o.a. aftrek hypotheekrente en
eigen woning forfait vervalt) zodat ouders minder toeslag
krijgen*

0,2

PVV

Afschaffen toeslag voor ‘doelgroepouders’ (o.a. ouders met
re-integratietraject of inburgeringstraject)

0,2

CDA

Wijzigt toetsingsinkomen (o.a. aftrek hypotheekrente en
eigen woning forfait vervalt) zodat ouders minder toeslag
krijgen*

0,2

SP

Andere niet kinderopvang gerelateerde maatregelen

 

GroenLinks

Wijzigt toetsingsinkomen (o.a. aftrek hypotheekrente en
eigen woning forfait vervalt) zodat ouders minder toeslag
krijgen*

0,2

D66

Wijzigt toetsingsinkomen (o.a. aftrek hypotheekrente en
eigen woning forfait vervalt) zodat ouders minder toeslag
krijgen*

0,2

 

Vermogenstoets toeslagen: geen kinderopvangtoeslag bij
meer dan € 50.000 aan vermogen in box 3*

0,1

 

Kinderopvangtoeslag: de kinderopvangtoeslag voor
gastouderopvang vervalt

0,2


* in de CPB rapportage is de totale bezuinigingsopbrengst op zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget opgenomen. Op basis van het aandeel kinderopvangtoeslag in het totale budget van die regelingen is een globale schatting gemaakt.

Zo financieren VVD en PVV het – deels – terugdraaien van de bezuinigingen door doelgroepouders – die onder andere kinderopvang gebruiken voor deelname aan re-integratietrajecten – van de toeslagregeling uit te sluiten.
De PvdA, het CDA, GroenLinks en D66 vinden dekking in een andere inkomensdefinitie voor de toeslagtabel zodat ouders in een hoger inkomenstarief worden ingedeeld en weer minder toeslag ontvangen.
D66 vult de dekking aan met een extra maatregel waardoor huishoudens met een bepaald minimum vermogen én huishoudens die gebruik maken van gastouderopvang uitgesloten worden van kinderopvangtoeslag.

Breed draagvlak voor aanpassen toetsingsinkomen toeslag
Uit de CPB overzichten blijkt dat er een relatief breed draagvlak is voor het aanpassen van de inkomensdefinitie van de toeslagtabel waardoor het huidige toetsingsinkomen wordt verhoogd met de hypotheekrente en het huurwaardeforfait.
Daardoor worden de toetsingsinkomens hoger waardoor ouders in een lagere toeslagcategorie vallen en minder toeslag krijgen.

Minder bezuinigen op kinderopvang is geen ‘free ride’
Enerzijds beloven partijen dus meer kinderopvangtoeslag door het verhogen van de toeslagpercentages maar tegelijkertijd financieren zij dat door alternatieve bezuinigingen die eveneens de ouders die gebruik maken van kinderopvang treffen.
Hoe de maatregelen in een nieuw Regeerakkoord uiteindelijk uitpakken voor individuele huishoudens zal nog moeten blijken. De CPB berekeningen bevestigen echter dat ook voor ouders met kinderopvang de verkiezingsprogramma’s geen ‘free ride’ bevatten. Al te veel optimisme – dat door een nieuw Regeerakkoord een groot deel van de bezuinigingen daadwerkelijk van tafel gaat en de vraag naar kinderopvang na 2013 een nieuwe impuls krijgt – lijkt daarmee voorbarig.

Bron :

 

Deel dit artikel